Thursday, October 24, 2013

Oծվեցին Մեցավան համայնքի Սբ. Գևորգ եկեղեցու խաչը և զանգը
Èáéáõ Ù³ñ½Ç ػͳí³Ý ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïáÝ ¿ñ: î³ßÇñÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ûë ·ÛáõÕÁ, áñ ݳËÏÇÝáõÙ ÏñáõÙ ¿ñ Þ³Ñݳ½³ñ ³ÝáõÝÁ, áõÝÇ ßáõñç 160 ïáõÝ, ë³Ï³ÛÝ ·áñÍáÕ »Ï»Õ»óÇ Ïáõݻݳ ÙdzÛÝ Ùáï ųٳݳÏÝ»ñë: êµ ¶¨áñ· »Ï»Õ»óÇÝ, áñ ·ïÝíáõÙ ¿ ·ÛáõÕÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ, ßáõñç Ù»Ï ï³ñÇ ¿, ÇÝã í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý Ù»ç ¿: àõß ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý ³Ûë »Ï»Õ»óÇÝ ·ÛáõÕÇ ëÇñí³Í ëñµ³í³ÛñÝ ¿, áñÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÷³Ï ¿ñ ·ÛáõÕÇ Ñ³í³ï³íáñ ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇó Ñ»ïá »Ï»Õ»óÇÝ ³ñ¹»Ý ÏÇë³í»ñ íÇ׳ÏáõÙ ¿ñ. ï³ÝÇùÁ ÷Éí³Í, å³ï»ñÁ ϳݷáõÝ, µ³Ûó íݳëí³Í ¿ÇÝ: ØáëÏí³Û³µÝ³Ï µ³ñ»ñ³ñ »Õµ³ÛñÝ»ñ ²ñï³Ï, ²ñÃáõñ ¨ Ðáíë»÷ Ø»ÉùáÝÛ³ÝÝ»ñÇ ýÇݳÝë³íáñٳٵª »Ï»Õ»óÇÝ í»ñ¨³Ï³éáõóí»Éáõó Ñ»ïá ³Ûë ï³ñÇ Çñ ¹éÝ»ñÁ ϵ³óÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý առջև: Հ³Ý¹Çë³å»ïáõÃÛ³Ùµ ¶áõ·³ñ³ó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ µ³ñÓñ³ßÝáñÑ î»ñ ê»åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉçÛ³ÝÇ, ûÍí»ó »Ï»Õ»óáõ êµ Ë³ãÁª áñå»ë å³Ñ³å³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ, ¨ ½³Ý·Áª ǵñ¨ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý áõ ³ëïí³Íå³ßïáõÃÛ³Ý Ï³ÝãáÕ Ññ³í»ñùª ³ÕáÃùÇ ¨ áõËïÇ:

úÍÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñá·¨áñ ÑáíÇí î»ñ ²Ñ³ñáÝ ù³Ñ³Ý³ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, êï»÷³Ý³í³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ÑáíÇíÝ áõ ì³Ý³ÓáñÇ ù³Ñ³Ý³ ѳÛñ»ñÁ: îáÝ³Ï³Ý ³Ûë ûñí³Ý å³ïñ³ëïí»É ¿ÇÝ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ, ѳٳÛÝù³å»ïÁ, ½áõÛ· ¹åñáóÝ»ñÇ Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÁ, ³ß³Ï»ñïáõÃÛáõÝÝ  áõ ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ: êñµ³½³Ý гÛñÁ ûñÑÝ»ó Ý»ñϳݻñÇÝ ¨ ßÝáñѳíáñ»ó µáÉáñÇÝ ³Õáóí³ÛñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³éÇÃáí, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûñÑÝáõÃÛ³Ý áõ ßÝáñѳϳɳÝùÇ Ëáëù áõÕÕ»ó µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇݪ ß»ßï»Éáí, áñ §êµ ¶¨áñ· »Ï»Õ»óÇÝ ³Ûë ·ÛáõÕáõÙ ³é³çÇÝ í»ñ³ûÍíáÕ »Ï»Õ»óÇÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ  ¨ ³ÝϳëÏ³Í ³ÛÝ ²ëïÍá Ñ»ï ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ³Ý÷á˳ñÇÝ»ÉÇ ³ÕáóïáõÝ ¿, áõñ ÏѳٳËÙµí»Ý µáÉáñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ѳí³ï³ñÇÙ »Ý ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý سÛñ ºÏ»Õ»óáõ ¨ ³½·Ç ÙdzëݳϳÝáõÃÛ³Ý ¹»ñÝ áõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ¦:


ÆÝãå»ë ³ë³óÇÝ Ù»Í³í³ÝóÇÝ»ñÁª §ì»ñç³å»ë Ù»Ýù ¿É áõÝ»ó³Ýù  Ù»ñ Ù»Í áõ Éáõë³íáñ »Ï»Õ»óÇÝ. ÏáõݻݳÝù ݳ¨ Ù»ñ áõËïÇ ûñÁ, ÏáõݻݳÝù ù³Ñ³Ý³, ä³ï³ñ³· ¨ ÏÝáõÝù…¦:
Թեմակալ առաջնորդը հավարդ արարողության օրհնեց Սբ.Մատաղը:
Ֆոտոշարքը Լ.Յոլչյանի
18.10.2013Sunday, October 20, 2013

Ուխտերթ Սիրո, Հավատքի և Հավատարմության


20.10.2013
Սիրելիներ,
Այսօր մեծ օր է մեզ համար՝ բոլոր նրանց ովքեր ապրում են Հայ Եկեղեցու տեսիլքով ու ճշմարտությամբ, ովքեր իրենց կյանքում ցանկանում են հռչակել և ապրել ՍԻՐՈ, ՀԱՎԱՏՔԻ և ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅԱՆ անսակարկելի արժեքներով:
Այսօր ժամը 13:00 Ազատության հրապարկից կմեկնարկի և ապա ժամը 15:00 Սբ. Հռիփսիմեից կշարունակվի դեպի Սուրբ Էջմիածին մեր Ուխտերթը՝ հազարավոր Հայ Ուղղափառ Երիտասարդների և հավատացյալ ժողովրդի, ովքեր գալիս են Հայաստանի բոլոր թեմերից, Արցախից և Վիրահայոց թեմից՝ համոզվածությամբ, առանց պարտադրանքի և հրահանգի, հայտնելու իրենց հավատարմությունն ու սերը հանդեպ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, արտահայտելու իրենց նվիրումն ու պատկանելությունը մեր հոգևոր, բարոյական բարձրագույն արժեքներին, մեր ընտանեկան սրբությանն ու արժեքների անխաթարությանը և ստանալու Ամենայն Հայոց Հայրապետի Հայրական օրհնությունը:
Ասեմ, որ չարիքն էլ, ինչպես ասում են, "ձեռի հետ" արթնացել է: Միայն երեկ ամբողջ օրվա ընթացքին շուրջ 50 և ավելի հրապարակումներ են եղել ընդդեմ Հայ Եկեղեցու (այսինքն հատուկ քաղաքականությամբ կես ժամը մեկ՝ մեծ մասը շրջանառության մեջ դրված հին նյութեր; զարմանալի է չէ՞), Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի և զանազան եկեղեցականների մասին՝ փորձելով ամենաստոր միջոցներով, անվանարկումներով, վիրավորանք-հերյուրանքներով ազդել մեր ժողովրդի հոգու և մտքի վրա: Կարծում եք պատահակա՞ն է... Մեզ համար դա ոչ միայն զարմանալի չէր, այլև սպասելի էր: Հակառակ բոլոր հարձակումների՝ ներքին և արտաքին, "մեզ այս հավատքից ոչ ոք չի կարող բաժանել ո՛չ հուրը, ո՛չ սուրը, ո՛չ հրեշտակները և ո՛չ այլ ինչ հարվածք": Մենք ապրելու ենք
ԱԶԱՏ, ԱՐԴԱՐ և ԱՍՏՎԱԾԱՊԱՇՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, ՍԻՐՈՎ ՀԱՎԱՏՔՈՎ և ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅԱՄԲ:
Աստված պահի մեր Սուրբ Եկեղեցին, օրհնի մեր Երկիրը, Հայ ընտանիքն ու համբուրելի ժողովրդին:
Ինչպես ասում էինք մեր հանձնախումբի ժողովներին.
ՅԱՌԱՋ ՆԱՀԱՏԱԿ ՑԵՂԻ ԱՆՄԱՀՆԵՐ...
Սիրով և աղոթքով
Բագրատ եպիսկոպոս

Tuesday, October 1, 2013

ՕԳՆԻՐ ՄԵՐՁԱՎՈՐԻԴ
Ֆոտոշարքը Լ.Յոլչյանի