Sunday, January 6, 2013


ՔՐԻՍՏՈՒ ԾՆԱՎ ԵՎ ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ 
ՕՐՀՆՅԱԼ Է ԾՆՈՒՆԴԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ՄԵԶ ԵՎ ՁԵԶ ՍՈՒՐԲ ԱՎԵՏԻՍ 

ՍԲ. ՊԱՏԱՐԱԳ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՍԲ. ՍԱՐԳԻՍ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ


No comments:

Post a Comment