Wednesday, August 24, 2011

Պատմական Մուսա լեռան Վագըֆլը գյուղի երիտասարդները Գուգարաց թեմում


¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ î»ñ ê»åáõÑ »åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ í³Õ»ÙÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, áñ г۳ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùdzÛÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý, ѳïϳå»ë »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ÙÇÙÛ³Ýó ׳ݳã»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÷á˳¹³ñÓ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ ÉÇÝ»Ý: ²Ñ³í³ëÇÏ, Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Ç Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ û·áëïáëÇ 18-ÇÝ Ã»Ù³å³ïÏ³Ý §ÌÇÍ»éݳϦ ׳ٵ³ñ ÑÛáõñÁÝϳÉí»óÇÝ ÂáõñùdzÛÇ ÙÇ³Ï Ñ³Ûϳϳݠ ì³·ÁýÉÁ ·ÛáõÕÇó ãáñë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ: (ì³·ÁýÉÁÝ å³ïÙ³Ï³Ý ÎÇÉÇϳÛÇ Øáõë³ É»é³Ý Ûáà ·ÛáõÕ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áõñ ³åñáõÙ »Ý 130 ѳۻñ` å³Ñå³Ý»Éáí ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ Ùáõë³É»éóÇÝ»ñÇ µ³ñµ³éÁ: ¶ÛáõÕÇ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõÙ ÙdzÛÝ  ÑÇÝ· ï³Õ³í³ñ ïáÝ»ñÇÝ  »Ý å³ï³ñ³·Ý»ñ Ù³ïáõóíáõÙ` êï³ÙµáõÉÇó ³Ûó»ÉáÕ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó):

Sunday, August 14, 2011

Հանուն մատաղ սերնդի

Հայեցի դաստիարակության
Ու  հոգեւոր ամբողջականության
Հայ եկեղեցին ոչինչ պետք չի խնայի.

                                                             Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյան Ֆիլմ 2009թ. (30.18ր) տեխնիկապես աջակցելէ Վանաձոր «ՄԻԳ » ՀՌԸ


Սբ.Աստվածածնի վերափոխման տոն՝ ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԵՔ


Սբ.Աստվածածնի վերափոխման տոնը Հայաստանյաց հինգ տաղավար տոներից է:
Քրիստոսի համբարձումից հետո Աստվածամոր կյա
նքը անցնում էր ճգնության ու աղոթքի մեջ: Տոնի օրը հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սբ.Պատարագ: Գուգարաց թեմի Սբ.Գրիգոր առաջնորդանիստ մայր եկեղեցու պատարագիչն էր Տեր Վահան քահանա Ազարյանը: Պատարագից հետո կատարվում է խաղողօրհնեքի արարողություն: Նախ՝ երգվում է «Փառք սուրբ Խաչի» շարականը, կարդացվում են հատվածներ Ս.Գրքից, այնուհետեւ հաջորդում է Ներսես Շնորհալու աղոթքը՝գրված Խաղողօրհնեքի համար: Գուգարաց թեմի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցում կարգը կատարեց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանը: Թեմի բոլոր եկեղեցիներում  Սբ.Պատարագից հետո հավատացյալ ժողովրդին բաժանվեց խաղողը, որը եկեղեցուն նվիրաբերել էին  յուրաքանչյուր եկեղեցու տարվա խաչքավորները՜ Սբ.Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի ՝ ԱԺ պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը, Սբ.Աստվածածին եկեղեցի ՝ Արմեն Մխոյանը, Սբ.Սարգիսեկեղեցի ՝ Գագիկ Քալանթարյանը եվ ուրիշներ:
Տոնակատարությանը ներկա  էր Լոռու նորանշանակ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը: Թեմակալ առաջնորդը հավատացյալների եվ լոռեցիներ անունից շնորհավորեց մարզպետին: Ներկա էին նաև ԱԺ պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը եվ բազում հավատացյալներ:
15.08.2010

Monday, August 1, 2011

Մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ եկեղեցի


Գուգարաց թեմի «Ծիծեռնակ» ճամբարի 3–րդ հերթափոխը հյուընկալել էր Թալինի տարածաշրջանի 150 երեխաների՝ «Վորլդ Վիժն» բարեգործական կազմակերպության Թալինի տարածաշրջանի զարգացման կենտրոնի աջակցությամբ: Ճամբարային առօրյան հագեցած է ոչ միայն բազմապիսի խաղերով, այլ նաեւ հոգեվոր դաստիարակությամբ