Տոներ
2015
Սպետեմբերի 21
Մեծավանի « ՍՈՒՐԲ ԳԵՎՈՐԳ» երիտասարդաց միությունը սպետեմբերի 21–ին՝  առավոտյան ժամը 09:30 –ին,  Սուրբ Գևորգ եկեղեցում մասնակցեց ժամերգության, այնուհետև  առաջնորդությամբ Տեր Ներսես քահանա Ղալայանի՝  երիտասարդաց միությունը  ուխտագնացություն կազմակերպեց դեպի Ավերքում  (Խարաբեք) գտնվող վաղ միջնադարյան պատմություն ունեցող Սուրբ Հակոբավանք մատուռ, որը 20–րդ դարում վերաշինվել է Կարապետյան Բեգլարի (Կոկո Բեգո) կողմից:
Ուխտավորները ճանապարհ ընկան հայրենասիրական երգերով ու առ Աստված ինքնաբուխ աղոթքով դեպի դաշտամիջի այս սրբավայր, որտեղ և իրականացվեց համաթեմական աղոթքը վասն Հայրենյաց ՝ օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի, նվիրված ՀՀ Անկախության տոնին ու Մայր Եկեղեցուն։

²ì²¶ Þ²´²Â
§²Û¹ ß³µ³Ã… ïñáñí»ó áõ áïݳѳñí»ó Ù³ÑÁ, çÝçí»ó Ù»ÕùÁ, ÷ßñí»óÇÝ »ñ¹áõÙÝ áõ ¹ñ³ËïÇ ÷³Ï³ÝÁ, Ïáïñí»ó »ñÏÝùÇ ³ÝÙ³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹ÇÏ Ù»ñÓ»ó³Ý Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇÝ, Ñ»é³óí»ó µ³Å³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÝ»ßÁ, ½³íÃí»óÇÝ ³Ýçñå»ïáÕ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ²ëïí³Í ³ß˳ñÑáõ٠ѳßï»óñ»ó »ñÏݳÛÇÝÝ áõ »ñÏñ³ÛÇÝÁ¦ (êµ ÐáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³Ý): ²Ûë ß³µ³ÃÁ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ºñáõë³Õ»Ù ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá øñÇëïáëÇ »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ Ûáà ûñ»ñÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ гñáõÃÛ³Ý: Þ³µ³ÃÁ ÏáãíáõÙ ¿ ²í³·, ù³ÝÇ áñ ³Ù»Ý³Ù»ÍÝ ¿ áõ Ý߳ݳϳÉÇÝ: Þ³µ³Ãí³ Ûáà ûñ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ¨ë ÏáãíáõÙ ¿ ²í³·:
²í³· »ñÏáõß³µÃÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ÐÇëáõëǪ ³ÝåïáõÕ Ã½»ÝáõÝ ³ÝÇÍ»Éáõ ¨ ºñáõë³Õ»ÙÇ ï³×³ñÁ ÉáõÙ³Û³÷áËÝ»ñÇó áõ ³Õ³íݳí³×³éÝ»ñÇó Ù³ùñ»Éáõ: ²ÝåïáõÕ Ã½»Ýáõ ³é³ÏÁ ûñÇÝ³Ï ¨ ù³ç³É»ñ³Ýù ¿ Ù»Í Ñ³í³ïù áõݻݳÉáõ ¨ ѳí³ïùÇ Ññ³ß³·áñÍ ½áñáõÃÛ³ÝÁ ³å³íÇÝ»Éáõ: ê³Ï³ÛÝ Ù³ñ¹ ³ÝϳñáÕ ¿ Ù»Í Ñ³í³ïù áõݻݳÉ, »Ã» ãáõÝÇ Ñ³ñ·³Ýù, ×Çßï Ï»óí³Íù, å³Ñí³Íù Ñ»Ýó ÙdzÛÝ êµ ä³ï³ñ³·Ý»ñÇ, ųٻñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇ ÙáÙ í³é»Éáõ, »Ï»Õ»óáõÙ Ýëï»Éáõ ųٳݳÏ: ²ëïÍá ï³×³ñÁ »ñÏÇÝù ¿ »ñÏñÇ íñ³, իսկ ÐÇëáõëǪ ºñáõë³Õ»ÙÇ ï³×³ñÁ ¹ñ³Ù³÷áËÝ»ñÇó ¨ ³Õ³íݳí³×³éÝ»ñÇó Ù³ùñ»ÉÁ Ññ³Ñ³Ý· ¿ »Ï»Õ»óÇÝ áñå»ë ÙdzÛÝ ²ëïÍá ïáõÝ, å³ßï³ÙáõÝùÇ ¨ ³Õáóí³ÛñÇ í»ñ³µ»ñí»Éáõ:
²í³· »ñ»ùß³µÃÇÝ ÝíÇñí³Í ¿ î³ëÁ ÏáõÛë»ñÇ ³é³ÏÇÝ: ²Ûëáí å³ï³ëË³Ý ¿ ïñíáõÙ ºñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛ³Ý, ³ÛÝï»Õ ÙïÝ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ Áëï øñÇëïáëÇ Ñáñ¹áñǪ ѳñÏ ¿ ѳñ³ï¨ ³ÕáÃù ¨ ѳí³ïÇ ³ñ·³ë³íáñ ·áñÍ»ñ: ²í³· ãáñ»ùß³µÃÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù»Õ³íáñ ÏÝáç Ó»éùáí ÐÇëáõëÇ ·ÉáõËÁ ¨ áïù»ñÁ ݳñ¹áëÇ ÛáõÕáí ûÍ»Éáõ: ²Ûë ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ݳ˳·áõß³ÏáõÙ Üñ³ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇ, Ù³Ñí³Ý: ²Ûë ûñÁ ݳ¨ Üñ³ ³ß³Ï»ñï Ðáõ¹³ Æëϳñáíï³óáõ 30 ³ñͳÃáí Ù³ïÝáõÃÛ³Ý ûñÝ ¿:
²í³· ÑÇÝ·ß³µÃÇÝ ß³µ³Ãí³ ³Ù»Ý³ß³ï ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ѳñáõëï ûñÝ ¿: ²é³íáïÛ³Ý Ù³ïáõóíáÕ êµ ä³ï³ñ³·áí »Ï»Õ»óÇÝ ÝßáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹³íáñ ÁÝÃñÇùÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñáí ѳëï³ïí»ó гÕáñ¹áõÃÛ³Ý ËáñÑáñ¹Á: ì»ñçÇÝ ÁÝÃñÇùÇÝ ÐÇëáõë ûñÑÝ»ó áõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ µ³Å³Ý»ó ѳóÝ áõ ·ÇÝÇݪ §²é»ù Ï»ñ»ù…¦ ¨ §ËÙ»ó»ù ¹ñ³ÝÇó ³Ù»Ýù¹¦ª Ëáëù»ñáí ϻݹ³ÝÇ Ñ³Õáñ¹áõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»ó Æñ Ñ»ï: ²í³· ÑÇÝ·ß³µÃÇ ûñí³ Ñ³çáñ¹ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ àïÝÉí³ÛÇ Ï³ñ·Ý ¿, áñ ϳï³ñíáõÙ ¿ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙª Ç ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ øñÇëïáëǪ Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áïù»ñÁ Éí³Ý³Éáõ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý: Ðá·¨áñ³Ï³ÝÁ Éí³ÝáõÙ ¿ 12 »ñ»Ë³Ý»ñÇ áïù»ñÁ, ³å³ ûÍáõÙ ÛáõÕáí, áñ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ Ù»Õ³íáñ ÏÝáç ÏáÕÙÇó ÐÇëáõëÇ áïù»ñÇ ûÍáõÙÁ: гí³ñï ³ñ³ñáÕáõÃ۳ݪ ûñÑÝí³Í ÛáõÕÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ: øñÇëïáëÇ Ù³ïÝáõÃÛáõÝÁ, ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÝ áõ ˳ã»ÉáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ²í³· áõñµ³ÃÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ʳí³ñÙ³Ý Ï³ñ·, áõß »ñ»ÏáÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ٠ϳï³ñíáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²í³· áõñµ³ÃÁ ÐÇëáõëÇ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ˳ã»ÉáõÃÛ³Ý ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿: ÜßíáõÙ ¿ ÐÇëáõëǪ ˳ãÇó Çç»óÙ³Ý ¨ óÕÙ³Ý ÑÇß³ï³ÏÁ: ºñ»ÏáÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ óÕÙ³Ý Ï³ñ·: ä³ïñ³ëïíáõÙ ¿ îÇñáç ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Í³ÕϳÑÛáõë ·»ñ»½Ù³ÝÁ, áñÁ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñ·»óáÕáõÃÛ³Ùµ, ó÷áñáí, ËÝϳñÏáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ »Ï»Õ»óáõÙ:²í³· ß³µ³Ã ûñÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÐÇëáõëÇ Ã³ÕÙ³ÝÁ ¨ ·»ñ»½Ù³ÝÇ ÏÝùÙ³ÝÁ: ²Ûë ûñÁ »ñ»ÏáÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ Ù³ïáõóíáõÙ ¿ ×ñ³·³ÉáõÛóÇ êáõñµ ä³ï³ñ³·, áñáí ¨ ÉáõͳñíáõÙ ¿ Մ»Í Պ³ÑùÁ: îñíáõÙ ¿ Ù»ñ îÇñáç гñáõÃÛ³Ý ³í»ïÇëÁ:
Դռնբացեքի կարգը Սբ.Գր.Նարեկացի եկեղեցում

Ֆոտոշարքը Լիլիթ Յոլչյան 29.03.2015Ծաղկազարդ

Մեծ պահքի ոսկե շղթայի վերջին կիրակին կոչվում է Ծաղկազարդի կիրակի: Այդ կիրակի եկեղեցիները զարդարվում են արմավենու և ձիթենու ճյուղերով-ոստերով, ավելի տպավորիչ դարձնելու Փրկչի մուտքը Երուսաղեմ խորհրդանշող տոնը: Շաբաթ երեկոյան կատարվում է նախատոնակ, երգվում են հատուկ տոնին պատշաճող շարականեր, իսկ հաջորդ օրը մատուցվում է Սուրբ և Անմահ պատարագ: Կատարվում է Անդաստանի կարգ, օրհնվում ուռենու ճյուղերը և բաժանվում հավատացյալներին:
Ծաղկազարդի կիրակին խորհրդանիշն է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, որի մասին պատմվում են Ավետարաններում:
 Հիսուս նախքան Երուսաղեմ ճանապարհ ընկնելը իր աշակերտներից երկուսին ուղարկում է մոտակա գյուղը և ասում<<Դուք գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր դիմացն է. և հենց որ այնտեղ մտնեք, կգտնեք մի կապված ավանակ, որի վրա ոչ մի մարդ արարած չի նստել. արձակեցեք այն և բերեք: Եւ եթե մեկը ձեզ ասի. <<Այդ ավանակը ինչու եք արձակում>>, կասեք. <<Տիրոջը պետք է>>. և նա իսկույն դրան այստեղ կուղարկի>> /Մարկոս ԺԱ 2-3/, որպեսզի կատարվի մարգարեի խոսքը <<Ասացեք, Սիոնի դստերը, ահա դեպի քեզ է գալիս թագավորը՝ հեզ, և նստած էշի ու էշի քուռակի վրա>> /Զաքարիա Թ 9-10/: Աշակերտները բերում են ավանակը. Տերը նստում է կենդանու վրա և որպես հաղթանակած Արքա մուտք գործում Երուսաղեմ: Երբ մտնում է Երուսաղեմ, բազմությունը զգեստներ են փռում ճանապարհի վրա, ոմանք ծառերի ճյուղեր, ոմանք էլ աղաղակում են՝ ասելով. <<Ովսաննա, օրհնյալ լինես դու, որ գալիս ես Տիրոջ անունով, ով թագավոր Իսրայելի>> /Հովհաննես ԺԲ 13/
Տիրոջ ճանապարհին հանդերձների տարածումը խորհրդանիշն է պատվի, որոնց վրայով պետք է ընթանար Հիսուս հեծած ավանակին, ինչպես սովոր էին անել մեծամեծերի պարագային: 

Նաև խորհրդանիշն է նրանց մեղքերի, որոնցով ծածկված էին և հասկանալով իրենց մեղքերը խոստովանեցին մերկանալով: Զգեստները Քրիստոսի առջև տարածեցին, որպեսզի ոտնահարի մեր մեղքերը և ջնջի դատապարտությունը: Իսկ այն որ ծերերը ձիթենու, իսկ տղաները արմավենու ոստերով էին Տիրոջն ընդառաջ եկել, հետևյալն է նշանակում. Ձիթենին ողորմություն, իսկ արմավենին, որ բարձր է հասակով՝ բարձունքներից գալուստը: Ուռենին շատ շուտ մեծանում է և անպտուղ է, նույնպես և հեթանոս ժողովուրդն էր անպտուղ, սակայն Քրիստոսով առաքյալների քարոզչության շնորհիվ հավատքով պտղավորվեցին: Ձիթենու ճյուղերը նաև նշանն են հաղթության, քանզի Քրիստոս Իր խաչով հաղթեց սատանային և գերեվարված հոգիներին ազատեց դժոխքի կապանքներից:
            Հավարտ պատարագի կատարվում է մանուկների օրհնության կարգ:
Տ.Մովսես քհն.Մանուկյան
Լուսանկարները Լ.Յոլչյանի
29.03.2015
Տեսանյութ
Ծաղկազարդի քարոզը արժանապատիվ Տ.Ներսես քհն Ղալայանի մեկնությամբ 


Ծաղկազարդ Ալավերդի
Մեծ պահքի վերջին կիրակին կոչվում է Ծաղկազարդ: Այն հիշատակությունն է Հիսուս Քրիստոսի`իբրև Մեսիա, Երուսաղեմ հրաշափառ մուտքի: Երուսաղեմը Տիրոջ երկրային կյանքի վերջին հանգրվանն էր: Քրիստոսի հանդիսավոր մուտքը Երուսաղեմ և ժողովրդի ցնծագին ընդունելությունը խորհրդանշում էր, որ ինչպես Տերը մտավ Երուսաղեմ` մարդու փրկության համար հանձն առնելու չարչարանքներն ու մահը, այնպես էլ փառքով մտնելու է Վերին Երուսաղեմ` նախապատրաստելու մարդու ուղին դեպի հավիտենական կյանք: Այս գիտակցությամբ էլ` մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ նշվեց Ծաղկազարդի տոնը Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում:Նախ մատուցվեց Սուրբ և Անմահ պատարագ, ինչպես նաև քարոզ հավուր պատշաճի, ապա մանուկների և ուռենու ճյուղերի օրհնության մասնավոր կարգ: Օրհնություն և օրհնված ճյուղեր ստանալով թե մանուկ և թե մեծահասակ, տեղափոխվեցին եկեղեցամերձ հրապարակ` շարունակելու տոնախմբությունը: Հրապարակում մեզ դիմավորեցին հրեշտակների հանդերձով զարդարված մեր մանուկները, ովքեր ուռենու ճյուղեր առած փորձեցին վերականգնել Ծաղկազարդի ավետարանական պատմությունը` բեմականացված դրվագներով: Եվ ահա հեռվում երևաց Տերը, ով ավանակով քայլեց դեպի եկեղեցամերձ հրապարակ ու ողջունեց ներկաներին և օրհնեց մանուկներին, ովքեր ցնծությամբ և օվսաննաներով ընդառաջ վազեցին նրան: Տոնախմբությունը շարունակվեց ժողովրդական երգ ու պարով, որից հետո կառապանն իր շքեղ ձիով անցավ ժողովրդի միջով` երեխաներին քաղցրավենիք բաժանելով: Տոնախմբության կազմակերպմանը իրենց աջակցությունն էին բերել եկեղեցու այս տարվա խաչքավոր` Կարեն Փարեմուզյանը, Ալավերդու Մշակույթի տան աշխատակիցները, պարի խմբերը և երիտասարդ ռեժիսոր` Լևոն Սադաղյանը: Տա Աստված, որ մենք էլ` ամեն մեկս բանանք մեր սրտերը` Տիրոջը բնակեցնելով այնտեղ, մեր հավատքով, հույսով, սիրով ու կրկնելով <<ովսաննա Բարձրյալին, օրհնյալ լինի Նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով>>. Ամեն:
Տեր Միքայել քահանա Շաղոյան
Ալավերդու հոգևոր հովիվ

Բուն Բարեկենդան

Օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպուհ արք. Չուլջյանի` արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Վանաձոր քաղաքում թեմը կազմակերպում է Բուն Բարեկենդանի տոնախմբությունը:
Այս տարի ազգային տարազներով, դիմակներով, կենդանիների հերոսների կերպարներով տոնահանդեսային երթ կազմակերպվեց քաղաքի Հայքի հրապարակից դեպի առաջնորդանիստ Սբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, որտեղ կազմակերպվեցին մի շարք միջոցառումներ` թատերական, տիկնիկային ներկայացումներ, ժողովրդական երգ ու պար, ձեռագործ աշխատանքների և նկարների ցուցահանդես - վաճառք...
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵՆՔ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՏՈՆԵՐԸ
Դիվան Գուգարաց թեմի


  
Տյառնընդառաջի տոնը Վանաձորի Սբ, Գր. Նարեկացու  եկեղեցում

Տյառնընդառաջի տոնը Ալավերդում 2015

Ամեն տարի ավանդույթի համաձայն` Ալավերդում համաքաղաքային տոնախմբությամբ է նշվում Տյառնընդառաջի կամ քառասուն օրական Հիսուսին տաճար բերելու տոնը: Տոնակատարությունը սկսվում է երեկոյան ժամերգությամբ Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում, որից հետո կատարվում է Նախատոնակ և Անդաստանի կարգ: Արարողությունից հետո ըստ կարգի խոսվեց քարոզ` բացատրելու և հոգևոր գիտելիքներ հաղորդելու մեր հավատացյալներին տոնի կապակցությամբ: Այս քաղցր պարտականությունը իրենց վրա էին վերցրել Ալավերդու <<Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի>> Եկեղեցասեր Երիտասարդաց Միության անդամները, ովքեր հավատացյալներին պատմեցին թե օրվա խորհրդի և  թե տոնի հետ կապված ժողովրդական ավանդույթների մասին: Ապա կատարվեց նորապսակների օրհնության կարգ, որից հետո նորապսակները նվերներ ստացան եկեղեցու խաչքավորի կողմից: Հավարտ ժամերգության ԵԵՄ-յան անդամները կազմակերպել էին խաչերթ, որի ավարտին եկեղեցու խաչքավոր Կարեն Փարեմուզյանի կողմից եկեղեցուց բերված մոմով վառվեց ավանդական խարույկը: Տոնակատարությունը շարունակվեց խարույկի շուրջ: Տոնախմբությանը միացան Ալավերդու ժող.գործիքները և պարի խմբերը: Տոնը շարունակվեց մինչև ուշ երեկո:
Թող մանուկ Հիսուսի օրհնությունը անպակաս լինի մեզանից և Տիրոջ աջը հովանի լինի բոլոր նորապսակներին ի պայծառություն մեր Մայր եկեղեցու և Մայր հայրենիքի. Ամեն:
Տեր Միքայել քահանա Շաղոյան
Ալավերդու հոգևոր հովիվ

Օրհնեալ է Աստված, որ իմ ձեռքը վարժեցրեց պատերազմի և իմ մատները` ճակատամարտի:

Սաղմոս

ՍՈՒՐԲ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՈՆԸ ԳՈՒԳԱՐԱՑ ԹԵՄՈՒՄ
12.02.2015

Փետրվարի 12-ին Հայաստանյայց Եկեղեցին տոնում է Սուրբ Վարդանանց տոնը, որ հայտնի է որպես բարի գործի և ազգային տուրքի օր: Այս տարի տոնը նշանավորվեց հատկապես թեմի կողմից կազմակերպված բարեգործությամբ: Տոնի նախօրեին` նախաձեռնությամբ և առաջնորդությամբ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Ջուլջյանի` Վանաձոր քաղաքի հոգևորականները, թեմի առաջնորդարանի աշխատակիցները, «Նարեկացիե երիտասարդաց միության անդամները և առհասարակ բոլոր ցանկացողները, որպես օրվա խորհրդին խոսուն բարեգործություն, արյուն հանձնեցին ԼՈՌԻ ՄԵԴ բժշկական կենտրոնում: Այս կերպ նշանավորվեց ազգային տուրքի օրվա խորհուրդը` բարեգործության հրավիրելով բոլոր բարի կամքի տեր անձանց:

 Սուրբ Վարդան Զորավարի և հազար երեսունվեց վկաների հիշատակին նվիրված, ուխտի Սուրբ Պատարագ մատուցվեց Վանաձորի Խնձորուտ թաղամասի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցում` ձեռամբ Տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանի: Սուրբ Պատարագ մատուցվեց նաև Վանաձորի առաջնորդանիստ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում, որին մասնակցում էին նաև Հայոց բանակի մոտ երկու հարյուր զինվորներ և բազմաթիվ ուխտավորներ: Թեմակալ առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը օրհնեց ներկաներին և հորդորեց. «Վարդանանց ուխտը բոլոր ժամանակներում հայ ժողովրդի գոյության, ինքնապաշտպանության և ապագային միտված ուխտ է, որ լույս է սփռում և իմաստավորում է մեր լինելիությունը վասն հավատո, վասն հայրենյացե:

 Սուրբ Պատարագի ավարտին հանդիսապետությամբ սրբազան առաջնորդի կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ հայրենիքի սահմանները պաշտպանելուց զոհված հայոց բանակի զինվորների հոգու խաղաղության համարp:Ապա Սբ Վարդանանց տոնի պանծացման, տոնը առավել արժևորելու համար Սբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում մասնակցությամբ եկեղեցու դպրաց դասի և 3-րդ մոտոհրաձգային գնդի գեղարվեստական ստեղծագործական խմբի տեղի ունեցավ համերգ:Հանդիսոըթյան ընթացքում իր խոսքն ասաց 3-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատարի տեղակալ գնդ. Հայկ Պետրոսյանը խոսեց տոնի կարևորության մասին և հորդորեց հետևել Վարդանանց սխրանքին: Նա նաև կարևորեց եկեղեցի-բանակ համագործակցությունը:Իսկ ավատին իր օրնությունը բաշխեց ներկա զինվորներին Գոգարաց թեմի առաջնորդ բաշխեց Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Չուլջյանը պահպանիչ աղոթքով օրհնելով մեր հայրենին ու նրա զինվորներին

Հեղինակ . Էմմա Գրիգորյան Լուսանկարները Լիլիթ Յոլչյանի
Գուգարաց թեմ
 
https://www.youtube.com/watch?v=DA3sL22bW-E

Վանաձորում պատարագ է մատուցվել Վարդանանց զորավարների հիշատակին

http://hraparak.am/?p=72990&l=am%2Fsurb%20vardananc%20tony%20gugarac%20temum%20lusankarner

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ ԵՒ ՄԵՐ ԱՅՍՕՐԸ
Զրույց Գուգարաց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի հետ
http://radiomariam.am/main/reports/number/367

Սուրբ Սարգիս զորավարի տոն 
Սուրբ Սարգիս զորավարի տոն 
31.01.2015
Երիտասարդների օրհնության օրը Գոգարաց թեմի Սուրբ Սարգիս անունը կրող բոլոր եկեղեցիներում սուրբ պատարագ մատուցվեց
Երիտասարդների օրհնության օրը Գոգարաց թեմի Սուրբ Սարգիս անունը կրող բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագ է մատուցվել: Այս տարի ևս Զորավարի տոնը թեմում մեծ շուքով նշվեց: Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում պատարագ մատուցվեց ձեռամբ արժանապատիվ Տեր Վահան քահանա Ազարյանի: Եկեղեցին լի էր հատկապես երիտասարդներով: Եկել էին մասնակցելու Սուրբ պատարագին և իրենց միասնական աղոթքներում հայցելու սրբի բարեխոսությունը:  Հավարտ Սուրբ Պատարագի` թեմակալ առաջնորդ  բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանն իր օրհնության խոսքն ու մաղթանքն ուղղեց երիտասարդներին տոնի կապակցությամբ, նաև երիտասարդների օրհնության կարգ կատարեց:Երտասարդների կողքին էի Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան, Աժ Պատգամավոր Էդմոն Մարությանը,փոխմարզպետները և բազում ուխտավորներ:
 Արդեն 3 տարի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խաչքավոր Արմեն Կարապետյանի աջակցությամբ տոնական միջոցառումներ են կազմակերպվում:Ինչպես նաև հավարտ պատարգաի հավատացյալ ժողովրդին խաչքավորի կողմից մատաղ է բաժանվում: «Նարեկացի» երիտասարդաց միության անդամները համախմբվել էին Գուգարաց թեմի տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ: Ավանդական հանդիսության ընթացքում ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես, տարբեր խաղեր ու անակնկալներ էր կազմակերպել, նաև կատարվել են ժողովրդական երգեր և պարեր: «Սերը երբեք չի անհետանում»,-խորագիրը կրող միջոցառումը պետք է ընդգծի եկեղեցական այս տոնի ժողովրդականությունն ու հայկականությունը. սա մեր ազգի ինքնության գրավականներից մեկն է, - նշում է միջոցառման պատասխանատու Սամվել Վանյանը :Եկեղոցու բակը լի էր երտասարդներով ,իրենց բարեգործական մասնակցությամբ  հանդես եկան նաև Մանկան Ժպիտ կազմակերպությունը: ՆԵՄ Երտասարդներ քաղցրաբլիթներ բաժանեցին ժողովրդին:
 Միջոցառման ավարտին սպասված էր հատկապես Սբ Սարգիս Զորավարի կերպարը խորհրդանշող ձիավորը, ով ամեն տարի իր բարեմաղթանքներն է հղում երիտասարդներին:
Միջոցառումից լուսանկարներ 


 


  
Ֆոտոշարքը 
Մանկան ժպիտիՇողակաթ ՀԸ 31.01.2015


                                                                              
Սուրբ Սարգսի՝  երիտասարդների եւ սիրո բարեխոսի տոնը տարբեր համայնքներում
  Սուրբ Սարգիսը երիտասարդների եւ սիրո բարեխոսն է, եւ սրբի հիշատակության օրը հռչակված է երիտասարդների օրհնության օր։ Այս տարի տոնը նշվեց  հունվարի 31-ին։
  Տոնակատարությունից անմասն չմնացին նաեւ Տաշիր եւ Մեծավան համայնքները։ Տաշիրի «Սուրբ Սարգիս» երիտասարդաց միության ջանքերով եւ տարածաշրջանի հոգեւոր հովիվ Տեր Ահարոն քահանա Գրիգորյանի օրհնությամբ կազմակերպվել էր խաչերթ, որին մասնակցում էին զինծառայողներ, պատանի երկրապահներ, մարզիկներ, ինչպես նաեւ պետական ու հասարակական գործիչներ։
  Ըստ Տեր Ահարոնի՝ այս տարի նախորդ տարիների համեմատ երիտասարդների շրջանում հետաքրքրվածությունն ավել մեծ է«Երտասարդները սկսել են Աստծով ապրել, ինչը երևում է եկեղեցական բոլոր արարողակարգերին նրանց  ակտիվ մասնակցությամբ»,- նշում է նա։
  Խաչերթը ավարտվեց Տաշիրի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, որտեղ մասնակիցները ներկա գտնվեցին  երեկոյան ժամերգությանը, իսկ ժամերգության  ավարտին երիտասարդաց միության անդամները ներկաներին աղի բլիթ բաժանեցին։
  Այսօր՝  տոնի օրը, մատուցվեց Սուրբ Պատարագ՝ ձեռամբ Տեր Ահարոն քահանա Գրիգորյանի, իսկ հավարտ պատարագի՝ կատարվեց երիտասարդների օրհնության կարգ։

 Սուրբ Սարգսի տոնը նշեցին էր նաև Սպիտակ քաղաքում։ Տեղի  Սուրբ Հարություն եկեղեցում կատարվեց առավոտյան ժամերգություն։ Հավարտ ժամերգության՝  կատարվեց երիտասարդների օրհնության կարգ։
 Եկեղեցու  երիտասարդաց միությունը նախաձեռնել էր գեղեցիկ արարողություն, որին իր օրհնությունն ու մասնակցությունն էր բերել Սպիտակի հոգևոր հովիվ Տեր Ավետիք աբեղա Ղազարյանը։ Միության անդամ  երիտասարդների և Հայր Սուրբի ուղեկցությամբ՝  Սուրբ Սարգսին  խորհրդանշող ձիավորը քաղաքով շրջելով ծաղիկներ, բացիկներ և կոնֆետներ էր բաժանում անցորդներին։ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ 23-ԱՄՅԱԿԴ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿ.... ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ՁԵՐ ՏՈՆԸ ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐ...... .ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ՏՈՆԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆ... ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ՄԵՐ` ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՅԵՐԻՍ ՏՈՆԸ...... ՀՊԱՐՏ ԵՄ ՈՐ ՀԱՅ ԵՄ, ՀՊԱՐՏ ԵՄ , ՈՐ ՈՒՆԵՆՔ ՔԱՋԱՐԻ ԶԻՎՈՐՆԵՐ..
ՆՈՒՌԸ` ՆԵՐԿԱ ԵՎ ԳԱԼԻՔ ԿՅԱՆՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ

«Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Հայրապետի բարձր տնօրինությամբ Հայոց Եկեղեցում հաստատվեց եւս մի բարեպաշտական արարողություն` նռան օրհնություն: ամեն տարի` դեկտեմբերի 31-ին,  հայ առաքելական եկեղեցիներում կկատարվի նռան օրհնություն», -

Նուռն իր խորհրդանշական իմաստով նաև մաս է կազմել Քրիստոնյա Հայաստանի խորհրդանշանային համակարգի: Դեռ վաղ միջնադարից նուռը, ի շարս այլ բուսական մոտիվների, պատկերվել է եկեղեցական ճարտարապետության, խճանկարչության, մանրանկարչության եւ կիրառական արվեստներում:
Հայոց Եկեղեցու աստվածաբանական միտքը կատարել է նաեւ նռան մեկնաբանությունը, որն առաջին հերթին տեղ է գտել Սբ Ավետարանի խորանների մեկնություններում,
Նռնենու պտուղը խորհրդանշում է մարգարեներին. դառը կեղեւը Հին Կտակարանի Օրենքն է ու մարգարեությունները, որոնք կանխասացական վկայություններով նախապատրաստում էին Փրկչի գալստյանը եւ ավետում աստվածային փրկագործությունը: Կեղեւի մեջ պարփակված կարմրագույն պտուղը` Սբ Ավետարանն է ,որն իր քաղցրությամբ` աստվածային սիրով, զոհաբերությամբ ու շնորհներով պարգեւեց փրկություն եւ հավիտենական կյանք. «Իսկ երբ մեր Փրկիչ Աստծո քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեց, - ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ, իր ողորմության համաձայն, - փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով եւ նորոգությամբ Սուրբ Հոգու, որ թափեց մեր վրա առատությամբ մեր Փրկչի` Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի, նրա շնորհով արդարացված, ժառանգներ լինենք հավիտենական կյանքի հույսով
 
Նուռն իր հոգեւոր խորհրդաբանությամբ նաեւ ներկայացնում է մարդու երկրավոր ու երկնային կյանքը. դառը կեղեւն իր վեցաթերթ թագապսակով խորհրդանշում է երկրավոր կյանքը, որը պետք է պսակված լինի աստվածային երեք շնորհների` հավատքի, հույսի, սիրո թագով, որոնք համապատասխանաբար առնչվում են Ամենասուրբ Երրորդության երեք Անձերին` Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն: Իսկ նռան կարմրագույն պտուղը խորհրդանշում է առաքինական գործերով (հատիկներ) զարդարված անձի հաղթանակը` աստվածացումը (կարմիր գույն) եւ Երկնի արքայության անճառելի քաղցրությունը: Այդ աստվածային շնորհների ներգործությամբ է, որ մարդ հաղթահարում է երկրավոր կյանքի դառնությունը` փորձություններն ու նեղությունները եւ հաջողությամբ պսակում հավատքի բարի պատերազը` մուտք գործելով :
Եվ այսպես, հոգեւոր կյանքում նուռը հանդիսանում է ներկա եւ գալիք կյանքի խորհրդանիշ, ուստիեւ հենց Ամանորի շեմին նռան օրհնությունը չափազանց ուշագրավ է

Գուգարաց թեմ ի բոլոր այն եկեղեցիներում ուր կան հոգևորականներ, զանգերի ղողանջով ազդարարվեց տարեմուտը, կատարվեցին ընդհանրական աղոթքներ և համաձայն Հայրապետական տնօրինության և օրհնության կատարվեց նաև նռան օրհնություն, որին իր մասնակցությունն էր բերել բազմաթիվ հավատացյալներ, ովքեր ուրախությամբ նշեցին այնքան արժևորված տարեմուտը իրենց ընտանիքում:

Ֆոտոշարքը Լ. Յոլչյանի 


2014
ՏՈՆ ՍՈՒՐԲ ՀԱԿՈԲ ՄԾԲՆԵՑՈՒ


Դեկտեմբերի 13-ին Հայաստանյայց Առաքելական սուրբ Եկեղեցին տոնեց Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակի տոնը: Այդ օրը օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի համաթեմական ուխտի օր էր հայտարարվել Լոռու մարզի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում, որտեղ Ուխտի Սուրբ Պատարագ մատուցվեց Գուգարքի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանի ձեռամբ: Տեր հայրը քարոզի ժամանակ ներկայացրեց Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի վարքը և հրաշագործությունները, և հորդորեց խնդրել սրբի բարեխոսությունը:
Պատարագի ավարտին` եկեղեցու բակում համայնքի <<Սուրբ Խաչ>> կիրակնօրյա դպրոցի սաները Կրթամարզամշակութային համալիրի պարային համույթների հետ միասին կազմակերպել էին գեղեցիկ տոնական միջոցառում:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ
Հունիսի 1 
Հունիսի 1-ին Շահումյան համայնքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու <<Սուրբ Խաչ>> եկեղեցասեր մանկապատանեկան միությունը համայնքի Ազատամարտիկների պուրակում կազմակերպել էր միջոցառում `նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան: Միջոցառման ընթացքում կազմակերպվեցին գեղեցիկ մանկական խաղեր, այնուհետև նրանց այցելեցին մուլտհերոսները:

Մայիսի 28.2014 Կոտրած եկեղեցի


Շարունակությունը այստեղ՝


Ֆոտոշարքը Լիլիթ Յոլչյանի
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ

Մայիսի 29-ին Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցին տոնեց Քրիստոսի Սուրբ Համբարձման տոնը: Ձիթենյաց լեռան վրա Քրիստոսի վերջին խոսքն իր աշակերտներին եղավ այն առաքելության հաստատումը, որի համար նրանք կանչված էին.  «Ինձ է տրված ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա. ինչպես Հայրը ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում: Գնացեք ուրեմն աշակերտ դարձրե՛ք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցե՛ք Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով: Ուսուցանեցէ՛ք նրանց պահել այն բոլորը, ինչ որ ձեզ պատ- վիրեցի: Եւ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում՝ մինչեւ աշխարհի վախճանը»: (Մատթ. 28 18-20) եւ երբ այս խոսեց համբարձվեց երկինք:
Տոնը մեզանում առավելաբար ժողովրդական կերպով է արմատացած. կոչվում է նաև «Վիճակ», «Ծաղիկ գովել», «Ջան գյուլում»: Հակիրճ անդրադառնալով տոնի ժողովրդական դրսևորումներին, նշենք, որ աղջիկները Համբարձման նախընթաց օրը (չորեքշաբթի) դաշտերից, այգիներից հավաքել են 7 գույնի ծաղիկ և փնջեր կապել, որոնցից մեծը և խաչաձևը կոչվել է Ծաղկամեր: Մյուս օրը` Համբարձման տոնին, ժողովրդական երգերի ուղեկցությամբ մի փոքրիկ աղջիկ կժից հանել է մի իր: Այդ իրի տիրոջ բախտը որոշվել է երգի կամ արտասանված քառյակի բովանդակությամբ: Բոլոր ծաղիկները բաժանելուց հետո Ծաղկամերը նվիրել են եկեղեցուն: Տոնին Գուգարաց թեմի բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ: Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ եկեղեցում պատարագիչն էր Տեր Ներսես քահանա Ղալայանը: Հավարտ Պատարագի` թեմի գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում երիտասարդաց միությունները կազմակերպեցին ավանդական դարձած միջոցառումներ` տոնին համահունչ երգերով, խաղերով, վիճակով:
Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու «Զանգակ» կիրակնօրյա վարժարանի սաները Համբարձման տոնի միջոցառումը կներկայացնեն հունիսի 8-ին` եկեղեցու դահլիճում:

Ճրագալույցի Սբ. Պատարագêàôð´ ÐàìвÜՆԵՍ  úÒܺòàô àôÊîÆ úðÀ 
úÌìºò úÒàôÜÆ êàôð´ ²êîì²Ì²ÌÆÜ ºÎºÔºòàô ʲâÀ
17.04.2014

ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¶áõ·³ñ³ó ûÙáõÙ áõËﳷݳóáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»Ï³Ý Ñ³Õáñ¹áõÃÛ³Ý ëñµ³½³Ý í³Ûñ ¿ êáõñµ ÐáíÑ³Ý úÓÝ»óáõ ßÇñÇÙÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ²ñ¹íÇ ·ÛáõÕÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ:
êáõñµ ÐáíѳÝÝ»ë ÆÙ³ëï³ë»ñ úÓÝ»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ Èáõë³íáñãÇ ·³ÑÇÝ Í³é³Û»É ¿ 717-728 ÃÃ. ¨ ÉÇÝ»Éáí »Ï»Õ»ó³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã՝ Çñ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ Ó»éù ¿ µ»ñ»É Ù»Í í³ëï³Ï ¨ ëñµÇ ѳٵ³í: Ø»Í ¿ Ýñ³ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ û՛ áñå»ë Ñá·¨áñ³Ï³Ý, û՛ áñå»ë ³ëïí³Í³µ³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ·Çï³Ï, û՛ áñå»ë Ù³ï»Ý³·Çñ: ´³½Ù³ÃÇí »Ý Ý³¨ Ýñ³ Ñ»ï ϳåí³Í Ññ³ß³·áñÍáõÃÛ³Ý ÷³ëï»ñÁ: ²Û¹ Ññ³ßùÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏí»É »Ý Ý³¨ Ýñ³ Ù³ÑÇó Ñ»ïá` Ýñ³ ßÇñÇÙáõÙ ³Ù÷á÷í³Í Ýß˳ñÝ»ñÇ ëù³Ýã»ÉÇ ×³×³ÝãáõÙÝ»ñáí: Ð³Û³ëï³Ý ³ß˳ñÑÇ ß³ï ùÇ㠻ϻջóÇÝ»ñáõÙ »Ý ³Ù÷á÷í³Í Ñ³Û ëñµ»ñÇ Ýß˳ñÝ»ñ, ¨ ³Û¹åÇëÇ Ñá·¨áñ ½áñáõÃÛ³Ùµ É»óáõÝ ÙÇ í³Ûñ ¿, úÓáõÝÇ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ ¨ ²ñ¹íÇ ·ÛáõÕÇ êáõñµ ÐáíѳÝÝ»ë Ù³ïáõé-¹³Ùµ³ñ³ÝÁ áñ ëÇñ»ÉÇ են áõËï³íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

728Ã. ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ³ÃáéÇÝ Ýëï»óÝ»Éáí ¸³íÇà ²ñ³ÙáÝ»óáõÝ` úÓÝ»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ³é³ÝÓݳÝáõÙ ¨ ×·ÝáõÙ ¿ ²ñ¹íÇ ·ÛáõÕÇ Ùáï, áõñ ¨ ÏÝùáõÙ ¿ Çñ Ù³ÑϳݳóáõÝ. ³Ûëï»Õ ¿É ³Ù÷á÷íáõÙ ¿ Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ: ²Ù»Ý ï³ñÇ Ø»Í ä³ÑùÇ îÝï»ëÇ ÏÇñ³ÏÇÇÝ (¸ ÏÇñ³ÏÇ) ݳËáñ¹áÕ ß³µ³Ã ûñÁ (ÝßíáõÙ ¿ êáõñµ ÐáíÑ³Ý ºñáõë³Õ»ÙÇ Ð³Ûñ³å»ïÇ, êáõñµ ÐáíÑ³Ý ÆÙ³ëï³ë»ñ úÓÝ»óÇ Î³ÃáÕÇÏáëÇ, êáõñµ ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇ ¨ êáõñµ ¶ñÇ·áñ î³Ã¨³óÇ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ ïáÝÁ) ¨ ³åñÇÉÇ 17-ÇÝ, »ñµ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ÆÙ³ëï³ë»ñ ϳÃáÕÇÏáëÇ ÝÝçÙ³Ý ûñÁ, áõËï³ï»ÕÇÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ µ³½³ÙÃÇí ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ:
²Ûë ï³ñÇ, ë³Ï³ÛÝ, áõËï³íáñÝ»ñÇ ÑáÍ µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ, áíù»ñ áã ÙdzÛÝ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ÍáõË»ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ï³ñ»ó ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ³Ûɨ áõËï³íáñÝ»ñ ³ÛÉ Ã»Ù»ñÇó ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇó, úÓáõÝÇ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõÙ »Ï»É ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ Ýáñá·»Éáõ Çñ»Ýó áõËïÝ ³é ²ëïí³Í, ³Ûɨ Ý»ñϳ ÉÇÝ»Éáõ ûñ¨ë å³ïÙ³Ï³Ý ÙÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý: úÓáõÝÇ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõÙ, ѳí³ñï êáõñµ ¨ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³·Ç, Ó»é³Ùµ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ î»ñ ê»åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ, ûÍí»ó »Ï»Õ»óáõ ˳ãÁ: 5-ñ¹ ¹³ñÇ »Ï»Õ»óÇÝ, áñï»Õ Áëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý ÂáíÙ³ë ³é³ùÛ³ÉÁ å³Ñ»É ¿ øñÇëïáëÇ µ³ñáõñ³ßáñÁ, 1980-³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏÇë³ï í»ñ³Ï³éáõóáõÙÇó Ç í»ñ ã¿ñ Ýáñá·í»É: Þáõïáí ë³Ï³ÛÝ ³í³ñïÇÝ ÏÙáï»Ý³Ý »Ï»Õ»óáõ ÑÇÙݳÝáñá·Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁª ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ ÐÐ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ سÛñ ²Ãáé êáõñµµ ¾çÙdzÍÝÇ, ýÇݳÝë³íáñٳٵª §ÐáíÑ³Ý úÓÝ»óǦ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ÑÇÙݳ¹Çñ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³ñ»ñ³ñª ÍÝáõݹáí úÓÝ»óÇ, ÙáëÏí³Û³µÝ³Ï Øáíë»ë Ò³í³ñÛ³ÝÇ: гí³ñï ûÍÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ۳ݪ Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Á ѳÛñ³Ï³Ý Ñáñ¹áñáí ¹³ñÓ³í áõËï³íáñÝ»ñÇÝ.

§Սիրելի՛ հավատացյալ ժողովուրդմեր դարավոր հավատքի ևս մի սքանչելի վկայություն և վկայարան է շուտով վերստինհանձնվելու ձեզև մեծ ուրախություն է ու սրտի բերկրանքերբ տեսնում ենքթե ինչպես են հավատացյալները ջերմեռանդհավատքով ականատես լինում նորոգվող եկեղեցու խաչի օծման արարողությանը: Հետայսու թող Սուրբ Խաչը հավետ ճաճանչի և լուսավորի մոլորվածների ճամփան, և ուղղորդի այստեղ ուխտի եկող հավատացյալ ժողովրդին: Մենք ուրախենք հանձինս ձեր տեսնելու ուխտավորների այսչափ հոծ բազմությունԱստված թող պահպանի բոլորիդ¦:
àõËï³íáñÝ»ñÁ ѳٵáõñ»óÇÝ Ýáñ³ûÍ Ë³ãÁ, áñÁ ¨ µ³ñÓñ³óí»ó »Ï»Õ»óáõ ·Ùµ»Ã: Ð»ï³ÛÝáõ áõËï³íáñÝ»ñÁ »Õ³Ý ûñí³ Ï³ñ¨áñ ëñµ³í³ÛñáõÙª êáõñµ ÐáíÑ³Ý úÓÝ»óÇ Ù³ïáõé-¹³Ùµ³ñ³ÝáõÙ, áñï»Õ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Çª ϳï³ñí»ó Ù³ëݳíáñ ϳñ·:
àõËï³íáñÝ»ñÇ ûñÁ ë³Ï³ÛÝ ã³í³ñïí»ó ÙdzÛÝ ÑÇßÛ³É µ³ñ»å³ßï³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇն Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ. ³í³· ÑÇÝ·ß³µÃÇ ûñí³ ËáñÑñ¹ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý՝ Ã»ÙÇ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ »ñ»ÏáÛ³Ý Ï³ï³í»ó àïÝÉí³ÛÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõݪ Ç ÑÇß³ï³Ï øñÇëïáëǪ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áïù»ñÁ Éí³Ý³Éáõ ϳñ·Ç:

²ì²¶ Þ²´²Â
§²Û¹ ß³µ³Ã… ïñáñí»ó áõ áïݳѳñí»ó Ù³ÑÁ, çÝçí»ó Ù»ÕùÁ, ÷ßñí»óÇÝ »ñ¹áõÙÝ áõ ¹ñ³ËïÇ ÷³Ï³ÝÁ, Ïáïñí»ó »ñÏÝùÇ ³ÝÙ³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹ÇÏ Ù»ñÓ»ó³Ý Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇÝ, Ñ»é³óí»ó µ³Å³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÝ»ßÁ, ½³íÃí»óÇÝ ³Ýçñå»ïáÕ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ²ëïí³Í ³ß˳ñÑáõ٠ѳßï»óñ»ó »ñÏݳÛÇÝÝ áõ »ñÏñ³ÛÇÝÁ¦ (êµ ÐáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³Ý): ²Ûë ß³µ³ÃÁ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ºñáõë³Õ»Ù ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá øñÇëïáëÇ »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ Ûáà ûñ»ñÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ гñáõÃÛ³Ý: Þ³µ³ÃÁ ÏáãíáõÙ ¿ ²í³·, ù³ÝÇ áñ ³Ù»Ý³Ù»ÍÝ ¿ áõ Ý߳ݳϳÉÇÝ: Þ³µ³Ãí³ Ûáà ûñ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ¨ë ÏáãíáõÙ ¿ ²í³·:
²í³· »ñÏáõß³µÃÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ÐÇëáõëǪ ³ÝåïáõÕ Ã½»ÝáõÝ ³ÝÇÍ»Éáõ ¨ ºñáõë³Õ»ÙÇ ï³×³ñÁ ÉáõÙ³Û³÷áËÝ»ñÇó áõ ³Õ³íݳí³×³éÝ»ñÇó Ù³ùñ»Éáõ: ²ÝåïáõÕ Ã½»Ýáõ ³é³ÏÁ ûñÇÝ³Ï ¨ ù³ç³É»ñ³Ýù ¿ Ù»Í Ñ³í³ïù áõݻݳÉáõ ¨ ѳí³ïùÇ Ññ³ß³·áñÍ ½áñáõÃÛ³ÝÁ ³å³íÇÝ»Éáõ: ê³Ï³ÛÝ Ù³ñ¹ ³ÝϳñáÕ ¿ Ù»Í Ñ³í³ïù áõݻݳÉ, »Ã» ãáõÝÇ Ñ³ñ·³Ýù, ×Çßï Ï»óí³Íù, å³Ñí³Íù Ñ»Ýó ÙdzÛÝ êµ ä³ï³ñ³·Ý»ñÇ, ųٻñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù áõÕÕ³ÏÇ ÙáÙ í³é»Éáõ, »Ï»Õ»óáõÙ Ýëï»Éáõ ųٳݳÏ: ²ëïÍá ï³×³ñÁ »ñÏÇÝù ¿ »ñÏñÇ íñ³, իսկ ÐÇëáõëǪ ºñáõë³Õ»ÙÇ ï³×³ñÁ ¹ñ³Ù³÷áËÝ»ñÇó ¨ ³Õ³íݳí³×³éÝ»ñÇó Ù³ùñ»ÉÁ Ññ³Ñ³Ý· ¿ »Ï»Õ»óÇÝ áñå»ë ÙdzÛÝ ²ëïÍá ïáõÝ, å³ßï³ÙáõÝùÇ ¨ ³Õáóí³ÛñÇ í»ñ³µ»ñí»Éáõ
²í³· »ñ»ùß³µÃÇÝ ÝíÇñí³Í ¿ î³ëÁ ÏáõÛë»ñÇ ³é³ÏÇÝ: ²Ûëáí å³ï³ëË³Ý ¿ ïñíáõÙ ºñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛ³Ý, ³ÛÝï»Õ ÙïÝ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ Áëï øñÇëïáëÇ Ñáñ¹áñǪ ѳñÏ ¿ ѳñ³ï¨ ³ÕáÃù ¨ ѳí³ïÇ ³ñ·³ë³íáñ ·áñÍ»ñ: ²í³· ãáñ»ùß³µÃÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù»Õ³íáñ ÏÝáç Ó»éùáí ÐÇëáõëÇ ·ÉáõËÁ ¨ áïù»ñÁ ݳñ¹áëÇ ÛáõÕáí ûÍ»Éáõ: ²Ûë ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ݳ˳·áõß³ÏáõÙ Üñ³ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇ, Ù³Ñí³Ý: ²Ûë ûñÁ ݳ¨ Üñ³ ³ß³Ï»ñï Ðáõ¹³ Æëϳñáíï³óáõ 30 ³ñͳÃáí Ù³ïÝáõÃÛ³Ý ûñÝ ¿:
²í³· ÑÇÝ·ß³µÃÇÝ ß³µ³Ãí³ ³Ù»Ý³ß³ï ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ѳñáõëï ûñÝ ¿: ²é³íáïÛ³Ý Ù³ïáõóíáÕ êµ ä³ï³ñ³·áí »Ï»Õ»óÇÝ ÝßáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹³íáñ ÁÝÃñÇùÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñáí ѳëï³ïí»ó гÕáñ¹áõÃÛ³Ý ËáñÑáñ¹Á: ì»ñçÇÝ ÁÝÃñÇùÇÝ ÐÇëáõë ûñÑÝ»ó áõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ µ³Å³Ý»ó ѳóÝ áõ ·ÇÝÇݪ §²é»ù Ï»ñ»ù…¦ ¨ §ËÙ»ó»ù ¹ñ³ÝÇó ³Ù»Ýù¹¦ª Ëáëù»ñáí ϻݹ³ÝÇ Ñ³Õáñ¹áõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»ó Æñ Ñ»ï: ²í³· ÑÇÝ·ß³µÃÇ ûñí³ Ñ³çáñ¹ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ àïÝÉí³ÛÇ Ï³ñ·Ý ¿, áñ ϳï³ñíáõÙ ¿ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙª Ç ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ øñÇëïáëǪ Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áïù»ñÁ Éí³Ý³Éáõ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý: Ðá·¨áñ³Ï³ÝÁ Éí³ÝáõÙ ¿ 12 »ñ»Ë³Ý»ñÇ áïù»ñÁ, ³å³ ûÍáõÙ ÛáõÕáí, áñ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ Ù»Õ³íáñ ÏÝáç ÏáÕÙÇó ÐÇëáõëÇ áïù»ñÇ ûÍáõÙÁ: гí³ñï ³ñ³ñáÕáõÃ۳ݪ ûñÑÝí³Í ÛáõÕÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ: øñÇëïáëÇ Ù³ïÝáõÃÛáõÝÁ, ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÝ áõ ˳ã»ÉáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ²í³· áõñµ³ÃÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ʳí³ñÙ³Ý Ï³ñ·, áõß »ñ»ÏáÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ٠ϳï³ñíáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²í³· áõñµ³ÃÁ ÐÇëáõëÇ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ˳ã»ÉáõÃÛ³Ý ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿: ÜßíáõÙ ¿ ÐÇëáõëǪ ˳ãÇó Çç»óÙ³Ý ¨ óÕÙ³Ý ÑÇß³ï³ÏÁ: ºñ»ÏáÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ óÕÙ³Ý Ï³ñ·: ä³ïñ³ëïíáõÙ ¿ îÇñáç ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Í³ÕϳÑÛáõë ·»ñ»½Ù³ÝÁ, áñÁ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñ·»óáÕáõÃÛ³Ùµ, ó÷áñáí, ËÝϳñÏáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ »Ï»Õ»óáõÙ:

²í³· ß³µ³Ã ûñÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÐÇëáõëÇ Ã³ÕÙ³ÝÁ ¨ ·»ñ»½Ù³ÝÇ ÏÝùÙ³ÝÁ: ²Ûë ûñÁ »ñ»ÏáÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ Ù³ïáõóíáõÙ ¿ ×ñ³·³ÉáõÛóÇ êáõñµ ä³ï³ñ³·, áñáí ¨ ÉáõͳñíáõÙ ¿ Մ»Í Պ³ÑùÁ: îñíáõÙ ¿ Ù»ñ îÇñáç гñáõÃÛ³Ý ³í»ïÇëÁ:
ÐÆêàôêÆ Ð²ÔÂ²Î²Ü ØàôîøÀ ºðàôê²ÔºØ 13.04.2014
§àíë³Ýݳ˜ ´³ñÓÛ³ÉÇÝ, ûñÑÝ»³É ÉÇÝÇ Ü³, áí ·³ÉÇë ¿ îÇñáç ³ÝáõÝáí, ûñÑÝ»³É ÉÇÝÇ Ù»ñ Ñáñ` ¸³íÃÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñ ·³ÉÇë ¿: ʳճÕáõÃÛáõÝ »ñÏÝùáõÙ ¨ ö³éù µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙ¦: (سñÏ. 10:9-10)
̳Õϳ½³ñ¹Ç ÏÇñ³ÏÇÝ Ø»Í ä³ÑùÇ í»ñçÇÝ ÏÇñ³ÏÇÝ ¿, áñáí ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ÐÇëáõëÇ Ñ³Ý¹Çë³íáñ ÙáõïùÁ ºñáõë³Õ»Ù: ²Ûëï»Õ ÅáÕáíáõñ¹Á Üñ³Ý ¹ÇÙ³íáñáõÙ ¿ áñå»ë öñÏãÇ, ѳٳӳÛÝ Ù³ñ·³ñ»áõÃ۳ݪ §…Üñ³Ý »Ý ëå³ëáõÙ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ: Æñ ³í³Ý³ÏÁ ÏϳåÇ áñÃÇó, ÇëÏ áñÃÇ áëïÇóª ¿ßÇ ùáõé³ÏÁ: Æñ å³ïÙáõ׳ÝÁ ÏÉí³ ·ÇÝáí ¨ Æñ ѳ·áõëïÁª ˳ÕáÕÇ ³ñÛ³Ùµ¦(ÌÝݹ.  10-11):̳Õϳ½³ñ¹ÇÝ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ Ù³ïáõóí»ó êµ ¨ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³·, áñÇ ³í³ñïÇÝ ûñÑÝí»óÇÝ áõé»Ýáõ ϳݳã áëï»ñÁ ¨ µ³Å³Ýí»óÇÝ Ñ³í³ï³óÛ³É ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ²Ûë ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ ÅáÕáíñ¹Çª îÇñáçÁ ºñáõë³Õ»Ù ÙáõïùÇÝ ³ñÙ³í»Ýáõ ϳ٠ÓÇûÝáõ ϳݳã áëï»ñáí ¹ÇÙ³íáñ»ÉáõÝ: гí³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Çª ϳï³ñí»ó Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ù³ëݳíáñ ûñÑÝáõÃÛáõÝ: ì³Ý³ÓáñÇ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõ ·Ùµ»ÃÇ ï³Ï ÅáÕáíí³Í Ù³ÝáõÏÝ»ñÝ ëï³ó³Ý ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ î»ñ ê»åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ûñÑÝáõÃÛáõÝÁ, Ëñ³ïÝ áõ µ³ñ»Ù³ÕóÝùÝ»ñÁ:øñÇëïáëÇ ÙáõïùÁ ºñáõë³Õ»Ù ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ݳ¨ Üñ³ ÙáõïùÁ ì»ñÇÝ ºñáõë³Õ»Ù: ²é³çÇÝ ¹»åùáõÙ øñÇëïáë Ù³ïÝí»ó ï³é³å³·ÇÝ Ù³Ñí³Ýª ʳãÇ íñ³, ÇëÏ »ñÏݳÛÇÝ ºñáõë³Õ»ÙáõÙ Ն³ å»ïù ¿ ó·³íáñÇ Ñ³íÇïÛ³Ý, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ¿É Üñ³ ÙáõïùÁ ºñáõë³Õ»Ù ÏáãíáõÙ ¿ ݳ¨ ¶³Éáõëï: ²Ûë ³éÃÇí ̳Õϳ½³ñ¹Ç ïáÝÇ »ñ»ÏáÛ³Ý Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹éݵ³ó»ùÇ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñáí ³Õ³ã³Ýù ¿ Ý»ñϳ۳óíáõÙ îÇñáçÁ, áñ Ù»½ ¨ë ³ñųݳóÝÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ¹éÝÇó Ý»ñë ÙïÝ»Éáõ ßÝáñÑÇÝ:²ëïÍá áÕáñÙáõÃÛ³Ý ¹áõéÁ µ³ó ¿ ¨° ³ñ¹³ñÝ»ñÇ, ¨° Ù»Õ³íáñÝ»ñÇ ³é³ç, áíù»ñ ϳñáÕ »Ý ³ñ¹³ñ³Ý³É ½ÕçáõÙáí, Ù»Õù»ñÇ Ëáëïáí³ÝáõÃÛ³Ùµ áõ ³å³ß˳ñáõÃÛ³Ùµ:

Ապրիլի 13-ին մարդաշատ էր Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին: Հավատացյալներն իրենց երեխաների հետ եկել էին մասնակցելու Սուրբ Պատարագին:Ժողովրդի բազմությունը հուշում էր, որ այս տոնը բավականին մեծ սեր և ժողովրդականություն է վայելում հայերիս մոտ: Մարդիկ եկել էին եկեղեցի այն նույն <<Ովսաննաներով>>, որով որ 2000 տարիներ առաջ եկել էին դիմավորելու Մեսիային` ճշմարիտ Աստծուն: Պատարագի ընթացքին` մեր հավատացյալները խոստովանվեցին և ապա հաղորդվեցին, լսեցին օրվա խորհուրդը և պատգամը` իրենց սրտերը բաց պահելու` իբրև <<Երուսաղեմ>>, ուր մուտք պիտի գործի Քրիստոս` Իր փառքով ու մեղավոր մարդկանց հանդեպ անսահման սիրով: Պատարագի ավարտին երեխաները ստացան մասնավոր օրհնություն քահանայից  և օրհնված ուռենու ճյուղերով վերադարձան իրենց տները: Ովսաննա Բարձրյալին, օրհնյալ լինի նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով. ամեն:

ԼՄ  Շահումյան համայնքի Սբ. Հակոբ եկեղեցու
 << Սուրբ Խաչ>> եկեղեցասեր մանակապատանեկան միության
ԱՊՐԻԼԻ 7  
Ապրիլի 7-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնեց Աստվածածնի ավետման, մայրության և գեղեցկության տոնը: Այդ օրը` օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի ,Շահումյան համայնքի <<Սուրբ Խաչ>> եկեղեցասեր մանկապատանեկան միությունը կազմակերպել էր ուխտագնացություն դեպի Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի: Համայնքի նորակառույց Սուրբ Հակոբ եկեղեցում միասնական աղոթք հնչեցնելուց հետո ուխտավորները մեկնեցին դեպի նշված սրբավայր, որտեղ մասնակցեցին Սուրբ և Անմահ Պատարագին: Պատարագիչն էր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ տեր Ստեփանոս քահանա Մարգարյանը:
Սբ Հովհան 
Օձնեցու

հիշատակման օր 


Մեծ պահքի չորրորդ կիրակիի նախորդ շաբաթ օրը` այս տարի մարտի 22-ին, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշեց  Սբ. Հովհաննես Երուսաղեմացի հայրապետ Սբ. հայրապետ Հովհան Օձնեցու և Սբ. վարդապետներ` Հովհաննես Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու տոնըՄատուցվեց Սբ Պատարագ Օձունի Սբ.Աստվածածին եկեղեցում Պատարագին էր Արժանապատիբ Տ.Վրդանես քհն .Բաղալյանը  և Արդվի գյուղի փոքրիկ եկեղեցում ,որտեղ Օձնեցու հոգին է ննջում:


Ֆոտոշարքը Լ. Յոլչյանի 
22.03.2014


Մանրանկարի հեղինակ Լևոն Զաքյան (որմնանկարիչ
Եկեղեցական կյանք 24.03. 2014

                               

Բուն բարեկենդան(2.03.2014)
Սուրբ Վարդանանց զորավարների և 1036 վկաների հիշատակության օր
(27.02.2014)
451 թվականի մայիսին, Ավարայրի ճակատամարտում, հայրենիքի, հայ եկեղեցու եւ քրիստոնեական հավատի պահպանման համար նահատակված Վարդանանց զորավարներն ու 1036 մարտիրոսները Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու մեծագույն սրբերից են: Իրենց նահատակությամբ նրանք հաստատեցին հայ ժողովրդի ապրելու կամքը եւ լինելիության իրավունքը: Հայաստանում քրիստոնեություն ընդունելուց ի վեր Հայ եկեղեցին սերտորեն կապված է եղել հայրենիքի պաշտպանության գործին: Դրա վառ օրինակը Վարդանանց պատերազմն է: Պարսից զորքերի դեմ մղված պատերազմում հայ մարտիկների կողքին էր Հայոց եկեղեցին: Հովսեփ կաթողիկոսի եւ Ղևոնդ Երեցի առաջնորդությամբ: Մարտից առաջ հայ հոգևորականները ոչ միայն քաջալերում էին զորքին մակաբայեցիների օրինակով, այլև մկրտության և Սբ. Պատարագի խորհրդով առավել ամրապնդում էին նվիրյալների հավատն ու ոգին: «Եվ սեղան կանգնեցնելով` ամենասուրբ խորհուրդը կատարեցին, պատրաստեցին նաև ավազան, և եթե զորքի բազմության մեջ չմկրտված մարդ կար, ամբողջ գիշերը մկրտեցին. Եվ առավոտյան Սբ. հաղորդություն ընդունեցին», - գրում է Եղիշե պատմիչը Վարդանանց պատերազմից առաջ կատարվածի մասին: Վարդանանց տոնին Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնում և հայկական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սբ. Պատարագ:Ֆոտոշարքը Լ. Յոլչյանի 


ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՒՐԲ ՎԱՐԴԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ

Փետրվորի 27-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնեց Սուրբ Վարդանանց զորավարների և 1036 վկաների հիշատակության օրը: Այդ օրը` օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի, Շահումյան համայնքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու <<Սուրբ Խաչ>> եկեղեցասեր մանակապատանեկան միությունը կազմակերպել էր ոտքով ուխտագնացություն դեպի Վանաձորի Խնձորուտ թաղամասի Սուրբ Վարդան եկեղեցի: Համայնքի նորակառույց Սուբ Հակոբ եկեղեցում միասնական աղոթք հնչեցնելուց հետո ուխտավորները շարժվեցին դեպի նշված սրբավայր` մասնակցելու Սուրբ և Անմահ Պատարագին: Պատարագիչն էր Գուգարքի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ արժանապատիվ տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանը:  

Սբ. Սարգիս 
(15.02.2014)


Վկայաբանություն Սբ. Սարգիս զորավարի, նրա որդու` Մարտիրոսի և նրանց հետ եղածների (ըստ Հայսմավուրքի)

Քրիստոսի մեծ վկան` Սբ. Սարգիսը, Գամիրքի գավառից էր, ազգությամբ հոռոմ (այսպես կոչում էին բյուզանդական շրջանի  հույներին): Իր արիական քաջության համար Կոստանդիանոս Մեծի կողմից նա կարգվել էր կապադովկիացիների երկրի փառավոր իշխան և զորավար:  Նա ապրում էր բարեպաշտությամբ` քրիստոնեական հավատի մեջ: Նա քանդում էր մեհյանները և կառուցում  եկեղեցիներ, կործանում էր կուռքերի բագինները և կանգնեցնում տերունական խաչը: Սուրբը նպաստում էր քահանաների և Քրիստոսի սպասավորների դասի բազմացմանը: Իր ունեցվածքից ողորմություն էր տալիս և առատորեն բաշխում աղքատներին և կարոտյալներին:

Բարեպաշտ Կոստանդիանոսից և նրա որդիներից հետո թագավորեց Հուլիանոս Ուրացողը, քանի որ Կոստանդիանոս Մեծի եղբորորդին էր: Երբ պիղծը թագավորեց, Քրիստոս հայտնվեց սուրբ Սարգսին և ասաց. «Ժամ է, ո´վ Սարգիս, որ հեռանաս քո երկրից և ազգից, ինչպես Աբրահամը, և գնաս այն երկիրը, որը քեզ ցույց կտամ»: Եվ նա թողեց իր շարժական և անշարժ ողջ ունեցվածքը` բաշխելով այն աղքատներին, վերցրեց իր որդուն` Մարտիրոսին, ով որբացել էր մորից, և գնաց արևելք` Հայոց թագավոր Տիրանի մոտ: Հայոց թագավորը տեղ չտվեց սրբին իր երկրում` վախենալով Հուլիանոսից, թե գուցե ավերի նրա երկիրը, եթե Տիրանը չհանձնի Սարգսին Հուլիանոսի ձեռքը: Այդ պատճառով Սարգիսը գնաց Խորասան` պարսից Շապուհ արքայի մոտ:
Հուլիանոսը սպառազինվեց և շատ մեծ զորքով ելավ պատերազմելու Շապուհի դեմ` տեսնելու և կռվելու նրա հետ: Հուլիանոսի զորքի թիվը 395 000 էր` չհաշված քրիստոնյա զորականներին, որոնց հետ դառնալու հրաման տվեց,  «որ չաստվածները», - ասում էր, -  «չբարկանան իմ վրա»: Նրա զորքի թիվը 395 000 էր` չհաշված վաճառականներին, բեռնակիրներին և սպասավորներին: Ամենքը երկաթե զրահներով էին բացի սպսավորներից և վաճառականներից: Բայց  սուրբ Խաչի նշանը, որը նախնիների սովորության համաձայն տանում էին առջևից, հետ չդարձրեց, քանի որ մտածում էր. «Ո՞վ գիտի. թե պարտվենք պարսիկներից, պարտությունը Խաչյալինը կլինի և նրա նշանինը»: Հուլիանոսը հասավ Տիզբոն, ավերեց քաղաքը, իսկ Շապուհը Տիզբոնից փախավ Խորասան:
Շապուհը, տեսնելով Սարգսին, մեծապես ուրախացավ, մեծարեց և պատվեց նրան, բազում զորքերի հրամանատար կարգեց և ուղարկեց նրան Տաճկաստանի կողմերը պահպանելու, ընդդեմ Հուլիանոսի զորքի: Սարգիսը մեծագույն  խոհեմությամբ և իմաստությամբ Քրիստոսին քարոզեց և ամբողջ զորքը Քրիստոսի հավատին բերեց: Այսպես, միաբանված սուրբ Սարգիս զորավարի բարի հավատքով` պարսից զորքը կանգնած էր հույների զորքի դեմ: Սբ. Սարգսի որդին` Սբ. Մարտիրոսը, այդ ժամանակ Խորասանում էր` Շապուհ արքայի մոտ: Նա կամեցավ Շապուհ արքայի թույլտվությամբ գնալ իր հոր մոտ, տեսնել և իմանալ, թե զորքն ինչ վիճակում է: Հասնելով Տիգրիս գետի մոտ` Մարտիրոսը գերեվարվեց թշնամիների զորքից: Սա իմանալով` Սբ. Սարգիսը ապավինեց Աստծուն և ճգնեց պահքով ու աղոթքով. հինգ օր ծոմ պահեց և մատաղ արեց` մորթելով խոյեր ու հորթեր, բազում աղքատների և կարոտյալների կերակրեց: Սարգիս զորավարն այնչափ աղոթեց, մինչև որ գերեվարողներն իրենք բերեցին նրա որդուն` Մարտիրոսին, և հանձնեցին նրան` խոստովանելով, որ երբ գերեվարեցին այդ պատանուն, մահ ընկավ իրենց բանակի մեջ, և նրանք, ովքեր գերեվարել էին նրան, բոլորը մահացան:
Շապուհը հնազանդվելով՝ աղերս ուղարկեց Հուլիանոսին և խնդրեց նրանից հաշտություն` խոստանալով հարկ տալ նրան, եթե վերջինը հեռանա: Իսկ Հուլիանոսը չլսեց նրան սրտի հպարտության պատճառով: Շապուհը, հավաքելով պարսից զորագնդերը, ելավ ընդդեմ Հուլիանոսի Տիգրիս գետի ափին` ճակատ առ ճակատ հունաց զորքի: Պատգամաբերները գնում և գալիս էին` համոզելով խաղաղություն կնքել, սակայն Հուլիանոսը չէր համաձայնվում: Եվ հանկարծ աներևույթ տեղից մի նետ հայտնվեց և հարվածեց Հուլիանոսի աղիքներին, և պիղծ մարմնից շատ արյուն թափվեց: Հուլիանոսը, վերցնելով իր արյունից, ցանեց այն վեր, դեպի երկինք, ասելով. «Հաղթեցի´ր, հաղթեցի´ր, Գալիլեացի, հաղթեցի´ր, հավելիր քո աստվածությանդ նաև իմ թագավորությունը»: Եվ նույն պահին ընկնելով` սատակեց:
Հոռոմ զորապետերը թագավոր նշանակեցին Հոբիանոսին` Կոստանդիանոսի ազգատոհմից,  նա հաշտություն կնքեց Շապուհի հետ և հեռացավ: Պարսից զորքը վտանգված էր սովի մատնվելու, և Շապուհը ուրախությամբ վերադարձավ Խորասան, զոհ մատուցեց տասներկու կուռքերին Մազընդարան քաղաքում: Այն ժամանակ ոմանք մոտեցան Շապուհին և չարախոսում էին Սարգսին, թե «ամբողջ իր զորքը դարձրեց քրիստոնյա հավատքի և կամենում է ապստամբել քո դեմ, արքա»: Շապուհը հրամայեց կանչել Սարգսին, մեծարեց նրան, ասելով. «Բարո´վ եկար, քաջ Սարգիս» և սկսեց գովել նրան ու շնորհակալություն հայտնել նրա քաջության համար: Եվ ապա ասաց.
- Մոտեցի´ր և զոհ մատուցիր չաստվածներին, պատվականդ զորապետերի մեջ, Սարգիս:
Սբ. Սարգիսը պատասխանեց և ասաց.
- Ո՞ր չաստծուն հրամայեցիր զոհ մատուցել, արքա, կրակի՞, թե՞ արևի, թե՞ տասներկու այս պատկերներին, որոնցից 3-ը օձի են, 3-ը` եզան, 3-ը` առյուծի և 3-ը` մարդու պատկեր են: Չե՞ս ամաչում դրանք աստվածներ անվանել: Ես մեկ Աստծուն եմ հավատում` Ով արարիչն է երկնքի և երկրի և ի Բանն Աստված` Նրա էակցին, Որով ամեն ինչ ստեղծեց, և ի Հոգին ամենազոր` փառակցին Հոր և Որդու, Ով գոյացնում և զարդարում է բոլոր ստեղծվածներին:
Այն ժամանակ բարկացավ Շապուհը և ասաց.
- Մի´ անմտացիր, ո´վ Սարգիս, մոտեցի´ր և զոհ մատուցի´ր չաստվածներին, որոնք տվեցին մեզ հաղթանակ և ամոթով ետ դարձրեցին մեր թշնամիներին:
Սարգիսն ասաց.
- Մե´ծ ամոթ է արարածներին «արարիչ» ասել, մանավանդ եզան պատկերը կռապաշտական` աստված անվանել:
Եվ սկսեց անարգել կուռքերին և կռապաշտներին: Դրանից բարկացավ Շապուհը, բազում սպառնալիքներով խոսեց սրբի հետ, բայց չկարողացավ համոզել նրան: Ապա սկսեց ողոքական խոսքեր ասել և մեծամեծ խոստումներ տալ, սակայն ոչ էլ դրանցով կարողացավ  դարձնել Սարգսին Քրիստոսի հավատից:
Սարգիսն ասաց.
- Որ ասում ես ինձ, ո´վ արքա, երկրպագել արեգակին և կրակին, դրանք` Աստծո ստեղծածներն են` տրված մարդկանց սպասավորության և աշխարհի վայելչության համար: Ասում ես` կուռքերին պաշտել, իսկ դրանք` արարածների պատկերներ են և ո´չ Արարչի, և ճարտարների ձեռագործ են:
Եվ ասելով սա` Սարգիսը լախտով արիաբար հարձակվեց կուռքերի վրա և թագավորի առջև ու նրա բոլոր մեծամեծ պաշտոնյաների ու բազմաթիվ ամբոխի առջև փշրեց բոլոր կուռքերը: Տեսնելով այդ` ամբոխը թագավորով հանդերձ էլ առավել լցվեցին բարկությամբ, հարձակվեցին սուրբ Սարգսի վրա և, բռնելով, քաշեցին դեպի գետին, հարվածում էին քարերով և փայտերով, ոտքերով և բռունցքներով: Ամբոխի խուռն հարձակման ժամանակ Մարտիրոս պատանին ոտնակոխ եղավ և նման բարի ու սուրբ մահով վախճանվեց ի Քրիստոս` գործերով իր անունը բովանդակեց: Սբ. Սարգիսը, տեսնելով իր որդու` Մարտիրոսի մահը, ուրախացավ և գոհություն հայտնեց Աստծուն: Երկար ծեծից հետո սուրբ Սարգսին կապանքներով բանտ նետեցին և 7 օր առանց կերակրի և ջրի թողեցին` մտածելով, որ թերևս այս տանջանքներին չդիմանալով` կհամաձայնվի ուրանալ Քրիստոսին: Ապա, հանելով բանտից, շատ ջանացին աղաչանքներով և սպառնալիքներով համոզել նրան, բայց չկարողացան:
Եվ արքան հրաման տվեց` գլխատել սուրբ Սարգսին: Գնալով գլխատման տեղը` սուրբը աղոթեց առ Աստված և ասաց. «Ո´վ Տեր Քրիստոս Աստվա´ծ իմ, ովքեր հիշեն իմ անունը նեղության մեջ և իմ նահատակության հիշատակը կատարեն ուխտերով և պատարագներով, ամեն, ինչ որ խնդրեն Քեզանից, Տեր Աստված մեր, հանուն ինձ լսի´ր և ողորմի´ր, և կատարիր նրանց խնդրանքները»: Ապա ձայն լսվեց երկնքից, որն ասում էր. «Կտա´մ քեզ, ինչ որ խնդրում ես և կկատարեմ քո բոլոր խնդրանքները, իսկ դու արի´ և վայելի´ր քեզ վերապահված բարիքները»:
Դրանից հետո դահիճը գլխատեց սրբին, և միառժամանակ սաստիկ լույս ծագեց նրա մարմնի վրա: Տեսնելով դա` թվով 14 պարսիկ զինվորները հավատացին Քրիստոսին: Նրանց ևս գլխատեցին, և երկյուղած մարդիկ վերցրեցին նրանց մարմինները և թաղեցին նշանավոր տեղում:
Սուրբ Սարգսի վախճանը եղավ Մազընդարանում, մի վայելուչ վայրում, մի քաղաքի մոտ, որ կոչվում է Դալման: Հավատացյալները վերցրեցին սուրբ Սարգսի մարմինը և թաղեցին Համիոն քաղաքում: Հետո հայոց մեծ վարդապետը` սուրբ Մեսրոպը եկավ և տեղափոխեց սուրբ Սարգսի մարմինը Կարբի, պատվով թաղեց և այնտեղ հռչակավոր վանք կառուցեց, որը կա մինչև այսօր: Վարդապետը վերցրեց սրբի ատամներից մեկը, տարավ Վրաստան` Գագա դաշտը, դրեց փայտե խաչի մեջ, օծեց և կանգնեցրեց Գագայի բլրի գագաթին, որ կոչվում է մինչ այսօր Գագա սուրբ Սարգիս, գործում է մեծամեծ սքանչելիքներ ի փառս Քրիստոսի` մեր Աստծո: Ով օրհնյալ է հավիտյան:
Ուստի մենք էլ թողնենք աշխարհի հաճույքները և մարմնի ցանկությունների դեմ պայքարենք, որ առավել տագնապում են մեր բնությունը: Որովհետև ո՞ր հուրն է առավել խորովում մարմինը, քան ախտավոր ցանկությունը` հոգին: Կամ ո՞ր բոցն է ավելի ճարակում եղեգը, քան ցանկությունը` մարդու միտքը: Ոչ թե ուրացող և չար թագավորները, այլ նույն ինքը` բանսարկու սատանան է մարդկային բնության ամենաչար և անհաշտ թշնամին: Ոչ թե անկենդան պատկերի են ստիպում երկրպագել, այլ պոռնկության դևը մտքի մեջ ցանկության պատկերն է նկարում և մեղավոր հաճույքի ծառան է դարձնում: Արդ` հավանություն չտանք և որովայնի գարշությանը չծառայենք, խոզի օրինակով տղմում չթավալվենք, այլ արիանանք հոգևոր պատերազմում:
Հանգցնե´նք մեր մեջ մեղքերի հուրն ու բոցը: Իսկ ինչպե՞ս հանգցնենք. պահքով առաքինանանք, աղոթքով զորանանք, արտասուքներով և ողբալով սգանք: Զգայարանների վրա սանձեր դնենք և սակավապետ լինենք: Երկրավոր անդամները մեռցնենք, և այսպես կմարի մեր մեջ ցանկության հուրը: Մենք չենք տանջվում բանտերում ու կապանքներում, այլ` մեր միտքն է խոցվում: Որքան մեր մարմինը չարչարվում է, հոգին` հանգստանում և նորոգվում է: Եվ քանի որ անմարմին է պատերազմը, հարկ է անմարմին զենքեր ձեռք բերել. համբերել չար լեզվին` որպես սուսերի: Խոնարհությամբ համբերենք եղբոր գազանական նախատինքներին և զրպարտությանը: Խաչափայտի վրա չարչարակից լինենք սրբերին: Դարձյալ, գազանական բնությունը մեր մեջ սանձենք, եռացող արյունը` սառեցնենք, գցենք մեզ ժուժկալության(համբերատարության) անիվի մեջ, մեր զգայարանները կապենք ողջախոհությամբ, որ աչքը չտեսնի գարշելին, ականջը չլսի պոռնկության երգ, ձեռքերը ամոթալի գործերին հաղորդ չլինեն:
Ողորմե´նք աղքատին, և մեր Տերը կողորմի մեզ: Մեր մտքերը չիմանա´ն չարը, այլ ամբողջ մարդկային էությունը մեր և անդամները կրթենք սրբությամբ և առաքինությամբ: Մտնենք սգի, ինչպես բանտի մեջ, և իբրև խավարով ծածկված` մեր ներսում, սրտի խորքում ողբանք ծուլությամբ անցկացրած մեր ժամանակը:
Բժշկենք մեղքերով ապականված մեր մարմինը. որովայնամոլությունը` ժուժկալությամբ, վավաշոտ ցանկությունը` ողջախոհությամբ, սովով և ծարավով տանջվենք. արծաթասիրությունը` աղքատությամբ, ագահությունը` առատորեն տալով աղքատներին. տրտմությունը հուսով մխիթարենք. փառասիրությունը` հողին հավասարվելով և խոնարհություն ձեռք բերելով, հպարտությունը կորցնենք. ամբարտավանությունը` մեծությունից հրաժարվելով և վերջինը մեզ համարելով:
Դարձյալ, և այլ եղանակով նահատակվենք ընդդեմ անմարմին սատանայի: Վերցնենք սաղմոսարանը և քնարը ընդդեմ չարի հրեշտակների: Չարչարենք մեր մարմինները Աստծո փառքի համար: Մտնենք ջեռացող բովի մեջ` գեհենի հրի պատճառով: Փարվենք Քրիստոսի խաչին: Ըմպենք քացախ և լեղի: Մտնենք բանտ, կապանքների մեջ` զգայական և իմացական: Եվ այս ամենը` Քրիստոսի և մեր համար: Քրիստոսի համար, որպեսզի կցորդ լինենք չարչարանքներին և փառքին հաղորդակից: Եվ մեր համար, որպեսզի սրբենք մեզ մեղքերից և աչալրջությամբ կանգնենք Քրիստոսի բեմի առջև տիեզերական հրապարակում: Եվ սուրբ զինվորների և մարտիրոսների հետ միասին ժողովվենք աջակողմյան դասում:
Եվ Քրիստոսին փառք, հավիտյանս: Ամեն
Տյառնընդառաջ 
(14.02.2014)
§ÆëÏ Ã» ÇÝãáõ± »Ýù Ïñ³Ï í³éáõÙ: ܳË, áñáíÑ»ï¨ /»ñµ/
î»ñÁ ï³×³ñÇÝ Ùáï»ó³í, ¹áõéÝ ÇÝùÝÇñ»Ý µ³óí»ó,
Ù»Í ×³ÛÃÛáõÝ »Õ³í, ¨ ù³Õ³ùÁ ïÇ»½»ñùÇ ûñÇݳÏáí ¹Õñ¹³ó:
ºí µáÉáñÁ í³éí³Í ÉáõÛë»ñáí »Ï³Ý ï³×³ñ` îÇñáçÝ Áݹ³é³ç,
¨ ³ë³óÇÝ. §î»ñÝ ³Ýó³í ³Ûë ¹éÝáí¦:
àõëïÇ ³Û¹ ûñí³ ïáÝÝ ³Ýí³Ýí»ó §î»³éÝÁݹ³é³ç¦, §î»ñÝ Áݹ ³Ûë¦
êµ ¶ñ. î³Ã¨³óÇ

ö»ïñí³ñÇ 14-ÇÝ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ »Ï»Õ»óÇÝ Ýß»ó éÝÁݹ³é³çÇ ïáÝÁ` 40 ûñ³Ï³Ý öñÏãÇÝ ºñáõë³Õ»ÙÇ ï³×³ñÇÝ ÁÝͳ۳µ»ñ»ÉÁ:
ö»ïñí³ñÇ 12-Çݪ ïáÝÇÝ Áݹ³é³ç, ì³Ý³ÓáñÇ êµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï Ù³Ûñ »Ï»Õ»óáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ËáÏáõÙª §ê»ñ ¨ ÁÝï³ÝÇù¦ ûٳÛáíª ù³ñá½ËáëáõÃÛ³Ùµ »Ï»Õ»óáõ Ñá·¨áñ ÑáíÇí î»ñ ì³Ñ³Ý ù³Ñ³Ý³ ²½³ñÛ³ÝÇ: éÝÁݹ³é³çÇ µ³ñ»å³ßï³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùÁ ß³ñáõݳÏí»ó ÷»ïñí³ñÇ 13-ÇÝ ì³Ý³ÓáñÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõÙ »ñ»ÏáÛ³Ý Å³Ù»ñ·áõÃÛ³Ùµ, áñÇó Ñ»ïá ϳï³ñí»ó ݳ˳ïáÝ³Ï ¨ ³Ý¹³ëï³Ý` ÓÙé³Ý ³í³ñïÁ ¨ ·³ñÝ³Ý ëÏǽµÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ: ²Ý¹³ëï³ÝÇ Ï³ñ·Ç ³í³ñïÇó Ñ»ïá, ѳٳӳÛÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÇ, »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇó ¹áõñë µ»ñí³Í ÙáÙ»ñÇ Ïñ³ÏÝ»ñáí ˳ñáõÛÏ í³éí»óª Ù»½ ¿É ËáñÑñ¹³Ï»ñåáñ»Ý ÝٳݻóÝ»Éáí ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ ÙáÙ»ñ áõ ç³Ñ»ñ í³é³Í »Ï³Ý îÇñáçÝ Áݹ³é³ç:ʳñáõÛϳѳݹ»ëÇÝ Ýáñ³åë³ÏÝ»ñÇó ¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó ѳٳñÓ³ÏÝ»ñÁ, ßáõñçå³ñ µéÝ³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Í³÷»ñÇ Ý»ñùá, ó³ïÏ»óÇÝ Ïñ³ÏÇ íñ³Ûáí:
²ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ñá·¨áñ »ñ·»óáÕáõÃÛ³Ùµ Ù³ëݳÏó»óÇÝ êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ¸åñ³ó ¹³ëÁ, ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·ã³ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ¨ ѳí³ï³íáñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, å³ñ³ÛÇÝ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí ѳݹ»ë »Ï³í ì³Ý³ÓáñÇ §ö³ÛÉáÕ ³ëïÕ»ñ¦ å³ñ³ÛÇÝ ËáõÙµÁ:
²ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÁ í³éíáÕ ÙáÙ»ñ ï³ñ³Ý Çñ»Ýó ûç³ËÝ»ñÁ` êáõñµ Ñá·áõ ç»ñÙáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó ïÝ»ñáõÙ Ùßï³å»ë å³Ñ»Éáõ ÑáõÛëáí:
²ñ¹»Ý ÷»ïñí³ñÇ 14-ÇÝ Ã»ÙÇ ·áñÍáÕ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ Ù³ïáõóí»ó êáõñµ ä³ï³ñ³· ¨ ÁݹáõÝí³Í ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ å³ï³ñ³·Çó Ñ»ïá êµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõÙ Ñá·¨áñ ѳÛñ»ñÁ ϳï³ñ»óÇÝ Ýáñ³åë³ÏÝ»ñÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·:
¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ î»ñ ê»åáõÑ ³ñù. âáõÉçÛ³ÝÁ Çñ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ËáëùÁ áõÕÕ»ó Ýáñ³åë³ÏÝ»ñÇÝ. §êÇñ»ÉÇ Ýáñ³åë³ÏÝ»ñ. ÁÝï³ÝÇù ѳëϳóáõÃÛ³Ý ³ëïí³Í³¹Çñ ûñ»ÝùÇÝ Ùݳó»ù ѳí³ï³ñÇÙ ¨ áñ¹»ÍÝáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³óñ»ù ³ÛÝ: ²ëïí³Í³ÛÇÝ ë»ñÝ áõ Ñá·¨áñ Ï»Ýó³Õ³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ Ñ³í»ï áõÕ»Ïó»Ý Ó»½ ¨ ß³Õ³Ë Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý Ó»ñ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ ûñ»ñÇÝ: öáñÓáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ ÑÇß»ù îÇñáçÁ, ÑÇß»ù Üñ³ áÕáñÙ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ: ØÇ ïñí»ù ·³ÛóÏÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³ï³Ý³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, »Õ»ù áõÕÕ³¹³í³Ý ¨ µ³ñ»å³ßï: îÇñáçÁ Áݹ³é³ç ·Ý³ó»ù ¨ ܳ ѳÛñ³Ï³Ý ëÇñáí Çñ ûñÑÝáõÃÛáõÝÁ ϵ³ßËÇ Ó»½: ø³Ý½Ç áõñ ë»ñ ϳ, ²ëïí³Í ³ÛÝï»Õ ¿, ³ÛÝï»Õ »Ý ݳ¨ Üñ³ å³Ñ³å³Ý Ññ»ßï³ÏÝ»ñÁ: ºÕ»ù ù³ç ¨ ³Ýñ»ñ»ñ ¨ Ó»½ áãÇÝã ãÇ å³Ï³ëǦ:

Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի

ծ

Փետրվարի 13-ին Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում կատարվեց երեկոյան ժամերգություն, ապա նախատոնակ և անդաստան` նվիրված քառասնօրյա մանուկ Հիսուսի` տաճարին ընծայելու տոնին: Ալավերդցիները եկել էին եկեղեցի իրենց աղոթքներով մասնակիցը դառնալու Տյառընդառաջի տոնին, որը շատ սիրելի է հավատացյալների համար` իր հոգևոր բովանդակությամբ և ժողովրդական ավանդույթներով: Հավարտ ժամերգության նորապսակ զույգերը ստացան մասնավոր օրհնություն, ինչպես նաև խորհրդանշական նվերներ` եկեղեցու խաչքավորի կողմից: Ապա քահանայի և Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու ԵԵՄ անդամների ուղեկցությամբ կատարվեց մոմերով երթ դեպի մերձակա հրապարակ, որտեղ էլ վառվեց Տյառնընդառաջի ավանդական խարույկը: Թող Ամենազոր Աստծու Աջը պահպանի նորապսակներին և մանուկ Հիսուսի ու Սիմեոն ծերունու բարեխոսությունն ուղեկից լինի բոլորին ի պայծառություն մեր Մայր Եկեղեցու ու Մայր հայրենիքի: Ամեն: 

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՔՈՒՄ ՆՇՎԵՑ ՏԵԱՐՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՏՈՆԸ

Փետրվարի 14-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնեց Տեարնընդառաջը, որը հռչակված է որպես նորապսակների օրհնության օր: Տոնի նախնթաց օրը` փետրվարի 13-ին, օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի, Շահումյան համայքի <<Սուրբ Խաչ>> եկեղեցասեր մանկապատանեկան միությունը համայնքի նորակառույց Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակում կազմակերպել էր տոնական միջոցառում `նվիրված Տեարնընդառաջի տոնին: Գուգարքի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ արժանապատիվ տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանը ներկաներին բացատրեց տոնի խորհուրդը, ապա կատարեց Անդաստանի արարողություն, որից հետո վառվեց ավանդական խարույկը: Տեր հոր օրհնությունից հետո նորապսակները ցատկեցին բորբոքված խարույկի վրայով: Նորապսակների օրհնության առթիվ այս տարի ևս Շահումյանի գյուղապետարանը համայնքի ղեկավար Էդիկ Մանուկյանի նախաձեռնությամբ պատրաստել էր հուշանվերներ:

ՕՁՈՒՆՀԱՄԱՅՔՈՒՄ ՆՇՎԵՑ ՏԵԱՐՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՏՈՆԸ
2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Հունվար2013

01Կաղանդ, Տարեմուտ
05Սուրբ ծննդյան Ճրագալույցի Սբ.Պատարագ
06Սուրբ ծնունդ և Աստվածահայտնություն
13Քրիստոսի Անվանակոչության տոն
14Սբ. Հովհաննես Կարապետի ծննդյան տոն
15Սբ. Պետրոս հայրապետի, Վլաս եպիսկոպոսի և Աբիսողոմ սարկավագի հիշատակության օր
17Սբ. Անտոն Ճգնավորի հիշատակության օր
19Սուրբ Թեոդոս թագավորի և Եփեսոսի մանկանց հիշատակության օր
20Բարեկենդան Առաջավորաց Պահոց
25Հովնան մարգարեի հիշատակության օր
26Երիտասարդների և սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգիս զորավարի հիշատակության օր
28Սուրբ Ատոմյանց հիշատակության օր
29Սուրբ Սուքիասյանց վկաների հիշատակության օր
31Սուրբ Ոսկյանց քահանաների հիշատակության օր

Փետրվար

02Տոն Սբ. Իսահակ Պարթև Հայրապետի տոն
04Սուրբ Մարկոս եպիսկոպոսի, Պիոն քահանայի, Կյուրեղ և Բենիամին սարկավագների և սուրբ վկաներ Աբդլմսեհի, Որմզդանայի և Սայենի հիշատակության օր
05Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օր
07Սուրբ Վարդանանց զորավարների և 1036 վկաների հիշատակության օր
09Կոստանդնուպոլսի Սբ. ժողովի 150 հայրապետների (381թ.) հիշատակության օր
10Բուն Բարեկենդան
14Տեառնընդառաջ: Տոն քառասնօրյա Գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն
16Սուրբ Թեոդորոս զորավարի հիշատակության օր
17Արտաքսման կիրակի
23Սուրբ Կյուրեղ Երուսաղեմի Հայրապետի, Կյուրեղ եպիսկոպոսի և նրա մոր` Աննայի հիշատակության օր
24Անառակի կիրակի

Մարտ

02Սրբոցն Երուսաղեմի Հովհան Հայրապետի, հայոց Հովհաննես Օձնեցի Հայրապետի, Հովհան Որոտնեցի և Գրիգոր Տաթևացի վարդապետների հիշատակության օր
03Տնտեսի կիրակի
06Միջինք
09Սուրբ քառասուն մանկանց հիշատակության օր
10Դատավորի կիրակի
16Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի չարչարանքների ու Վիրապ մտնելու հիշատակության օր
17Գալստյան կիրակի
23Ղազարոսի հարության հիշատակության օր
24Ծաղկազարդ. Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ
25Ավագ երկուշաբթի
26Ավագ երեքշաբթի հիշատակվում է «Տասը կույսերի» առակը
27Ավագ չորեքշաբթի
28Ավագ հինգշաբթի
29Ավագ ուրբաթ
30Ճրագալույց Զատկի
31Սբ. Հարության տոն

Ապրիլ

06Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլխատման հիշատակության օր
07Կրկնազատիկ (Նոր կիրակի)
07Ավետումն Սբ. Աստվածածնի
14Աշխարհամատրան կիրակի (Կանաչ կիրակի)
21Կարմիր կիրակի
28Սուրբ Խաչի երևման տոն

Մայիս

09Հիսուս Քրիստոսի Համբարձման տոն
12Երկրորդ Ծաղկազարդ
19Հոգեգալուստ (Պենտեկոստե)
26Եղիա մարգարեի հիշատակության օր
27Հռիփսիմյանց կույսերի հիշատակության օր
28Սբ. Գայանյանց կույսերի հիշատակության օր
30Սբ. Հովհաննես Կարապետի և Աթանագինե եպիսկոպոսի հիշատակության օր

Հունիս

01Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի ելքը Վիրապից
02Տոն Կաթողիկե Սբ. Էջմիածնի
03Բեթղեհեմի մանուկների, Ակակիոս վկայի, Մովկիմա քահանայի եւ Կոտրիատիոս զինվորի հիշատակության օր
04Հիշատակ Ս. Նունե և Մանե կույսերի
06Սբ. Իսահակ և Հովսեփ իշխանների և Սարգիս և Բագոս վկաների հիշատակության օր
08Սբ. Ներսես Մեծ Հայրապետի և Խադ եպիսկոպոսի հիշատակության օր
09Բարեկենդան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պահոց
10Հիշատակ Ս. Եպիփան Կիպրացու, Բաբելաս Հայրապետի և նրա երեք աշակերտների
11Սբ.Կոստանդիանոս կայսեր և նրա մոր՝ Հեղինեի հիշատակության օր
13Սբ. Թեոդիտոն Գաղատացու, Թալիլյա բժշկի և 7 կույսերի հիշատակության օր
15Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի նշխարների գյուտը
17Սբ. վկաներ Անտոնինոսի, Թեոփիլոսի, Անիքտոսի և Փոտինոսի հիշատակության օր
18Դանիել մարգարեի և Սեդրակ, Միսաք, Աբեդնագով երեք մանուկների հիշատակության օր
20Տոն Սբ. թարգմանիչներ Սահակի և Մեսրոպի
22Սբ. Տրդատ թագավորի, Աշխեն թագուհու և Խոսրովիդուխտ կույսի հիշատակության օր
23Տոն Սբ. Աստվածածնի տուփի գյուտի
24Սբ. Կալիստրատոսի և 49 վկաների և Ղունկիանոս քահանայի հիշատակության օր
25Հիշատակ Զաքարիա մարգարեի
27Եղիսե մարգարեի հիշատակության օր
29Քրիստոսի 12 առաքյալների և Սբ. Պողոս 13-րդ առաքյալի հիշատակության օր
30Բարեկենդան Վարդավառի պահոց

Հուլիս

06Հիշատակ հին տապանակի և նոր Սբ. Եկեղեցու տոն
07Վարդավառ: Պայծառակերպություն Տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի
11Եսայի մարգարեի հիշատակության օր
13Սբ. Թադեոս առաքյալի և Սբ. Սանդուխտ կույսի հիշատակության օր
15Ս.Կիպրիանոս եպիսկոպոսի և Հուստիանե կույսի, Եվփիմե կույսի և 45 վկաների և Քրիստինե կույսի հիշատակության օր
16Աթանագինե եպիսկոպոսի և տասն աշակերտների նահատակության հիշատակության օր
18Սուրբ նախահայրերի՝ Ադամի, Աբելի, Սեթի, Ենովսի, Ենովքի, Նոյի, Մելքիսեդեկի, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի, Հովսեփի, Մովսեսի, Ահարոնի, Եղիազարի, Հեսո
20Ս. Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների` Արիստակեսի, Վրթանեսի, Հուսիկի, Գրիգորիսի եւ Դանիելի հիշատակության օր
22Սբ. Մակաբայեցիների` Եղիազար քահանայի, Շամունայի և նրա յոթ որդիների հիշատակության օր
23Տասներկու սուրբ մարգարեների` Ովսեի, Ամովսի, Միքիայի, Հովելի, Աբդիուի, Նավումի, Ամբակումի, Հովնանի, Սոփոնիայի, Անգեի, Զաքարիայի և Մաղաքիայի հի
25Սբ. Սոփիայի և նրա երեք դուստրերի` Պիստոսի, Ելպիսի և Ագապիի հիշատակության օր
27Սբ. Աթանաս, Սբ. Կյուրեղ հայրապետների հիշատակության օր
29Սուրբ Վկաներ Գորդիոսի, Պողիկտոսի և Գրիգորիսի հիշատակության օր
29Սբ. Կիրակոսի, նրա մոր Հուղիտայի հիշատակության օր
30Սբ.Վահան Գողթնեցու հիշատակության օր
30Սուրբ Եվգինե կույսի, նրա հոր Փիլիպպոսի և մոր Կղոդիայի, երկու եղբայրների` Սերգեյի և Ապիտոնի, երկու ներքինիների հիշատակության օր

Օգոստոս

01Սբ. ճգնավորներ Տրիփոնի, Պարսամի և Ոնոփրիոսի հիշատակության օր
03Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի հիշատակության օր
05Սբ. վկաներ Եվգենիոսի, Մակարիոսի, Վաղերիոսի, Կանդիտոսի ու Ակյուղասի հիշատակության օր
06Ս.Անդրե զորավարի, նրա բանակի Կալինիկոսի և Դոմետիոսի վկաների հիշատակության օր
08Սբ. Ադրիանոսի եւ նրա կնոջ` Անատոլիայի, Թեոդորոս և Ելեւթյուրոս վկաների հիշատակության օր
10Եփեսոսի Սբ. Ժողովի 200 հայրապետների հիշատակության օր
11Բարեկենդան Սուրբ Աստվածածնի պահոց
17Տոն Շողակաթի` Սբ. Էջմիածնի, ըստ Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի
18Վերափոխումն Սբ. Աստվածածնի
27Սբ. Հովակիմի և Աննայի՝ Սբ. Աստվածածնի ծնողների և Յուղաբեր կանանց հիշատակության օր
29Սուրբ Երեմիա մարգարեի հիշատակության օր
31Սուրբ առաքյալ Թովմասի հիշատակության օր
31Սուրբ առաքյալների՝ Հակոբոսի և Շմավոնի հիշատակության օր

Սեպտեմբեր

01Հիշատակ Սբ. Աստվածածնի գոտու գյուտի
02Հիշատակ Սբ. Ստեփանոս Ուլնեցու և Գոհարինե, Ծամիդես, Տյուքիկոս և Ռատիկոս վկաների
03Սբ. Մարգարեներ Եզեկիելի, Եզրի և Զաքարիայի՝ Հովհաննես Մկրտչի հոր հիշատակության օր
05Սբ. Հովհաննես Կարապետի և Հոբ Արդարի հիշատակի օր
07Նիկիայի Սուրբ ժողովի 318 Հայրապետների հիշատակության օր
08Բարեկենդան Սուրբ Խաչի պահոց
08Ս. Կույս Մարիամի ծնունդն Աննայից
14Նավակատիք Սուրբ Խաչի
15Խաչվերաց
22Բարեկենդան Վարագա Սուրբ Խաչին
23Մամասի, Փիլիկտիմոնի և Սիմեոն Սյունակյացի հիշատակության օր
24Ս.Կույսեր Փեփրոնեի, Մարիանեի և Մեծ Վարդանի դստեր` Շուշանի հիշատակության օր
26Սուրբ հայրապետներ Բարաղամի, Անթիմոսի և Երանոսի հիշատակության օր
28Ս.Գևորգ քաջամարտիկ զորավարի, Ադոկտոսի և Ռոմանոս Երգեցողի հիշատակության օր
29Վարագա Սուրբ Խաչի տոն
30Դավիթ Դվնեցու և սուրբ վկաներ Ղամբեոսի և Ղամբեուհու հիշատակության օր

Հոկտեմբեր

01Սբ. Եվստաթեոսի և նրա կին Թեոփիստայի և երկու որդիների, Երմոնե և Նեքտարինե կույսերի հիշատակության օր
03Սբ. Սահակ և Համազասպ Արծրունի իշխանների հիշատակության օր
05Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակության օր
07Սբ.Փոկաս հայրապետի և առաքյալներին հետևող Երանոսի հիշատակության օր
08Թեկղի, Վառվառա և Պեղագեա Սբ. կույսերի հիշատակության օր
10Պանդալեոն բժշկի, Երմողեա քահանայի և Եվպրաքսիա կույսի հիշատակության օր
12Սբ. թարգմանիչ Վարդապետների` Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն
14Աղվանքի Սբ. Գրիգորիս կաթողիկոսի նշխարների գտնվելու, Թաթուլ և Վարոս, Թումաս, Անտոն, Կրոնիդես սուրբ հայրերի և յոթ խոտաճարակների, որոնք Իննակյ
15Սբ. առաքյալներ Անանիայի, Մատաթիայի, Բառնաբասի, Փիլիպպոսի, Հովհաննեսի և Շիղայի` Սիղվանոսի հիշատակության օր
17Սբ. Դիոնիսիոս Արիսպագացու, Տիմոթեոս և Տիտոս առաքյալների հիշատակության օր
19Սբ. Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովհաննես Ավետարանիչների հիշատակի տոն
21Ղուկիանոս Հարյուրապետի, որ հավատաց Քրիստոսի խաչելությանը և Հովսեփ Աստվածահորը, Հովսեփ Արիմաթացու և Քրիստոսի բարեկամ Ղազարոսի ու նրա երկու
22Սբ. Թեոդիտոն քահանայի, Զենոն, Մակար և Եվդոքսեա զինվորների և Ռամելասի հիշատակության օր
24Սբ. Խարիթյանների, Արտեմեա, Քրիստափոր սուրբ վկաների և երկու կանանց` Կալինիկեի և Ակյուլինեի հիշատակության օր
26Տասներկու Սբ. Վարդապետների` Ռեթեոսի, Դիոնեսիոսի, Սեղբեստրոսի, Աթանասի, Կյուրեղ Երուսաղեմացու, Եփրեմ Խուրի Ասորու, Բարսեղ Կեսարացու, Գրիգոր
27Տոն Խաչի Գյուտի
28Սբ. Անաստաս քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օր
29Սևերիանոս Սեբաստացու, Բաբելա Ծերունու և նրա ութսունչորս աշակերտների հիշատակության օր
29Սամոսատում նահատակված Սբ. Հիպիրիքյանների հիշատակության օր
31Հիշատակ Ս. Հովհան Ոսկեբերան Հայրապետի

Նոյեմբեր

02Տոն բոլոր սրբերի` հների և նորերի, հայտնիների և անհայտների
04Ս.Ստեփանոս Հռոմի Հայրապետի, քահանաների, սարկավագների և մարդկանց հիշատակության օր
05Ս.Ակիփսիմոս եպիսկոպոսի, Հովսեփ քահանայի, Այիթալա սարկավագի և Պղատոն վկայի հիշատակության օր
07Ս. Մետրոփանոս, Աղեքսանդրոս և Պողոս Խոստովանող Ս.Հայրապետների և սուրբ նոտարներ Մարկիանոսի և Մարտիրոնի հիշատակության օր
09Հրեշտակապետեր Գաբրիելի և Միքայելի և ողջ երկնային զորքի հիշատակության օր
11Անտիոքի Ս. Մելիտոս Հայրապետի, Մինաս Եգիպտացու և մյուս Մելիտոս եպիսկոպոսի, Բուրաս քահանայի և Շինու սարկավագի հիշատակության օր
12Հիշատակ Ս. Դեմետրիոս վկայի և Բասիլիսկոս քահանայի
14Ս. Գուրիասի, Սամունասի, Աբիբ սարկավագի, Ռոմանոս մենակյացի, Մանուկ խոստովանողի և Հյուսիքոս զինվորի հիշատակության օր
16Հիշատակ Ս. Անդրեաս և Ս. Փիլիպպոս առաքյալների
17Բարեկենդան Հիսնակաց Պահոց
21Տոն Երեքամյա Ս. Աստվածածնի տաճարի ընծայման
23Ս. Գրիգոր և Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետների և Մյուռոն եպիսկոպոսի հիշատակության օր
25Ս. Աբրահամի և Խորենի, Կոզմայի և Դամիանոսի հիշատակության օր
25Ս. Հուլիանե և Վասիլուհի կույսերի հիշատակության օր
25Աստվածատուր վկայի հիշատակության օր
26Ս. Ղուկիանոս քահանայի, Տարագրոս, Պրոբոս և Անդրոնիկոս վկաների, և Ս. Պողոս առաքյալի աշակերտ Ոնեսիմոսի հիշատակության օր
28Ս. Կղեմես Հայրապետի և Բագարատ Տոռոմենա եպիսկոպոսի հիշատակության օր
30Ս. Առաքյալների և մեր առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օր

Դեկտեմբեր

02Ս. Հակովկի եւ Իրավափառի
02Ս.Գենարիոս եպիսկոպոսի և Մերկերիոս զինվորի հիշատակության օր
03Ս. Մինասի, Երմոգինեի...
05Եգիպտացի Ս. հայրերի` Պօղոսի, Պօղի...
07Ս. Նիկողայոս Զմյուռնացի Սքանչելագործի
08Բարեկենդան Ս. Հակոբի պահքի
09Հղություն Ս. Աստվածածնի
10Ս. Կոռնելիոս հարյուրապետի և Շմավոնի` Քրիստոսի ազգականի, որ խաչվեց Երուսաղեմում և Զմյուռնիայի Պողիկարպոս Հայրապետի և արևելքի սուրբ վկաների
12Ս. Եվստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եվգենիոսի, Ովրեստեսի և Մարդարիոսի հիշատակության օր
14Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օր
16Ս. Հայրապետներ Իգնատիոսի, Ադդեի և Մարութա եպիսկոպոսի հիշատակության օր
17Ս. Թեոպոմպոս եպիսկոպոսի, Թեովնաս վկայի և չորս զինվորների` Բասոսի, Եվսեբիոսի, Եվտիքեսի և Բասիլիդեսի հիշատակության օր
19Տոն Ս. կույսերի` Ինդոսի, Դոմնայի, Գղերիկոս քահանայի և երկու բյուր նահատակների, որոնք այրվեցին նիկոմիդացիների եկեղեցում
21Ս. Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր անդրանիկ թագավորի հիշատակության օր
23Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օր
24Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին մարտիրոսի հիշատակության օր
26Ս. Պետրոս և Պողոս առաքյալների հիշատակության օր
28Ս. Որոտման Որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես ավետարանչի հիշատակության օր
29Բարեկենդան Սուրբ Ծննդեան պահոց

Ուխտի Պատարագ Վանաձորի Սբ Գրիգոր Նարեկացի Եկեղեցում


Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Սուրբ Խաչի տոնից հետո չորրորդ կիրակիին հաջորդող շաբաթ օրը տոնում է Սրբոց Թարգմանչաց տոնը: Տոնը խորհրդանշում է հայոց գրերի գյուտը, Աստվածաշնչի հայերեն առաջին թարգմանությունը,թարգմանչաց շարժումն ու հայ դպրության սկիզբը։ Հայ առաքելական եկեղեցին «Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացնմերոց» անվան ներքո տոնում է վեց թարգմանիչների՝ Մեսրոպ Մաշտոցինրա ավագ ու կրտսերաշակերտների՝ Եղիշեի, Մովսես Խորենացու, Դավիթ Անհաղթիինչպես նաև Գրիգոր Նարեկացու և ՆերսեսՇնորհալու հիշատակը, արժեվորում նրանց հավատավոր ու առաքինասեր կյանքի օրինակը, թողած վաստակը:

Այս տարի տոնը նշվեց հոկտեմբերի 12-ին: Այդ օրը ուխտի օր էր Գուգարաց Թեմի Ալավերդու, Հարթագյուղի և Վանաձորի Սբ Գրիգոր Նարեկացու անունը կրող եկեղեցիներում: Տոնի առթիվ Ուխտի Պատարագ մատուցվեց Վանաձորի Առաջնորդանիստ Սբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում` Ձեռամբ Արժանապատիվ Տեր Վահան քահանա Ազարյանի:
Այդ օրը առանձնահատուկ է, քանի որ Սբ Սեղանից իջեցվում է Հայաստանում Սբ Գրիգոր Նարեկացուն վերաբերող միակ մասունքը Սբ Նարեկացու ճգնարանից առ երկրպագություն և խոնարհում հավատացյալների:
Սբ Թարգմանիչների սուրբ ու նվիրական հիշատակը ոգեկոչելով մեր եկեղեցին ձգտում է արթուն պահել Նրանց արարող ոգին մեր կյանքում և խնդրել նրանց բարեխոսությունը:
Լուսանկարները հեղինակի՝ Վահե-Դավիթ Խաչիկյան

Ս. ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԻ տոն


Սբ. թարգմանիչ Վարդապետների` Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն
Այսօր Հայոց Եկեղեցին նշում է Ս. ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐԻ տոնը: Ազգային-եկեղեցական մի տոն, որով տարբերվում ենք մյուս ժողովուրդներից և եկեղեցիներից: Այն հրաշալի մի առիթ է՝ մեր ուխտը վերանորոգելու ՀԱՅ ԴՊՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ու ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ հանդեպ: Ս. Թարգմանիչների աներեր հավատքն իմաստավորվում էր անմահ գործերով, նրանց հայրենասիրությունը միայն բառերով չէր, այլ գործով, իսկ նրանց կյանքն ամբողջական նվիրում էր: Ս. Սահակի և Ս. Մեսրոպի առաջնորդությամբ այդ մի խումբ նվիրյալները հեղաշրջեցին հայ մարդու միտքն ու հոգին՝ գրերի գյուտով, Ս. Գրքի և ժամանակի հայրախոսական ժառանգության հայերեն թարգմանությամբ սկիզբը դնելով ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ և ՎԵՐԵԼՔԻ: Պողոս առաքյալն ասում է. Հիշեցե՛ք ձեր առաջնորդներին, որոնք ձեզ Աստծու խոսքն ասացին: Նայելով նրանց կյանքի ընթացքի վախճանին` հետևո՛ղ եղեք նրանց հավատին: Ուստի ամեն մի հայ իրեն հարց պիտի տա, թե ո՞վ է իր առաջնորդը և ո՞ւմ հավատքին է ցանկանում հետևել: Ինձ համար պատասխանը միանշանակ է՝ այդ առաջնորդները Ս. ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐՆ են, և ես ուզում եմ նրանց հավատքին հետևել: Մեր բազում մեծերի գերեզմաններն այսօր այլևս չկան, բայց բարեբախտություն է և հավանաբար աստվածային նախախնամություն, որ Հայաստան աշխարհում ունենք ԱՄԵՆԱՀԱՅԻ՝ Ս. ՄԵՍՐՈՊԻ գերեզմանը: Արժևորենք այս ամենը և խնդրենք, որ Ս. Մեսրոպն ու մյուս Թարգմանիչ վարդապետները բարեխոս լինեն մեզ համար Աստծո մոտ, քանզի դրա կարիքը շատ ունենք և ուխտենք, որ հավատարիմ ենք լինելու նրանց սկսած գործին և մեր նվիրական սրբություններին՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ, ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒՆ, ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԻՆ, ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ, ԲԱՆԱԿԻՆ և այլն:
12.10.2013

Տոն Շողակաթի` Սբ. Էջմիածնի, ըստ Սբ. Գրիգոր

 Լուսավորչի տեսիլքի


2013-08-17

Շողակաթի տոնը Սբ. Էջմիածնի Մայր Տաճարի նավակատիքի տոնն է: Ըստ Ագաթանգեղոս պատմիչի` հայոց աշխարհի երկրորդ լուսավորիչ Սբ. Գրիգորը մի տեսիլք է տեսնում, ուր Քրիստոս Աստված իջնում է երկնքից և ձեռքի ոսկե մուրճով հարվածում Սանդարամետ կոչված կռատան տեղում: Աննկարագրելի ու զարմանահրաշ այս տեսիլքով Միածինը մատնանշում է Մայր տաճարի հիմնադրման վայրը: Սրբի այս տեսիլքը կոչվում է «Շողակաթ», քանզի Գրիգոր Լուսավորիչը տեսնում է, թե ինչպես երկնքից մի շող է կաթում: Պատմական տեղեկությունների համաձայն, Էջմիածնի Մայր Տաճարը նվիրագործվել եւ օծվել է 303 թվականին, Սբ. Կույսի Վերափոխման տոնի օրը: Ըստ Մաղաքիա արք. Օրմանյանի՝ Մայր Տաճարն էլ Աստվածածնի անվանը նվիրված լինելով, Հայ Եկեղեցին Վերափոխման տոնի նախընթաց շաբաթ օրը Շողակաթի տոնն է կատարում: 1700 տարի հայ մարդու համար նվիրական ուխտատեղի դարձած Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածինը Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատքի օրրանն ու սրբություն սրբոցն է` իր հոգևոր, ազգային ու պատմական նշանակությամբ` հիմնադրված Աստծո Միածին Որդու միջոցով: Սբ. Գրիգորի տեսիլքով Աստված իջավ մեր դրախտավայր երկիրն ու կանխորոշեց հայ ժողովրդի ապագան` որպես մի ընտրյալ ժողովուրդ, որն առաջինը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակեց և իր սրտում ընդունեց Երկնավոր Վարդապետի սիրո վարդապետությունը:

17.08.2013

Մայիսի 28, Կոտրած Եկեղեց, Վանաձոր-Կիրովական-Ղարաքիլիսա21 դ.  ապրող յուաքանչյուր հայ մարդու մտքում օրը արժևորվում է հաղթանակներով:Հայությունը համախմբվել է Սարդարապատում,Բաշ Ապարանում և Ղարաքիլիսայում:
Միջոցառումը սկսվեց մեկ րոպե   լռությամբ ,որից  հետո  Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տ.Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հոգևոև դասի հետ կատարեց հոգեհանգստի կարգ ի հոգու և ի հիշատակն նահատակաց:Տոնին ներկա էին  Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ,քաղաքապետը.ԱԺ պատգամավորներ 3բանակային զորամիավորման սպայական կազմը ,զիվորներ և բազում հայորդիներ: 3 բանակային զորամիավորման փողային նվագախմբի   խրոքայլերգի հնչյունների ներքո զինվորները անցան եկեղեցամերձ հրապարակով :Որից հետո հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայողները հանդես եկան ցուցադրական ելույթներով:
Ելույթով հանդես եկավ թեմակալ առաջնորդը կոչ անելով ,երբեք չնահանջել և բարձր պահել հայի պատիվն   ու  ուժեղ ոգին:
Այնուհետև ներկաները ծաղկեպսակներ և ծաղիկներ դրեցին հուշախաչքարին:
Վերջում Վանաձորի տարբեր մշակութային օջախների սաները հանդես եկան գեղավեստական համարներով:

Համբարձման տոն 

9.05.2013

вܸÆêàôÂÚàôÜ
ºðÎð²ä²ÐÆ ՕՐՎԱ ºì ÞàôÞÆÆԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՏՈՆԻ²èÂÆì
ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùáõÙ å³ïÙ³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ³Ýóù»ñÇն, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇն ÝíÇñí³Í Ñáõß³ÏáÃáÕÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ï»ÕունիÞáõßÇÇազատագրմանը ÝíÇñí³Í ˳ãù³ñ-Ñáõß³ñÓ³ÝÁ, áñÝ ³Ù»Ý ï³ñÇ Ñ³ÕóݳÏÇ տոնակատարությանûñÁիրմոտ է բերումհազարավորհայորդիների: ²Ûë ï³ñÇÝ ¨ë µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ñ: سÛÇëÇ 8-ÇÝ, Ç ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ ԵñÏñ³å³ÑÇ ûñí³ ¨ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý 21-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ` ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ ·ïÝíáÕÞáõßÇÇ Ñ³ÕóݳÏÇ ³éÃÇí ϳݷݻóí³Í ˳ãù³ñÇ Ùáï, ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ î»ñê»åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇѳݹÇë³å»ïáõÃÛ³Ùµ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳݹÇë³íáñ ÙÇçáó³éáõÙ: Սրբազանհայրը, Ç ÑÇß³ï³Ï ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ ½áÑí³Í Ñ»ñáë ѳÛáñ¹ÇÝ»ñÇ, ѳÛï³ñ³ñ»ó ÉéáõÃÛ³Ý ñáå»,  ³å³ Ýñ³ µ³ñÓñ  Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃÛ³Ùµ ¨ ûÙÇ Ñá·¨áñ ¹³ëÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ` ϳï³ñí»ó Ñ᷻ѳݷëïÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ:
Â»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Ý Çñ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ¨ ßÝáñѳíáñ³ÝùÇ ËáëùÝáõÕÕ»ó Ý»ñϳݻñÇÝ: ²å³§Ø³ïÇÝÛ³ÝÇ Ýß˳ñ¦ êäÀ-Ç ïÝûñ»Ý, ·áñͳñ³ñ ²ñÙ»Ý ê³ñáõ˳ÝÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó 10 »ñÏñ³å³ÑÝ»ñÇ ³ÛñÇÝ»ñÇÝ ¨ Ðայոցµ³Ý³ÏÇ 10 É³í³·áõÛÝ  ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝí»óին ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ñ·¨ներ:
            ØÇçáó³éÙ³ÝÁ 鳽ٳѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý երգերի Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí ѳݹ»ë »Ï³í ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ §ì³ñ¹³Ý³Ýó Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñ¦ ÷áÕ³ÛÇÝ Ýí³·³ËáõÙµÁ` Ø»ÉëÇÏ Ø³ïÇÝÛ³ÝÇղեկ³ñáõÃÛ³Ùµ:

гí³ñï ÙÇçáó³éÙ³Ý`Ù³ñ½³ÛÇÝ ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñի ներկայացուցիչները, »ñÏñ³å³Ñ ϳٳíáñ³Ï³Ý çáϳïÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÝ áõ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ, í»ï»ñ³ÝÝ»ñ, ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ ¨ բազում Ý»ñϳݻñͳÕÏ»åë³ÏÝ»ñáõͳÕÇÏÝ»ñ ¹ñ»óÇÝгÕóݳÏÇ Ë³ãù³ñÇÝ`Çñ»Ýó ËáݳñÑáõÙÁ µ»ñ»լով ²ñó³ËáõÙ ½áÑí³Í մեր Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ անմահհիշատակին:Ավետումն Սուրբ Աստվածածնի

Ապրիլի 7-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է իրամենակարևոր տոներից մեկը՝ Սուրբ Աստվածածնի ավետումը, որը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդի բարձր տնօրինությամբ տարիներ առաջ հռչակվել է իբրև մայրության օրհնության օր: Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը քրիստոնեական եկեղեցու արագահաս բարեխոսն է: «Ավետել», «Ավետիս տալ» նշանակում է բարի լուր հաղորդել:
Ըստ Աստվածաշնչի, Գաբրիել հրեշտակի կողմից Սբ. Մարիամին Փրկչի Ծննդյան Ավետման մասին պատմվում է միայն Ղուկասի Ավետարանում (Տես Ղուկ. 1:26-38): Ըստ ավանդության, Գաբրիել հրեշտակապետը Սուրբ Մարիամին հայտնվում է այն ժամանակ, երբ նա կարդում էր Եսայու մարգարեության մի հատված, ուր խոսվում է Կույսից Փրկչի ծննդյան մասին, և մտածում էր, թե ո՞վ է արդյոք լինելու այդ երանելի Կույսը: Հրեշտակը ողջունում է Սբ. Մարիամին և հայտնում. «Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, և Բարձրյալի զորությունը հովանի կլինի քեզ, որովհետև նա, որ քեզանից է ծնվելու, սուրբ է և Աստծու որդի կկոչվի»: Սուրբ Մարիամը չէր կարող չկանխատեսել այն չարչարանքներն ու տառապանքները, որ հասնելու էին իրեն, սակայն նա, իր արարքով մարդկությանն աստվածային կամքին հնազանդության հրաշալի օրինակ ցույց տալով, ասաց. «Ահավասիկ ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ»: Եվ Սբ. Կույսի հղիությունն էլ սկսվեց հենց այն պահից, երբ նա արտաբերեց այս խոսքերը: Ավետարանի այս պատմությունը մեծապես արժևորում է մայրությունը և ընդհանրապես բարձր գնահատում կնոջ դերը մեր կյանքում:


Քարոզը 7.04.2013
ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑ

 Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցիներում մատուցվից Ճրագալույցի Սբ և Անմահ պատարագ: 
Ճրագալույց նշանակում է ճրագ վառել: Հնում ամեն կիրակի երեկոյան ձեթ էին լցնում կանթեղների մեջ և վառում: Հետագայում, սակայն ճրագալույց սկսեցին անվանել երեկոյան պատարագը, որը Հայ Եկեղեցում կատարվում է բացառապես Սբ Ծննդյան և Սբ Հարության տոներին նախորդող օրվա երեկոյան: 
Ճրագալույցի Սբ Պատարագի ընթացքում քրիստոնյաներին տրվում է Քրիստոսի հրաշափառ հարության ավետիսը` <<Քրիստոս հարեաւ ի մեռելոց, օրհնեալ է հարութիւնն Քրիստոսի>>: 
Մարդու փրկության համար Հիսուսն իր մահով հաղթեց մահվանը:

Վանաձորի Առաջնորդանիստ Սբ.Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում հարության ավետիստը տվեց թեմակալ առաջնորդ բարձրաշնորհ  Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը:
ՔՐԻՍՏՈՍ ՀԱՅՐԱՎ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ 

ՕՐՀՆՅԱԼ Է ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻՄԱՀ ՈՒ ԹԱՂՈՒՄ
Ավագ Ուրբաթ. պահք, Քրիստոսի չարչարանաց, խաչելության, մահվան ու թաղման հիշատակության օր
57 Երբ երեկոյ եղաւ, եկաւ Յովսէփ անունով արիմաթիացի մի մեծահարուստ մարդ, որ Յիսուսին աշակերտել էր։ 58 Սա Պիղատոսի մօտ գնալով՝ Յիսուսի մարմինը խնդրեց։ Այն ժամանակ Պիղատոսը հրամայեց, որ մարմինը տրուի։ 59 Եւ Յովսէփը, մարմինն առնելով, պատեց մաքուր կտաւով 60 եւ դրեց նոր գերեզմանի մէջ, որ փորել էր տուել ժայռի մէջ։ Եւ մի մեծ քար, որպէս կափարիչ, գերեզմանի դռան առաջ գլորեց ու գնաց։ 61 Այնտեղ էր Մարիամ Մագդաղենացին եւ միւս Մարիամը. նրանք նստած էին գերեզմանի դիմաց
29.03.2013 Ֆոտոշարքը Լ.Յոլչյանի

àïÝÉí³

²ì²¶ ÐÆܶ޲´ÂÆ, áñ ÝíÇñí³Í ¿ í»ñçÇÝ ÁÝÃñÇùÇÝ, ǵñև гÕáñ¹áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ѳëï³ïáõÙ, ¶áõգ³ñ³ó ûÙÇ êµ ¶ñ. ܳñ»Ï³óÇ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï Ù³Ûñ »Ï»Õ»óáõÙ Ù³ïáõóí»ó êáõñµ ä³ï³ñ³գ, Ñ»ï³ÛÝáõ, Ó»é³Ùµ Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹ բարձրաշնորհ  î»ñ ê»åáõÑ արքեպիսկոպոս  âáõÉçÛ³ÝÇ, ϳï³ñí»ó àïÝÉí³ÛÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ. Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Á »Ï»Õ»óáõ ëáõñµ Ëáñ³ÝÇÝ ÍÝϳãáù Éí³ó 12 զինվորների  áïù»ñÁ` Ç Ýß³Ý ×ßÙ³ñÇï Ñ»½áõÃÛ³Ý áõ ËáݳñÑáõÃÛ³Ý, ³å³ ûÍ»ó ûñÑÝí³Í ÛáõÕáí:
²ÛÝáõÑ»ïև ϳï³ñí»ó ʳí³ñÙ³Ý Ï³ñգ, áñ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ²ì²¶ àôð´²ÂÆÜ և  ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ Ù»ñ îÇñáç` ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ë³ã»ÉáõÃÛáõÝÝ áõ óÕáõÙÁ:Ֆոտոշարքը Լ.Յոլչյանի

ԽԱՎԱՐՈՒՄ


28.03.2013Ֆոտոշարքը Լ.Յոլչյանի

ԾաղկազարդՍուրբ Հարության տոնից մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանյաց Առաքելական Եկեղեցին նշում է Ծաղկազարդը, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, ինչը նկարագրում են բոլոր ավետարանիչները` մանրամասնելով, թե ինչպե՛ս է ժողովուրդը փառաբանությամբ ու օրհնությամբ դիմավորում Տիրոջ գալուստը: « Եվ բազում ժողովուրդ իրենց զգեստները փռեցին ճանապարհի վրա, իսկ ուրիշներ ծառերից ճյուղեր ին կտրում ու սփռում ճանապարհի վրա»: ( Մատթ. 21.9 ): Ժողովրդի բազմությունը աղաղակում էր ու ասում. « Օվսաննա, օրհնյա՛լ լինես դու, որ գալիս ես Տիրոջ անունով»: ( Հովհ. 12.13 ): 
Ծաղկազարդի օրը հայոց եկեղեցիները զարդարվում են ուռենու ճյուղերով, առավոտյան կատարվում է հանդիսավոր ժամերգություն և Անդաստանի կարգ, 
( Անդաստանի արարողությամբ օրհնվում են աշխարհի չորս կողմերը, մասնավորապես Հայոց Հայրապետությունը, Հայրենիքը, քաղաքներն ու գյուղերն իրենց բնակիչներով, վանքերը, արտերը և տարվա պտղաբերությունը: Տարվա մեջ այն կատարվում է 25 անգամ:) որից հետո օրհնված ճյուղերը բաժանվում են հավատացյալ ժողովրդին:
Ծաղկազարդը յուրաքանչյուրիս հիշեցնում է Քրիստոսի գալստյան մասին` խրատելով ապրել այնպես, որ կարողանանք ուրախությամբ ընդառաջ դուրս գալ Տիրոջը` Նրա առջև փռելով մեր հոգու ընծաները և արժանի լինենք Միածնի առջև կանգնելու:
Ծաղկազարդի երեկոյան կատարվում է Դռնբացեքի արարողությունը, որի ընթացքում, « Բաց մեզ, Տեր, զդուռն ողորմության » շարականի երգեցողության ներքո բացվում են եկեղեցիների խորանների վարագույրները` խորհրդանշելով Տիրոջ Երկրորդ գալուստը, աշխարհի վախճանը և Վերջին դատաստանը:
Ժամանակին այս գեղեցկագույն արարողությունը կատարվել է եկեղեցու փակ դռան առջև:
Ծաղկազարդի օրը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ հռչակված է որպես մանուկների օրհնության օր:

Ֆետոշարքը Վահան Աբռահամյանի 23.03.2013


Մարտի 24-ին բազմամարդ էր Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին: Ալավերդու հավատացյալներն եկել էին մասնակցելու և օրհնություն ստանալու Ծաղկազարդի տոնի առթով: Հավարտ Սուրբ Պատարագին Ալավերդու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Միքայել քահանայի օրհնությամբ անդաստանի կարգ կատարվեց, որի ընթացքում ուռենու ճյուղեր օրհնվեցին և բաժանվեցին հավատացյալներին,  եվ վերջում կատարվեց մանուկների օրհնության կարգ:


Հովհան Օձնեցի Հայրապետի, Հովհան Որոտնեցի և Գրիգոր Տաթևացի վարդապետների հիշատակության օր

 Սեծ Պահքի երրորդ շաբաթ օրը Հայ Առաքելական Եկեղեցու նշանավոր աստվածաբաններ Հովհան Օձնեցի Հայրապետի, Հովհան Որոտնեցի և Գրիգոր Տաթևացի վարդապետների հիշատակության օրն է:
Ավանդույթի համաձայն Օձունի Ս. Աստվածածին եկեղեցում են հավաքվում Գուգարաց թեմի հոգևորականներն ու հավատացյալները, ինչպես նաև ուխտավորներ Հայաստանի տարբեր մարզերից: Հավատացյալները իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում Հովհան Օձնեցի սրբի հիշատակին ու խնդրում նրա բարեխոսությունը:
Սբ. Հովհաննես Օձնեցի Հայրապետը գահակալել է 8-րդ դարում` արաբական տիրապետության դժնդակ պայմաններում և իր գրով ու խոսքով, հովվապետական արթուն հսկողությամբ ու հեռատեսությամբ համայնքն անվնաս է պահել թշնամիների հարվածներից:
Մատուցվել է Ս. Պատարագ,  ապա շարժվել են Արդվի գյուղ, որտեղ կյանքի վերջին տարիներին մեկուսացել է Իմաստասեր Հայրապետը, ապրել աղոթքով ու ճգնակեցությամբ: Երանաշնորհ Հայրապետը համարվել է հրաշագործ, նրա կերպարի շուրջ հյուսված ժողովրդական ավանդազրույցները վկայում են, որ կաթողիկոսն իմաստուն գործունեությամբ, վաստակով ու նկարագրով խոր հետք է թողել հայ ժողովրդի կյանքում և հայոց պատմության մեջ:


ՏՅԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ


ՙՏԻՐՈՋԸ ՄԵՐ ՄԵՋ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՚

Օրհնվեցին 250 նորապսակ զույգեր

ՙԻսկ թե ինչու՞ ենք կրակ վառում: Նախ, որովհետև /երբ/
Տերը տաճարին մոտեցավ, դուռն ինքնիրեն բացվեց,
 մեծ ճայթյուն եղավ, և քաղաքը տիեզերքի օրինակով դղրդաց:
Եվ բոլորը վառված լույսերով եկան տաճար` Տիրոջն ընդառաջ,
և ասացին. ՙՏերն անցավ այս դռնով՚:
 Ուստի այդ օրվա տոնն անվանվեց ՙՏեառնընդառաջ՚, ՙՏերն ընդ այս՚
Սբ Գր. Տաթևացի


Փետրվարի 14-ին Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին նշեց Տեառնընդառաջի տոնը` 40 օրական Փրկչին Երուսաղեմի տաճարին ընծայաբերելը:
Փետրվարի 13-ին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցում երեկոյան ժամերգությունից հետո կատարվեց նախատոնակ և անդաստան` ձմռան ավարտը և գարնան սկիզբը խորհրդանշող արարողություն: Ապա, Վանաձորի ՙՆարեկացի՚ երիտասարդաց միության նախաձեռնությամբ, աղոթք բարձրացվեց առ Աստված զոհված սիրիահայերի հոգու փրկության ու այդ երկրում խաղաղության հաստատման համար: Հետայնուհամաձայն ժողովրդական ավանդույթի, եկեղեցիներից դուրս բերված մոմերի կրակներով խարույկ վառվեց՝ մեզ էլ խորհրդակերպորեն նմանեցնելով այն մարդկանց, ովքեր մոմեր ու ջահեր վառած եկան Տիրոջն ընդառաջ:
Ապա նորապսակներից և երիտասարդներից համարձակները, շուրջպար բռնած երիտասարդների ծափերի ներքո, ցատկեցին կրակի վրայով:
Արարողությանը հոգևոր երգեցողությամբ  մասնակցեցին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու Դպրաց դասը, Գուգարաց թեմի մանկական երգչախմբի անդամները և հավատավոր երիտասարդներ:
Արարողությունից հետո հավատացյալները վառվող մոմեր տարան իրենց օջախները` Սուրբ հոգու ջերմությունն իրենց տներում մշտապես պահելու հույսով:
Փետրվարի 14-ին թեմի գործող բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ:
Հավարտ Պատարագի` Սբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում թեմակալ սրբազան առաջնորդն իր հորդորներն ուղղեց հատուկ օրվա խորհրդով հրավիրված 250 նորապսակ զույգերին.
ՙՍիրելի՜ հավատավոր հայորդիք, սիրելի՜ նորապսակներ, այսօր բերկրալից օր է, քանզի Տեառնընդառաջ է, բոլորս հավաքվել ենք Տիրոջն ընդառաջ գնալու համար, Տիրոջը մեր մեջ ունենալու ու տեսնելու համար, այս տաճարում Աստծու հետ վերստին հաղորդակցվելու համար, մեր սիրտը Տիրոջ առաջ բացելու համար: Այստեղ գտնվող նորաստեղծ բոլոր ընտանիքները համախումբ ակնկալում են Տիրոջից խաղաղություն, սեր ու միաբանություն իրենց ընտանիքներում: Աստված ավելին գիտի մեր մասին, քան ինքներս, ավելին է տալու, քան ուզում ենք: Օրհնություն ու աստվածային սիրո շաղախ է թափվում այն ընտանքիների վրա, ովքեր Աստված են կանչում: Սիրելի՜ նորապսակներ, վստահ եմ, որ հիշում եք քահանայից պատգամը՝ աճեցե՜ք և բազմացե՜ք, ու ոչ միայն Ձեզ համար հերթափոխ ապահովելու, այլև երկիրը հզորացնելու համար: Հիշե՜ք, որ յուրաքանչյուր նորածին իր հետ օջախ է բերում Աստծու օրհնությունն ու աստվածապարգև առատությունը: Մեր ընտանիքների ամրությունից ու բարգավաճումից է սկսվում երկրիս հզորացումը, մեր զավակներն են մեր օջախների համար Աստծու առաջ բարեխոսը: Դուք, սիրելի՜ նորապսակներ, ընտանիքի սյուներն եք, ձեր զավակները՝ պատերը, իսկ տանիքը՝ մեր մշակութային ժառանգությունը, մեր հավատը, մեր լեզուն: Ահա՜ սա ձեզ ուղենիշ ու աստվածահաճո պատգամ, սա ձեզ միաբանության, սիրո և երջանկության աստվածատուր հորդոր, մեր ազգային ինքնագիտակցությունը արթուն պահելու կոչ: Օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ: Ամեն՚:
Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հովանավորությամբ այս օրը հիշարժան դարձավ Վանաձորի 250 նորապսակ զույգերի համար. նրանք ստացան Սրբազան հոր օրհնությունը և իրենց նորաստեղծ ընտանիքները, որպես կյանքի ուղեցույց, տարան մարզպետի նվիրած ՙԽՐԱՏԻ  ԹԱՆԳԱՐԱՆ՚  գիրքը:

       Եկեղեցական կյանք 14.02.2013 Շողակաթ ՀԸ
                                      ԴԻՎԱՆ ԳՈՒԳԱՐԱՑ ԹԵՄԻ 13-14.02.2013

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՈՆ

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ  ՏՈՆԸ  ՀԱՂՊԱՏԱՎԱՆՔՈՒՄ
Ս. Սարգսի տոն 2013

  Ս. Սարգսի տոն- Հունվարի 26-ին` Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնին, Վանաձորի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին  լի էր հատկապես երիտասարդներով:  Եկել էին մասնակցելու Սուրբ պատարագին, միասնական աղոթքին ու ստանալու մասնավոր օրհնություն:      
Գարեգին 2-րդ Ամենայն Հայոց Հայրապետի տնօրինությամբ Ս. Սարգիս Զորավարի տոնը երիտասարդների օրհնության օր է հռչակված: Այս տարի ևս այն նշվեց մեծ շուքով: Վաղ առավոտից մարդիկ, երիտասարդ ընտանիքներ գալիս էին եկեղեցի:

Ս. Սարգիսը Հայաստանին սահմանակից Կապադովկիայում իշխան ու սպարապետ էր և հիանալի քարոզիչ: Երբ Հուլիանոս Ուրացողի թագավորության օրոք սկսվում են Քրիստոսի եկեղեցու հալածանքները, Ս.  Սարգիսը, աստվածային հայտնությամբ հրաման առնելով, իր որդի Մարտիրոսի հետ գալիս, ապաստանում է քրիստոնյա Հայաստանում: Տեղեկանալով, որ Հուլիանոսը մեծ զորքով շարժվում է Պարսկաստանի վրա, Հայոց արքան հորդորում է Սարգսին ծառայության անցնել Շապուհի մոտ, ով նրան նշանակում է  զորագնդերի հրամանատար: Շուտով, Սարգիսի շնորհիվ, զորականներից շատերը հրաժարվում են հեթանոսությունից և դառնում քրիստոնյա: Իմանալով այդ մասին Շապուհը պահանջում է նրանցից պաշտել կրակը և զոհ մատուցել: Զորավարը ոչ միայն մերժում է, այլև  կործանում  բագինը: Զայրացած ամբոխը հարձակվում է նրանց վրա: Առաջինը նահատակվում է  որդին` Մարտիրոսը: Ս. Սարգիսը բանտարկվում է և գլխատվում: Քրիստոնեական հավատքի համար նահատակվում են նաև նրա տասնչորս զինվորները:
Ս.Սարգիսն իր նահատակությամբ փաստեց քրիստոնեության ճշմարտությունը: Հենց այս գիտակցումով երիտասարդներն այսօր պիտի կազմակերպեն իրենց կյանքը: 
 Պատարագի ընթացքում, թեմակալ առաջնորդ Տ. Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը երիտասարդների օրհնության կարգ կատարեց:
Սիրահարվածները նաև