Thursday, April 24, 2014

Խաչքարի բացում Մարգահովիտ համայնքում՝ ի հիշատակ Մեծ Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին


Ապրիլի 24-ին Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակում բացվեց խաչքար ի հիշատակ Մեծ Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին:
 Ներկա էին  թեմի հոգևոր հայրերը, համայնքապետը և բազում հավատավոր հայորդիներ:


Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Նահատակած պուրակում հարգանքի տուրք մատուցեցին Մեծ Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակին (Ֆոտոշարք)

Գուգաաց թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Սեպուհ արք. Չուլջյանի օրհնությամբ ապրիլի 23-ի երեկոյան  Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հարակից՝ Թարգմանչաց հրապարակից քաղաքի Հոգևոր հայրերի, խաչի, խաչվառի և եռագույնի առաջնորդությամբ  քաղաքի երիտասարդները տարբեր կոչեր պարունակող պաստառներով, ջահերով ու մոմերով շարժվեցին  դեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում գտնվող Նահատակաց պուրակ, որտեղ միասնական աղոթքով ավարտվեց պահանջի երթը:

Friday, April 18, 2014

Գուգարաց թեմի առաջնորդի շնորհավորանքը Սբ.Հարության տոնի առթիվ
êÇñ»ÉÇ՛ Ñ³í³ï³óÛ³É »Õµ³ÛñÝ»ñ áõ ùáõÛñ»ñ,
Ø»ñ îÇñáçª ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ññ³ß³÷³é гñáõÃÛ³Ý ïáÝÇ ³éÃÇí Ó»½ »Ýù ÑÕáõÙ Ù»ñ ßÝáñѳíáñ³ÝùÝ»ñÁ, Ù³ÕÃáõÙ, áñ êáõñµ гñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í³ÛÇÝ ÉáõÛëÁ ͳí³ÉíÇ Ó»½³ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñá·áõÙ` ïá·áñ»Éáí Ó»ñ ÏÛ³ÝùÁ Ýáñ ³ÏÝϳÉÇùÝ»ñáí áõ ÑáõÛë»ñáí:
ÂáÕ Ð³ñáõÃÛ³Ý ³í»ïÇëÁ Ó»ñ µáÉáñÇ ëñï»ñáõÙ ³í»É³óÝÇ ë»ñÁ îÇñáç áõ Ó»ñ ÝÙ³ÝÇ Ýϳïٳٵ, ÃáÕ ïáÝ³Ï³Ý å³Ûͳé ÉáõÛëáí áÕáÕí»Ý Ó»ñ µáÉáñÇ Ñá·ÇÝ»ñÝ áõ ûç³ËÝ»ñÁª ëù³Ýã³ó³Í êáõñµ гñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í³ÛÇÝ ËáñÑñ¹áí:

Thursday, April 17, 2014

ՈՒխտագնացություն 

Օձուն . Օծվեց Սբ.Աստվածածին եկեղու խաչերը (Ֆոտոշարք)
 

Monday, April 7, 2014

Երեցկանանց հավաքը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում 


Ս. Ավետման տոնի առիթով` օրհնությամբ և 

նախագահությամբ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի