Tuesday, September 20, 2011

Ստամբուլի «Դալար» երգի ու պարի համույթը շնորհավորում է հայ ժողովրդին
            §äáÉë³Ñ³Û ѳٳÛÝùÇ ûñ»ñ г۳ëï³ÝáõÙ¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ë»åï»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ ì³Ý³ÓáñÇ Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ ³Ýí³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ å³É³ïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í êï³ÙµáõÉÇó Å³Ù³Ý³Í ØËÇóñÛ³Ý ê³Ýáõó ÙÇáõÃÛ³Ý §¸³É³ñ¦ »ñ·Ç áõ å³ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÇ 16-20-ñ¹ ¹³ñ»ñÇ (1590-2011 ÃÃ.) ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý 85 ï³ñ³½Ý»ñÇ ïáÕ³Ýóù óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ: ÊáõÙµÁ ì³Ý³Óáñ ³Ûó»É»ó ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ ï»ñ ê»åáõÑ »åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ Ññ³í»ñáí:
ÊáõÙµÁ ÑÇÙÝí»É ¿ 1997 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ÄáõÉdz ØáõÃÉáõÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ: ܳ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ ËÙµÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ջϳí³ñÁ, ³ÛÉ Ý³¨ Ñ»ÕÇݳÏÝ ¿ óáõó³¹ñíáÕ ï³ñ³½Ý»ñÇ:
Æñ ·áÛáõÃÛ³Ý Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ËáõÙµÝ ³ñųݳó»É ¿ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ù³ÝÇ áñ, ѳÙáõÛÃÁ ѳݹÇë³ï»ëÇÝ É³í³·áõÛÝë Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ ï³ñ³½Ý»ñÝ áõ å³ñ³ñí»ëïÁ: ²Û¹ ¿ ûñ¨ë å³ï׳éÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ 2006 Ãí³Ï³ÝÇÝ §¸³É³ñÁ¦ ϳ½Ù»ó ݳ¨ §¸³É³ñÇϦ ËáõÙµÁ, áñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ Ù³ÝáõÏÝ»ñ »Ý:
гݹÇë³íáñ ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ µ³óÙ³Ý Ëáëùáí  Ñ³Ý¹»ë »Ï³í ïÇÏÇÝ ¸Ç³Ýݳ ø³Ùµ³ñá½Û³ÝÁ:
ÐÛáõñ»ñÇÝ áÕçáõÝ»ó áõ µ³ñÇ ·³Éáõëï Ù³Õûó ²é³çÝáñ¹ êñµ³½³Ý гÛñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ áõ ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ëáëù»ñáí ٻͳñ»ó ϳ½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ, ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, Ýáñ³Ýáñ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³Õûó êï³ÙµáõÉáõ٠ѳÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ å³ÝͳóÝáÕ §¸³É³ñ¦ »ñ·Ç áõ å³ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÇÝ:
²½·³ÛÇÝ ï³ñ³½Ý»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ ѳïϳå»ë µ³ó³éÇÏ ÙÇ ³éÇà ¿ñ í³Ý³ÓáñóÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É ɳí ͳÝáóݳÉáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç  Ï»Ýë³Ï»ñåÇÝ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ ¨ ÍÇë³Ï³Ý µ³ñÓ³ñí»ëï ³ë»Õݳ·áñÍ ï³ñ³½Ý»ñÇ Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñÇÝ:
òáõó³Ñ³Ý¹»ë ïáÕ³ÝóùÇÝ ä³ñ·¨ γñdzÝÁ ѳݹ»ë »Ï³í ³½·³·ñ³Ï³Ý ѳÛñ»Ý³ßáõÝã »ñ·»ñáí: ÊáõÙµÝ ³ñųݳó³í í³Ý³ÓáñóÇÝ»ñÇ ç»ñÙ áõ ³ÝÏ»ÕÍ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ, µáõéÝ Í³÷áÕçáõÛÝÝ»ñÇ ¨ ³é³ï ͳÕÏ»÷Ýç»ñÇ. ¹³ÑÉÇ×áõ٠è³ÍáõÙ ¿ñ ѳÛáó ³½·³ÛÇÝ ïáÑÙÇÏ Ùß³ÏáõÛÃÇ ßáõÝãÝ áõ á·ÇÝ:
ò³Ýϳó³Í ³½·Ç ·áÛ³ï¨Ù³Ý ¨ ѳñ³ï¨Ù³Ý ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ÑÇÙݳù³ñ»ñÇó »Ý ѳٳñíáõÙ ³ñí»ëïÁ, µ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛáõÝÁ, ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, »ñ·Ý áõ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ, áñÇ í³é ³å³óáõÛóÝ ¿ §¸³É³ñ¦ ѳÙáõÛÃÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
ºñ·ã³ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »ñÏáõ ûñ Ç稳ݻóÇÝ Ã»Ù³å³ïÏ³Ý §ÌÇÍ»éݳϦ ׳ٵ³ñÇ ÑÛáõñÁÝÏ³É Ñ³ñÏÇ Ý»ñùá, ßñç»óÇÝ ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùáõÙ ¨ ²É³í»ñ¹ÇáõÙ ¨ ³å³ Ù»ÏÝ»óÇÝ áõËﳷݳóáõÃÛ³Ý Ð³Õå³ï, ê³Ý³ÑÇÝ, ꨳݳí³Ýù ¨ ꨳݳÉÇ×: §¸³É³ñǦ ì³Ý³ÓáñáõÙ »ñÏûñÛ³ Ï»óáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ñá·³ó»É ¿ÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÝ áõ ²Ä å³ï·³Ù³íáñ, êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõ ˳ãù³íáñ ѳñ·³ñÅ³Ý å³ñáÝ Î³ñ»Ý ê³ñǵ»ÏÛ³ÝÁ:
ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ Ù³ñ½Ç Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ñ½³ÛÇÝ ¨ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ¹³ë³ËáëÝ»ñ, áõëáõóÇãÝ»ñ, áõë³ÝáÕÝ»ñ, ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ¨ ³ñí»ëï³ë»ñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ:
 Լիլիթ Յոլչյան
Վանաձոր

Thursday, September 15, 2011

ՍԻՐԵԼԻ ՎԱՆԱՁՈՐՑԻՆԵՐ            êÇñ»ÉÇ í³Ý³ÓáñóÇÝ»ñ,
            ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ ï»ñ ê»åáõÑ »åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ Ññ³í»ñáí ì³Ý³ÓáñáõÙ ¿ êï³ÙµáõÉÇ  §¸³É³ñ¦ »ñ·Ç ¨ å³ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÁ:
            ê»åï»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ, ųÙÁ 1900-ÇÝ ì³Ý³ÓáñÇ Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ ³Ýí³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ å³É³ïáõÙ ï»ÕÇ Ïáõݻݳ §¸³É³ñ¦ ѳÙáõÛÃÇ (1590-2011ÃÃ) å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³½Ý»ñÇ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ:
            êÇñáí Ññ³íÇñáõÙ »Ýù Ù³ëݳÏó»Éáõ ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ:
            гٻñ·Ç Ñáí³Ý³íáñÝ ¿ ²Ä å³ï·³Ù³íáñ, ì³Ý³ÓáñÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõ ˳ãù³íáñ γñ»Ý ê³ñǵ»ÏÛ³ÝÁ:
ØáõïùÝ ³½³ï ¿:


¸Æì²Ü ¶àô¶²ð²ò ºØÆ

Wednesday, September 14, 2011

Սուրբ ԽԱՉԻ տոնակատարությունը Հաղպատավանքում


ê»åï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ »Ï»Õ»óÇÝ Ù»Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛ³Ùµ Ýß»ó ÑÇÝ· ï³Õ³í³ñ ïáÝ»ñÇó í»ñçÇÝÁ` ʳãí»ñ³óÁ: ²ÛÝ Ë³ãÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ïáÝÝ ¿ ¨  ÝßíáõÙ ¿ Ç ÑÇß³ï³Ï îÇñáç ˳ã³÷³ÛïÇ` å³ñëÏ³Ï³Ý ·»ñáõÃÛáõÝÇó ºñáõë³Õ»Ù í»ñ³¹³ñÓÇ ¨ ¶áÕ·áóÛáõ٠ϳݷݻóÙ³Ý: ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ µáÉáñ ·áñÍáÕ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ ³é³íáïÛ³Ý Ù³ïáõóí»ó êáõñµ å³ï³ñ³·:
²Ûë ï³ñÇ Ê³ãí»ñ³óÇ ïáÝÁ Ù»Í Ñ³Ý¹Çë³íáñáõÃÛ³Ùµ Ýßí»ó Èáéáõ Ù³ñ½Ç гյ³ï ·ÛáõÕáõÙ: ØÇçáó³éáõÙÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ гյ³ï³í³ÝùÇ ûñí³Ý ¨ ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ, áñÁ ݳ˳ӻéÝ»É ¿ÇÝ ÐÐ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, Èáéáõ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÁ, Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÁ ¨ §Èáéí³ Óáñ¦ ѳÛñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ։ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ÑÛáõñ»ñ г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ìñ³ëï³ÝÇó, ºíñáå³ÛÇó, Æñ³ÝÇó ¨ ³ÛÉ í³Ûñ»ñÇó:
ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ гյ³ï³í³ÝùáõÙ ¿ å³ÑíáõÙ Ññ³ß³·áñÍ ëáõñµ Üß³Ý Ë³ãÁ, áñÇ Ù»ç ³Ù÷á÷í³Í ¿ Ù³ëáõÝù ´³ñÓñÛ³ÉÇ Ë³ã³÷³ÛïÇó: ´³í³Ï³Ý »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ Ïáñ³Í ¿ñ ѳٳñíáõÙ ¨ 2007Ã.-ÇÝ ³ÛÝ Ð³Õµ³ï³í³Ýù í»ñ³¹³ñÓ³í: ê»åï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ, ųÙÁ 11-ÇÝ Ð³Õµ³ï³í³ÝùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í êáõñµ å³ï³ñ³·, áñÇó Ñ»ïá ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñ î»ñ ê»åáõÑ »åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÁ  øñÇëïáëÇ Ë³ã³÷³ÛïÇ Ù³ëáõÝùáí ûñÑÝ»ó áõËï³íáñÝ»ñÇÝ:
êáõñµ ä³ï³ñ³·Çó Ñ»ïá »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ  ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáí áõ åỽdzÛáí ѳݹ»ë »Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ѳÙáõÛÃÝ»ñ, г۳ëï³ÝÇ ·áõë³Ý³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç å»ï³Ï³Ý ³Ýë³ÙµÉÁ, ٻݳϳï³ñ »ñ·ÇãÝ»ñ:
ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Á Ñáñ¹áñ»ó Ý»ñϳݻñÇÝ. §Ê³ãí»ñ³óÇ ïáÝÁ ËÃ³Ý ¿ Ù»½` ѳۻñÇë ѳٳñ: ´áÉáñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ñáõë³Ñ³ï áõ Ñá·áí ÁÝÏ×í³Í »Ý, ³Ûë ïáÝ³Ï³Ý ûñí³ ·³Õ³÷³ñáí ³é³çÝáñ¹í»Éáí, å»ïù ¿ ½ÇÝí»Ý ˳ãáí: ÂáÕ ³Ù»Ý Ù³ñ¹ áõŠѳí³ùÇ ¨ Çñ ˳ãÁ í»ñ µ³ñÓñ³óÝÇ áõ ³ñųݳå³ïíáñ»Ý ³ÛÝ Çñ áõëÁ ¹ÝÇ: Ø»½ í³Û»É ã¿ Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ, ³é³í»É ¨ë, »ñµ ·Çï³ÏóáõÙ »Ýù û ˳ãÇ ÷ñϳñ³ñ ½áñáõÃÛáõÝÁ ÇÝã µ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕ»É Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý ÁÝóóùÇ íñ³¦:
гٻñ·Çó Ñ»ïá Ý»ñϳݻñÇÝ µ³Å³Ýí»ó áõËïÇ Ù³ï³Õ:        
           


Sunday, September 11, 2011

Սբ. Խաչիտոնը (Խաչվերաց)


Խաչվերացի տոնին ընդառաջ Գուգարաց թեմի Վանաձոր “Նարեկացի” երիտասարդաց միությունը,  թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնությամբ ,թեմի հոգևոր հովիվ Տեր Ստեփանոս քահանա Մարգարյանի գլխավորությամբ  և խաչերթ  էր կազմակերպել`”Հանուն մեր երկրի հոգևոր անվտանգության” կարգախոսով:  Երիտասարդները Վանաձորի Հայքի հրապարարակից երթով անցան մինչև Սբ. Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ մայր եկեղեցի, ուր մասնակցեցին ռեհանօրհներգի արարողությանը, կատարվեց երեկոյան ժամերգություն, ապա ռեհանով զարդարված խաչը դուրս բերվեց եկեղեցուց: Կարգը կատարեց թեմի հոգևոր դասը` օրհնելով աշխարհի 4 անկյունները: վերջում օրհնված ռեհանը բաժանվեց ներկա հավատացյալներին: 

Saturday, September 10, 2011

Սիրելի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանին


Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանին, իր սիրելի մոր ՝ տիկին Չուլջյանի մահվան կապակցությամբ  իրենց խորին ցավակցությունն են հայտում ՝ Ազգային ժողովի պատգամավորները, Լոռու մարզպետարանը, Վանաձորի քաղաքապետարանը, մարզի առողջապահական հաստատությունները,Երրորդ բանակայանի զորամիավորման հրամանատարական կազմը,Ոստիկանական ծառայությունը, Գուգարաց թեմի հոգևոր դասը, թեմի եկեղեցիների խաչքավորները, «Ծիծեռնակ» ճամբարի մանկավարժական կազմը, Գուգարաց  թեմի եկեղեցասեր երիտասարդական կազմակերպության անդամները ,«ՄԻԳ» հեռուստառադիոընկերության անձնակազմը, արվեստագետ հասարակությունը, մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչները եւ  բազում հավատացյալներ:

Wednesday, September 7, 2011

Սբ Խաչիտոնը (Խաչվերաց)
Սեպտոմբերի 11-ին  Հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է հինգ տաղավար տոներից վերջինը` Սբ Խաչի տոնը (Խաչվերաց):
Արդեն ընդունված ավանդության համաձայն` այդ օրը, օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանի, Վանաձորի <<Նարեկացի>> երիտասարդաց միությունը կազմակերպում է խաչերթ` <<Հանուն մեր երկրի հոգևոր անվտանգության>> կարգախոսով:
 Ժամը 17:00-ին խաչերթի մասնակիցները Վանաձորի Հայքի հրապարակից կշարժվեն դեպի առաջնորդանիստ Սբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, որտեղ կմասնակցեն ռեհանօրհնեքի արարողությանը: