Thursday, June 28, 2012

                                        Մկրտվեցին տարեցները
ì³Ý³ÓáñÇ êñµ. ¶ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõ٠ϳ۳ó³í гÛÏ³Ï³Ý Î³ñÇï³ë  µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý §îݳÛÇÝ ËݳÙù ÙdzÛÝ³Ï Í»ñ»ñÇݦ Íñ³·ñÇ Ãíáí 6 ï³ñ»ó ߳ѳéáõÝ»ñÇ ÙÏñïáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ:

No comments:

Post a Comment