Saturday, March 31, 2012

 
ԳՈՒԳԱՐԱՑ ԹԵՄԻ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ 
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔԸ
  ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻ ԱՌԹԻՎ
2012Ã.

êÇñ»ÉÇ՛ ѳí³ï³óÛ³É »Õµ³ÛñÝ»ñ áõ ùáõÛñ»ñ,
гÛñ³Ï³Ý ç»ñÙ ëÇñáí ¨ Ñá·áõ ËݹáõÃÛ³Ùµ Ø»ñ ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ »Ýù  ÑÕáõÙ áõ  ßÝáñѳíáñáõÙ Ó»½ îÇñáçª ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ññ»ßï³Ï³µ³ñµ³é гñáõÃÛ³Ý ïáÝÇ ³éÃÇí, ³ÕáÃáõÙ Ëáݳñѳµ³ñ, áñ Ðñ³ß³÷³é гñáõÃÛ³Ý ÑáõÛëÁ, Ñáõë³í³é»Éáí Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ, ³é³çÝáñ¹Ç Ù»½ ¹»åÇ Éáõë³íáñ áõ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÇñáí É»óáõÝ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ý·ñí³ÝÝ»ñ:
êÇñ»ÉÇ՛ ѳÛáñ¹ÇÝ»ñ, ëù³Ýã»É³ËáñÑáõñ¹ ³Ûë ïáÝÇÝ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù åÇïÇ Ï³ñáճݳÝù ³ñŨáñ»É Ù»½ ïñí³Í ÏÛ³ÝùÁ, åÇïÇ Ñ³ñáõÃÛ³Ý ÑáõÛëáí áõ ëå³ëáõÙáí, ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÝ»ñáí ³åñ»Ýù »ñÏñ³ÛÇÝ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ, ù³Ý½Ç å»ïù ¿ ³Ù»Ý ³ÏÝóñà ÑÇß»É, áñ ·³Éáõ ¿ ²ëïÍá ³ñ¹³ñ ¸³ï³ëï³ÝÇ ûñÁ: 
àõëïÇ ³Ûë ÁÙµéÝáõÙáí å»ïù ¿ ³é³í»É ç»ñÙ»é³Ý¹áõÃÛ³Ùµ ³ñï³µ»ñ»Ýù §øñÇëïáë Û³ñ»³õ Ç Ù»é»Éáó¦ êáõñµ гñáõÃÛ³Ý Ññ»ßï³Ï³µ»ñ áõ Ñáõë³é³ï ³í»ïÇëÁ, áÕçáõÝ»Ýù Çñ³ñ ³Ý»ÕÍ ëÇñáí áõ ѳí³ïáí` ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùµ áõ Ù³ùñ³Ï»Ýó³ÕáõÃÛ³Ùµ ½áñ³óÝ»Éáí Ù»ñ Ù»ç ³ëïí³Í³ëÇñáõÃÛ³Ý, »Õµ³Ûñ³ëÇñáõÃÛ³Ý áõ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ áõ µ³ñÇ ½·³óáõÙÝ»ñÁ:
            Æ ÍáõÝÏ ³ÕáÃáõÙ »Ýù, áñ öñÏãÇ Ð³ñáõÃÛ³Ý Ñá·»Ýáñá· áõ Ï»Ýë³å³ñ·¨ ßÝáñÑÝ»ñÁ ó÷³Ýó»Ý Ù»ñ µáÉáñÇ ëñï»ñÁ, ¨ ѳÛáó ³ß˳ñÑáõÙ ïÇñÇ ³Ý¹áññáõÃÛáõÝ, ïÇñÇ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛ³Ý áõ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ëÇñá ëñµ³·áñÍáÕ  á·ÇÝ:
            ²ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý áõ ѳíÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑáõÛëÝ áõ ѳí³ïùÁ ÃáÕ Ñ³í»ï ³é³çÝáñ¹»Ý ѳí³ï³íáñ ÅáÕáíáõñ¹ë, ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ï»Ý³ñ³ñ ÉáõÛëÁ ë÷éíÇ  µáÉáñÇë ³ëïí³Í³Ñ³×á ÇÕÓ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ` Ç å³Ûͳé³óáõÙ Ù»ñ سÛñ ºÏ»Õ»óáõ ¨ Ç ÷³éë ѳÛñ»ÝÇùÇ áõ  Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç:
            ÂáÕ î»ñÝ ²Ù»Ý³Ï³É å³Ñå³ÝÇ Ó»½ áõ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ å³ñ·¨Ç Ó»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ: ²Ù»Ý:

ÞÜàðвìàð êàôð´ ¼²îÆÎ
øñÇëïáë Û³ñ»³õ Ç Ù»é»Éáó
úñÑÝ»³É ¿ Û³ñáõÃÇõÝÝ øñÇëïáëÇ
úñÑÝáõÃÛ³Ùµª

êºäàôÐ ºäÆêÎàäàê âàôÈæÚ²Ü
²è²æÜà𸠶àô¶²ð²ò ºØÆ

Tuesday, March 27, 2012

ՔՀՆ-ի հանդիպումը ուսուցիչների հետ


Գուգարաց Թեմի Թեմական ժողով

Մարտի 27 -ին Գուգարաց թեմի առաջնորդարանում  տեղի ունեցավ Գուգարաց թեմի հոգեւոր հովիվների հավաք նախագահությամբ թեմի առաջնորդ  գերաշնորհ
Տեր Սեպուհ եպս. Չուլջյանի:
Թեմակալ  սրբազան առաջնորդը Տերունական աղոտքով բացեց ժողովը ,ներկայացրեց ժողովի օրակարգը եւ մի շարք կազմակերպչական խնդիրմերի շուրջ սեւեռեց իր ուշադրությունը;
Հովիվները ժողովին ներկայացրել էին առաջնորդին ծրագրեր կապված ավագ շաբաթվա օրերին կատարեկիք աշխատանքները:
Թեմակալ առաջնորդը ներկայացրեց վերջին շրջանում Վեհափառ Հայյապետի եւ եպիսկոպոսաց ժողովի ընթացքում կատարած մի քանի որոշումները տեղում տնօրինել ,պատ ու պատշաճը ՝ կապված  հովվական ծառայության եւ հասարակական հնչեղություն ունեցող խնդիրների ,ծխական եկեղեցական համայնքներում քարոզչություն ,կրթական ու լրատվական հարցերի, ճեմարական ուսուցանողների պատրաստելու եւ նախապատրաստական աշխատանքներ կատաելու  ուղղությամբ:
Ժողովի վերջում հոգվիվները ստացան  իրենց հովվության տարածքի թերթերն ու թղթերը  ,  Մայր Աթոռ Սբ.Էջմիածնի ՔԴԿ-ի տպագրած  «Հայը եւ իր երգը» գիրքը ուսումնական հաստատություների եւ մանկապարտեզներին  հատկացնելու համար;
Ժողովը փակվեց պահպանիչ աղոտքով եւ առաջնորդի բարեմաղթանքներով:
Լիլիթ Յոլչյան
Լուսանկարը  հեղինակի

Ներդաշնակություն

   Վանաձորի  «Լոռի » ՀԸ  հեռարձակած տեսանյութը  2.12.2011
 
Գեղագիտության ուսուցիչ Արմենուհի Լոռյանի եւ ՎՊՄի երաժշտության ամբիոնի դասախոս Հայկ Վարդանյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է «Ներդաշնակություն» խորագիրը կրող միջոցառումների շարք, որը կկայանա յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրերին: Միջոցառումների նպատակն է մեր համաքաղաքացիներին մոտեցնելու գեղեցիկին ու բարձր արվեստին: Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում կայացել է առաջին միջոցառումը՝ «Հանդիպում գեղեցիկի հետ» ենթախորագրով:

Հոգևոր արժեքների սերմանումը` նախակրթարանից

(19.03.2012)

  
ՔԴԿ -Ի տնօրեն Հայր Վարդանը աբեղա Նավասարդյանը  հանդիպեց  Վանաձորի ՆՈՒՀ -ի տնօրենների հետ:Հանդիպմանը ներկա էր Գոոգարաց թեմի առաջնորդը` հոգեւոր դասի հետ :Քննարկվեցին բազում հարցեր ,տրվեցին  սպառիչ պատասխաններ, եղան  բազում առաջարկներ:;Վերջում  բաժանվեց «Հայը եւ իր երգը» գիրքը,որով պետք է առաջնորդվեն ՆՈՒՀ  -ի մանկավարժները:
ֆոտո շարքը ՝ Լ.Յոլչյանի

Tuesday, March 13, 2012

ՄԵԾ ՊԱՀՔ

Քհն-ի  հանդիպումը ՎՊՄ-ի ուսանողների հետ

Monday, March 12, 2012

Շարադրության մրցույթ Ճոճկան գյուղի դպրոցում

                               Ալավեդու  « <+3   » ՀԸ  հեռարձակած տեսանյութը  11.03.2012թ.
Օրերս Ախթալայի և Ճոճկանի դպրոցների սաների միջև կայացավ մրցույթ-շարադրություն <<Եկեղեցին իմ կյանքում>> խորագրով: Քառասունյոթ մասնակից աշակերտներից ընտրվեցին լավագույն քսանը, ովքեր խրախուսվեցին: Լավագույն քսանից ընտրվեցին հինգ հաղթողներ, ովքեր հատուկ մրցանակ՝ Աստվածաշունչ, ստացան հոգևոր հովվի ձեռքից և վերջինիս օրհնությամբ և մակագրությամբ: Հինգ հաղթողներից ընտրվեց լավագույն եռյակ՝ համապատասխան առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղ անվանակարգերով, որոնք ստացան մրցանակներ: Երրորդ տեղ զբաղեցրաց աշակերտն ստացավ IPod նվագարկիչ, երկրորդ տեղ զբաղեցրածը՝ DVD նվագարկիչ, առաջին տեղ զբաղեցրածը՝ երաժշտական կենտրոն: Այս միջոցառումը հարմարագույն առիթ հանդիսացավ մատաղ սերնդին՝ հարազատ կերպով արժևորելու Եկեղեցու դերն իր կյանքում: Արդյո՞ք այսօր Եկեղեցին ոգեշնչում է վաղվա օրը կերտողներին, արդյո՞ք մասնակից է նրանց բարոյական նկարագրի կերտմանը, նրանք ներշնչվո՞ւմ և զորանո՞ւմ են ազգային-հայրենասիրական ոգի սնող հաստատությունից, որ կոչվում է Եկեղեցի: Ի վերջո՝ որքա?ն է ամուր նրանց անհատական հոգևոր կապն Աստծո հետ և արդյո՞ք նրանց միմյանց կապողը Եկեղեցին է: Ընթերցելով աշակերտների հիանալի աշխատանքները, որպես հոգևոր հովիվ մխիթարվեցինք, ոգեշնչվեցինք և մեծ հույսով լցվեցինք ապագայի հանդեպ: Մեր վաղվա Հայրենիքը հուսալի ձեռքերում է: Մնում է միայն չընկրկենք և այդ ձեռքերն ամուր պահելու համար անենք առավելագույնը:


Saturday, March 10, 2012

Ըստ Հայ Առաքելական Սբ. Եկեղեցու տոնացույցի` մարտի 10-ը համարվում է Սբ. Հովհան Օձնեցու օրը

Այդ օրը Վանաձորի <<Նարեկացի>> երիտասարդական միությունը կազմակերպեց ուխտագնացություն դեպի Օձունի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի, որտեղ մատուցվից Սբ. Պատարագ` բաց խորանով :Պատարագիչն էր Տեր Վրթանես քահանա Բաղալյանը:Սբ.Պատարագից հետո ուխտավորները եղան Արդվի գյուղում` Իմաստասեր կաթողիկոսի դամբարանում, որտեղ թեմի հոգեւոր դասը աղոթք բարձացրեց առ Աստված:
ֆոտոշարքը` Լ.Յոլչյանի
տեսանյութը` քիչ ավելի ուշ


                 

 
Պատարագիչ քահանայի քարոզըԱլավերդի  < + 3  ՀԸ հեռարձակած տեսանյութը