Thursday, February 12, 2015Այսօր Սբ Վարդանանց Զորավարի և հազար երեսունվեց վկաների հիշատակության օրն է«Աստվածաշունչ մատյանն ասում է, թե մարդու սիրտն այնտեղ է, ուր նրա գանձերն են: Ըստ ձեզ որտե՞ղ է հայ ծնողի գանձը:
Հայ ծնողի գանձն այնտեղ է, որտեղ նրա զինվոր զավակն է...
Մեր գանձը հայոց բանակն է...»

Սեպուհ արք. Չուլջյան/առաջնորդ Գուգարաց թեմի

No comments:

Post a Comment