Thursday, December 1, 2016

Արդեն 6 տարի մարզի անապահով ընտանիքների համար... Մեկնարկեց Ձեռք Մեկնիր բարեգործական ծրագիր / “Give a hand” Charity Program հերթական փուլը և ինչպես միշտ, այս անգամ էլ յուրաքանչյուրիս ներդրած լուման կարող է մխիթարել մի կարոտյալ ընտանիքի... 
Տեսնենք թե այս անգամ որքան մեծ կլինի մեր ՈՒՆԵՑԱԾԸ ԿԻՍԵԼՈՒ ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 


No comments:

Post a Comment