Monday, November 28, 2011

ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ ØáëÏí³Û³µÝ³Ï ·áñͳñ³ñ ¾¹ÙáÝ ¾íáÛ³ÝÇÝÜáÛ»Ùµ»ñÇ 28-ÇÝ ì³Ý³ÓáñÇ êáõñµ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõÙ, ѳݹÇë³å»ïáõÃÛ³Ùµ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ î»ñ ê»åáõÑ »åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳݹÇåáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³ñ»ñ³ñ ¾¹ÙáÝ ¾íáÛ³ÝÇ Ñ»ï: 
            гݹÇåÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ Èáéáõ Ù³ñ½Ç áëïÇϳݳå»ï ². гٵ³ñÛ³ÝÁ, áñÝ Ç ¹»å ëáõÛÝ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ µ³ñ»ËáëÝ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ, ì³Ý³ÓáñÇ Í»ñ³ÝáóÇ,  Ù³Ýϳï³Ý,  ì³Ý³ÓáñÇ ¨ êåÇï³ÏÇ ÃÇí 1 ѳïáõÏ ûųݹ³Ï ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÝ»ñÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñÁ, Èáéáõ Ù³ñ½ ûñÃÇ ·É˳íáñ ËÙµ³·ÇñÁ, ï³ñµ»ñ ´àôÐ-»ñÇó 8 ³Ýí׳ñáõÝ³Ï áõë³ÝáÕÝ»ñ, 15 ϳñÇù³íáñ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñ Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ 30 ½áÑí³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ:

Â»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Á Ñá·¨áñ ¹³ëÇ áõ Ý»ñϳݻñÇ ³ÝáõÝÇó Çñ ßÝáñѳϳÉáõÃÛ³Ý ¨ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ۳ݠ ËáëùÁ ÑÕ»ó ·áñͳñ³ñÇÝ` ³é³ï³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ¨  Ñ³ïϳå»ë ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇÝ ÜÇí³ Ù³ÏÝÇßÇ »ñÏáõ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ ÝíÇñ³µ»ñ»Éáõ ѳٳñ: 
Üß»Ýù, áñ ³é³çÝáñ¹Ç áñáßáõÙáí Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ ѳïϳóí»óÇÝ êåÇï³ÏÇ ¨ úÓáõÝÇ Ñá·¨áñ ÑáíÇíÝ»ñÇÝ` ³é Ç ù³ç³É»ñ³Ýù Ýñ³Ýó ³½ÝÇí áõ ³ÝÙݳóáñ¹ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý: Ø»ù»Ý³Ý»ñÁ ߳ѳ·áñÍí»Éáõ »Ý êåÇï³ÏÇ ¨ úÓáõÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ãíáí  20  ѳٳÛÝùÝ»ñÇ Ñá·¨áñ ϳñÇùÝ»ñÇ ëå³ë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Æ ¹»å, ѳñÏ »Ýù ѳٳñáõÙ Ù»ñ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»É, áñ µ³ñ»ñ³ñÁ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ñ ѳÛïÝ»É ³ÝÓ³Ùµ ³é³çÝáñ¹ êñµ³½³ÝÇÝ ÝíÇñ³µ»ñ»É óÝϳñÅ»ù ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³, áñÇó ³é³çÝáñ¹Á ٻͳÑá·³µ³ñ Ññ³Å³ñí»ó ¨ ÷á˳ñ»ÝÁ Çñ ÑáíÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáí»ó ëáõÛÝ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ:
гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ØáëÏí³Û³µÝ³Ï ·áñͳñ³ñ ¾¹ÙáÝ ¾íáÛ³ÝÁ ¹ñ³Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ÝíÇñ³µ»ñ»ó Í»ñ³ÝáóÇÝ` 700 000 ¹ñ³Ù, Ù³Ýϳï³ÝÁ` 700 000 ¹ñ³Ù, ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 1 ѳïáõÏ ûųݹ³Ï ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÇÝ` 700 000 ¹ñ³Ù, êåÇï³ÏÇ ÃÇí 1 ѳïáõÏ ûųݹ³Ï ·Çß»ñûÃÇÏ ¹åñáóÇÝ` 300 000 ¹ñ³Ù,  11 ³Ýí׳ñáõÝ³Ï áõë³ÝáÕÝ»ñÇ` 500-³Ï³Ý ²ØÜ ¹áɳñ, 15 ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ` 100-³Ï³Ý ²ØÜ ¹áɳñ, 30 ½áÑí³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ` 200-³Ï³Ý  ²ØÜ ¹áɳñ ¨  Èáéáõ Ù³ñ½ ûñÃÇÝ` 100 ²ØÜ ¹áɳñ:

§êñï³µáõË ³ÕáÃùáí ѳÛóáõÙ »Ýù, áñ ²Ù»Ý³Ï³ÉÝ ²ëïí³Í ѳݳ峽 ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùá å³Ñå³ÝÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ò»ñ ѳñÏÁ ¨ ½áñ³íÇ· ÉÇÝÇ Ò»½ ³ëïí³Í³Ñ³×á µáÉáñ ·áñÍ»ñáõÙ¦ , - ³ë³ó êñµ³½³ÝÁ ѳݹÇåÙ³Ý í»ñçáõÙ ¨ ûñÑÝ»ó Ýñ³Ý êáõñµ ˳ãáí ³Ý߳ѳËݹÇñ ¨ ëñï³µáõË µ³ñ»·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: êñµ³½³ÝÝ  ¾¹ÙáÝ ¾íáÛ³ÝÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ó ûñÑÝáõÃÛ³Ý ·Çñ ¨ îÇñ³Ùáñ å³ïÏ»ñáí ·»Õ»óÇÏ Ù³Ýñ³Ýϳñ` Ç ÑÇß³ï³Ï µ³ñ»ñ³ñÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 20-³ÙÛ³ÏÇ:
ì³ñÓù¹ Ç Ï³ï³ñ, ëÇñ»ÉÇ՛ µ³ñ»ñ³ñ:

Saturday, November 26, 2011

 «Հայ եկեղեցին երիտասարդների կյանքում,  երիտասարդները Հայ եկեղեցում» 
 Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 
(вº¶ÂºÎ) §Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ г۠
»Ï»Õ»óáõÙ¦ ûٳÛÇ ßáõñç ѳݹÇåáõÙ áõÝ»ó³í ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹,
·»ñ³ßÝáñÑ î»ñ ê»åáõÑ »åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ Ñ»ï:
γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Çñ ÉdzñÅ»ù ϳ½Ùáí ѳݹÇå»ó Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Ç Ñ»ï: 
 Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ Ã»ÙÇ 12 ѳٳÛÝùÝ»ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ãíáí 120 »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûÙÇ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÇ §Ü³ñ»Ï³óǦ »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃÛ³Ý å³ï³Ý»Ï³Ý èÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñ µáõÑ»ñÇó:  
    гݹÇåÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óñ»ó
»é³ÙëÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ, áñÇó Ñ»ïá դասախոսությամբ հանդես եկավ гÕå³ï³í³ÝùÇ í³Ý³Ñ³Ûñ î»ñ ²ëå»ï վարդապետ Պ³ÉÛ³ÝÁ: ܳ Ëáë»ó »Ï»Õ»óÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝ Ï³åÇ Ù³ëÇÝ, ٻ絻ñ»ó ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ѳÛïÝÇ Ëáëù»ñÁ` §ÐÇßÇñ ²ñ³ñãǹ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ۳ݹ ûñ»ñÇݦ` Ñáñ¹áñ»Éáí ѳí³ï³ñÇÙ ÙÝ³É ³í»ï³ñ³ÝÇ ³Ûë áëÏÛ³ ϳÝáÝÇÝ:
   Հաջորդիվ սրփազան հայրը  Çñ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ËáëùÁ ¨ å³ï·³ÙÁ µ»ñ»ó
երիտասարդներին: ܳ Ù³ëݳíáñ³å»ë Áݹ·Í»ó »Ï»Õ»óáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ¹»ñÇ

ϳñ¨áñáõÃÛ³Ý, »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýó ³ÏïÇí Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý, 
³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÏñáÕÁ ÉÇÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýù ݳ˳ÝÓ³Ëݹñáñ»Ý 


å³Ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Որից հետո »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹ÇÝ áõÕÕ»óÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, եկեղեցաշինության ,ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÉ Ñá·¨áñÇÝ ³éÝãíáÕ ï³ñµ»ñ ѳñó»ñ:
гݹÇåáõÙÁ Ýå³ëï»ó »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß÷Ù³ÝÁ, ϳåÇ ³Ùñ³åݹٳÝÁ: êñ³Ýáí ¨ë Ù»Ï ù³ÛÉ Ï³ï³ñí»ó вº¶ÂºÎ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ


гݹÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ Սբ.Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում երիտասարդները մասնակցեցին երեկոյան ժամերգության ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó ݳ¨ ÙdzëݳϳÝ, համաթեմական ³ÕáÃù, áñáí »Ï»Õ»ó³ë»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ Çñ»Ýó ³ÕáÃùÁ ÑÕ»óÇÝ ³é ²ëïí³Í ` Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Ç, ûÙÇ µáÉáñ ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇ ³ëïí³Í³Ñ³×ո ·áñÍ»ñÇ Ñ³çáÕ ÁÝóóùÇ, Ýñ³Ýó ϻݳó ³ñ¨ß³ïáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áñ³óÙ³Ý, ûÙÇ áõ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ½áñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:


ֆոտոշարքը՝ Լ.ՅոլչյանիFriday, November 25, 2011

                            Հայտարարություն
Նոյեմբերի 26-ին ժամը 12-00, Վանաձորի Սբ Գր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում տեղի է ունենալու ՀԱԵԳԹԵԿ հանդիպումը թեմակալ առաջնորդ Գերաշնորհ տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանի հետ: Թեման`
«Հայ եկեղեցին երիտասարդների կյանքում,               երիտասարդները Հայ եկեղեցում»
------------------------------------------------------------------------------------
Նոյեմբերի 29-ին, ժամը 17-30-ին Վանաձորի առաջնորդանիստ մայր  Սբ. Գրիգոր Նարեկացի եկեղոցու դահլիճում տեղի կունենա Գուգարաց թեմի դպրաց դասի և Վանաձորի կամերային երգչախմբի մենակատար Արմեն Ներսիսյանի մենահամարեգը՝
                                        «ՏԱՐԻՆ  ԱՎԱՐՏԵՆՔ  ԵՐԳՈՎ»
 Սիրով հրավիրում  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 15:30-ին , Վանաձորի առաջնորդանիստ Սբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում տեղի կունենա հոգևոր զրույց- քննարկում <<Աղանդավորների քայքայիչ գործունեությունը>> թեմայով: Զրույցը կվարի Սբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու  սպասավոր բարեշնորհ Արմեն սարկավագ Բայադյանը: 
   <<Նարեկացի>> երիտասարդական միություն 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Սիրելի հայորդի. 

Սբ. Ծննդյան տոնին ընդառաջ, օրհնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանի, <<Նարեկացի>> երիտասարդական միությունը իրականացնում է <<Ձեռք մեկնիր>> բարեգործական ծրագիրը:
Ծրագրի նպատակն է օգնել Վանաձոր քաղաքի թվով տաս անապահով ընտանիքներին անցկացնելու ցրտաշունչ ձմեռը: Ձեր ներդրումը կարող եք ունենալ գումարի կամ ձմեռային տաք հագուստների տեսքով` դիմելով <<Նարեկացի>> երիտ. միություն` Մյասնիկյան 23/2  հասցեով:
<<Ավելի երանելի է տալը, քան առնելը>>
Գործք. 20.35

Sunday, November 20, 2011

Ալավերդու Սբ.Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին 10 տարեկան է

ՆáÛ»Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ,  Ýßí»ó ²É³í»ñ¹áõ êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý 10-³ÙÛ³ÏÁ: ²É³í»ñ¹áõÙ  »Ï»Õ»óÇ Ï³éáõó»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ í³Õáõó ¿ñ ͳ·»É: ²å³·³ »Ï»Õ»óáõ ï»ÕáõÙ Ñáõß³ù³ñ ¿ñ ϳݷݻóí»É ¹»é»õë 1990 Ãí³Ï³ÝÇÝ: ²É³í»ñ¹áõ êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóí»ó  §ì³ÉÉ»ùë¦ ËÙµÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·³Ñ ì³É»ñÇ Ø»çÉáõÙÛ³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:  2001  Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ÛÝ ûÍ»ó ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ ´-Ý: ²É³í»ñ¹áõÙ Ñá·»õáñ í»ñ³ÍÝÝ¹Ç ÍÇÉ»ñÝ ³ñ¹»Ý ϳÝ,  áñáíÑ»ï»õ  ³É³í»ñ¹óÇÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ÏÝùíáõÙ »Ý, åë³ÏíáõÙ »Ï»Õ»óáõÙ, Ù³ëݳÏóáõÙ Սáõñµ å³ï³ñ³·Ý»ñÇÝ áõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ïáÝ»ñÇÝ: ²É³í»ñ¹áõ ëáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý 10-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³Ýóϳóí»ó ù³ã»ñà ¹»åÇ »Ï»Õ»óÇ, Ù³ïáõóí»ó Սáõñµ å³ï³ñ³·, ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó ù³Õ³ùÇ ëï»Õͳ·áñÍáÕÝ»ñÇ Ïï³íÝ»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ë: ºÏ»Õ»óáõ 10-³ÙÛ³ÏÇ ³éÃÇí ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ݳ»õ Ù³ï³ÕûñÑÝ»ùÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ
 
«Անկյուն +3» ՀԸ  հեռարձակած տեսանյութը 14.11.2011

«Շողակաթ» ՀԸ  հեռարձակած տեսանյութը 14.11.2011


                  Օձունի  եկեղեցին կվերանորոգվի
 «Շողակաթ» ՀԸ  հեռարձակած տեսանյութը 2011  

Monday, November 14, 2011

«Կոմիտաս» քառյակը Վանաձորում

ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 8-ÇÝ ì³Ý³ÓáñÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï »Ï»Õ»óáõ ¹³ÑÉÇ×áõÙ, ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ î»ñ ê»åáõÑ »åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ, ϳ۳ó³í §ÎáÙÇï³ë¦ ɳñ³ÛÇÝ ù³éÛ³ÏÇ Ñ³Ù»ñ·Á: ´³óÙ³Ý Ëáëùáí ѳݹ»ë »Ï³Ý ѳٻñ·Ç ϳ½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñ` ì³Ý³ÓáñÇ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï »Ï»Õ»óáõ Ñá·¨áñ ÑáíÇí î»ñ ì³Ñ³Ý ù³Ñ³Ý³ ²½³ñÛ³ÝÁ ¨ ³ñí»ëï³·»ï γñÇÝ» سÝáõÏÛ³ÝÁ:
 

Wednesday, November 9, 2011

32 ընտանիք տոնեց իր բնակարանամուտը


2009-2010թ-ին Վաձորի համայնքի կողմից իրականացվել են Տարոն 2.ՔՇՀ 7 թիվ 36 եվ 37 շենքերի կառուցման ավարտական աշխատանքնեը (աշխատանքների համար համայնքի կողմից ներդրվել է 120մլն. ՀՀդ );
 Համաձայն ՀՀ կառավարության 01.04.2002թ. թիվ  317 եւ Վաձորի համայնքիավագանու 2007թ.սեպտեմբերի 25-ի թիվ 104 որոշումների ՝ բնակարանները հատկացվել են թիվ 32 ոչ աղետի հետեւանքով անօթեւան մնացած,տնակային ավաններում մինչեւ 2001 թ-ի օգոստոսի 31-ը հաշվառված տնակներում փաստացիի բնակվող ընտանիքներին:

Բնակարանների ներքին հարդարման աշխատանքները պետք է իրականացնեն շահառու ընտանիքներն իրենց միջոցներով,սակայն 2011 թ «Մեր հայրենիքին» եւ «կյանքի հաց» բարեգործական ՀԿ-ի կողմից կատարվեց 60մլն ՀՀ դրամի չափով ներդրում  ՝ 32 բնակարանների ներքին հարդարման աշխատանքներն իրականացնելու համար:
Բնակարանամուտը շնորհավորեց թեմակալ առաջնորդը:Տեմի քահանաները բոլոր ընտանիքներում կատարեցին Տնօրհներքի կարգ:


Tuesday, November 8, 2011

Գյումրեցի անտուն, տարեց կնոջը Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանն ապահովել է կացարանով


«Շիրակ կենտրոն» ՀԿ-ից «Առաջին լրատվական»-ին տեղեկացնում են, որ իրենք իշխանության տարբեր մարմիններին պարբերաբար հղում են տարաբնույթ գրություններ անօթևան ընտանիքներին հուզող խնդիրների և բնակբաշխման գործընթացի մասին:

Նմանատիպ մի գրություն-միջնորդագիր էլ «Շիրակ կենտրոնը» հոկտեմբերի 17-ին ուղարկել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարին` խնդրելով դուռ-պատուհան և տանիք չունեցող կիսակառույց շինության մեջ, իսկ ձմռան ամիսներին էլ կայարանում կամ շենքերի մուտքերում պարտադրված գիշերող Սուսաննա Եղտիարյանին բացառության կարգով հատկացնել դեռ նախորդ տարի Մուշ-2 թաղամասում շահագործված, սակայն մինչև օրս չբաշխված հինգ բնակարաններից որևէ մեկը` չսպասելով բնակարանների հաջորդ տարի նախատեսված ընդհանուր բաշխմանը:

Ս. Եղտիարյանի ընտանիքը երկրաշարժին կորցրել է 2 սենյականոց բնակարան, սակայն ներկայում բարձրագույն կրթությամբ 62-ամյա կինը մնացել է միայնակ, որդին և քույրը մահացել են, նա հաշվառված է Գյումրու անօթևանների հերթացուցակի 1-սենյականոց բնակարանի հավակնորդների 812-րդ հերթական համարում:

«Շիրակ կենտրոն» ՀԿ-ի ներկայացրած միջնորդագրին հաջորդող բնակբաշխման առաջին իսկ նիստում` հոկտեմբերի 19-ին, ՀՀ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից կենտրոնն ստացել է բանավոր մերժում:
ՀԱԵ Շիրակի թեմի առաջնորդը, արձագանքելով «Շիրակ կենտրոնի» խնդրանքին, անտուն կնոջը տաք և ապահով ապաստան է տրամադրել թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի շենքում: