Friday, July 25, 2014

Քչերն են տեղյակ որ Գառնու տաճարի հարևանությամբ 7-րդ դարում Ներսես Գ կաթողիկոսի կողմից կառուցվել է Ս. Սիոն զվարթնոցատիպ եկեղեցին. հուշարձանը ժամանակի ընթացքում ամբողջովին ավերվել է և այսօր միայն հիմքերն են պահպանվել

No comments:

Post a Comment