Sunday, March 23, 2014

Այսօր Գուգարաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի ծննդյան 55-ամյակն է: Շնորհավոր Ձեր ծննդյան տոնը Սրբազան Հայր
ՕԾՎԵՑԻՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՍԲ.ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԶԱՆԳԵՐԸ
î³ñÇÝ»ñ ³é³ç ì³Ý³ÓáñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ëÇñ»ÉÇ áõËï³ï»ÕÇݪ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ, í»ñ³Ýáñá·í»ó ¨ å³ïÏ»ñ³½³ñ¹í»ó, ëñµ³í³ÛñÇÝ Ïóí»óÇÝ »ñÏáõ ÷áùñÇÏ ê. êï»÷³Ýáë ݳ˳íϳÛÇ ¨ ê. ÐáíѳÝÝ»ë ØÏñïãÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÏñáÕ Ëáñ³ÝÝ»ñÁ ¨ »Ï»Õ»óÇÝ ëï³ó³í Çñ ³Ûëûñí³ í»Ñ³ßáõù ï»ëùÁ: ²ÛëáõÑ»ï ë³Ï³ÛÝ Ñ³í³ï³íáñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¹»åÇ Çñ»Ý ϳÝãáÕ »Ï»Õ»óáõ ½³Ý·Ç ÕáÕ³ÝçÁ ³é³í»É Ïï³ñ³ÍíÇ ù³Õ³ùáí ¨ êµ ä³ï³ñ³·Ý»ñÝ áõ ųٻñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳ½¹³ñ³ñ»Ý ³ñ¹»Ý »ñ»ù ½³Ý·»ñÁ:

Saturday, March 22, 2014

Սբ Հովհան Օձնեցու հիշատակման օր Մեծ պահքի չորրորդ կիրակիի նախորդ շաբաթ օրը` այս տարի մարտի 22-ին, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշեց  Սբ. Հովհաննես Երուսաղեմացի հայրապետ Սբ. հայրապետ Հովհան Օձնեցու և Սբ. վարդապետներ` Հովհաննես Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու տոնըՄատուցվեց Սբ Պատարագ Օձունի Սբ.Աստվածածին եկեղեցում Պատարագին էր Արժանապատիբ Տ.Վրդանես քհն .Բաղալյանը  և Արդվի գյուղի փոքրիկ եկեղեցում ,որտեղ Օձնեցու հոգին է ննջում:

Thursday, March 20, 2014


Մոմերի առակը


Չորս մոմեր այրվում էին դանդաղ: Լռություն էր և լսվում էր նրանց զրույցը: Առաջինն ասաց.- Ես խաղաղությունն եմ,մարդիկ չեն հասցնում ինձ պահել, կհանգչեմ, –ասաց և թուլացրեց կրակը ու մարեց:Երկրորդն ասաց.- Ես հավատն եմ,ավելորդ եմ, մարդիկ չեն ուզում իմանալ իմ մասին,իմաստ չունի վառված մնալ:Երբ ավարտեց խոսքը, փչեց թույլ զեփյուռը և հանգցրեց նրան: Երրորդ մոմը արտահայտվեց տխուր.- Ես սերն եմ: Էլ ուժ չունեմ, մարդիկ չեն հավատում իմ կարևորությանը.մոռանում են նույնիսկ իրենց սիրելիներին,- ասաց և անմիջապես հանգավ:Այդ պահին ներս մտավ մի երեխա, տեսավ երեք մոմորը հանգած:- Ի՞նչ է սա, դուք պետք է մինչև վերջ վառվեք,-ասաց ու սկսեց լացել:Այդ ժամանակ խոսեց չորրորդ մոմը. - Քանի դեռ ես կրակ ունեմ,կվառենք մյուս մոմերը: Ես հույսն եմ: Եվ փայլող աչքերով երեխան հույսի մոմով վառեց մյուսները