Wednesday, May 23, 2012

Աղանդավորները փորձում են քայքայել պետության հիմքերը

Հայ ժողովրդի գոյատևման գաղտնիքը հզոր հավատի մեջ է: Միասնական հավատի: Բոլոր դժվար ժամանակներում հայ առաքելական եկեղեցին է, որ պետության կողքին կանգնելով` միասնական է պահել ազգը, ուրեմն և` ուժեղ: Այսօր այդ հավատը վտանգված է:

No comments:

Post a Comment