Sunday, August 14, 2011

Հանուն մատաղ սերնդի

Հայեցի դաստիարակության
Ու  հոգեւոր ամբողջականության
Հայ եկեղեցին ոչինչ պետք չի խնայի.

                                                             Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյան Ֆիլմ 2009թ. (30.18ր) տեխնիկապես աջակցելէ Վանաձոր «ՄԻԳ » ՀՌԸ


No comments:

Post a Comment