Thursday, June 28, 2012

                                        Մկրտվեցին տարեցները
ì³Ý³ÓáñÇ êñµ. ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõ٠ϳ۳ó³í гÛÏ³Ï³Ý Î³ñÇï³ë  µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý §îݳÛÇÝ ËݳÙù ÙdzÛÝ³Ï Í»ñ»ñÇݦ Íñ³·ñÇ Ãíáí 6 ï³ñ»ó ߳ѳéáõÝ»ñÇ ÙÏñïáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ:

Wednesday, June 27, 2012

Sunday, June 24, 2012

Դիլիջանում վերականգնվել է հոգեւոր կյանքը / Լուսանկարներ /

Այս կիրակի ԲԼՈԳ ինտերնետ հեռուստաընկերության նկարահանման խումբը եղավ Դիլիջանում:
Տեղացիները մեզ հետ զրույցում պատմեցին, որ եկեղեցի չեն ունեցել, 2 տարի է ինչ քաղաքում սրբատեղի կա ու իրենք մեծ հաճույքով են գալիս այստեղ ու աղոթք բարձացնում առ Աստված:Տեղի՝ Տեր Շավարշ քահանա Սիմոնյանը, հիշում է,որ առաջին պատարագները միայնակ էր անցկացնում, հետո տեղացիները հավատացին ու հասկացան, որ սա էլ է Աստծո տուն:Եկեղեցին բացվել է 2010թ-ի սեպտեմբերի 10-ին,այդ օրվանից Դիլիջանում վերականգնվել է հոգեւոր կյանքը:Այստեղ 1937թ-ից եկեղեցի չի եղել:Այլ լուսանկարներ նայելու համար սեղմեք 
ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

Saturday, June 23, 2012

Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքը շուտով եկեղեցի կունենա