Հետադարձ կապ

§Ð²ÚðºÜÆø ºì ºÎºÔºòƦ Ù³Ýϳå³ï³Ý»Ï³Ý ³Ùë³Ã»ñÃ
»ñÃÇ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ϳñ¹³É »õ µ»éÝ»É
mekhayek.blogspot.com համացանցային հասցեում:
лé.` 094207797
¾É. ÷áëï` hay.ek@mail.ru, gorsar08@gmail.com